32 AFKORTNING ELLER OPGIVELSE EFTER STARTEN

32.1 Efter startsignalet kan kapsejladskomitéen opgive en kapsejlads (vise signalflag N, N over H eller N over A og afgive tre lydsignaler) eller afkorte banen (vise signalflag S og afgive to lydsignaler), som den finder det mest hensigtsmæssigt,
(a) på grund af en fejl i startproceduren,
(b) på grund af dårligt vejr,
(c) på grund af utilstrækkelig vind, som gør det usandsynligt, at nogen båd kan fuldføre inden for tidsfristen,
(d) på grund af, at et mærke er forsvundet eller ikke er på plads, eller
(e) af en hvilken som helst anden grund, der direkte påvirker sikkerheden eller den fair afvikling af konkurrencen,
eller den kan afkorte banen for at muliggøre afvikling af flere planlagte sejladser. Efter at én båd har gennemsejlet banen og har fuldført inden for den foreskrevne tidsfrist, må kapsejladskomitéen imidlertid ikke opgive sejladsen uden at den har overvejet konsekvenserne heraf for alle både i sejladsen eller serien af sejladser.

32.2 Hvis kapsejladskomitéen signalerer afkortning af banen (viser signalflag S og afgiver to lydsignaler), skal mållinien være:
(a) ved et rundingsmærke: mellem mærket og en stang, hvorfra signalflag S vises,
(b) ved en linie, som bådene skal passere ved afslutning af hver baneomgang: den linie,
(c) ved en gate: mellem gate-mærkerne.
Afkortningen af banen skal signaleres inden den første båd passerer mållinien.