42 FREMDRIFTSMIDLER

42.1 Grundregel
Bortset fra hvad der er tilladt i henhold til reglerne 42.3 eller 45, skal en båd konkurrere ved udelukkende at benytte vinden og vandet til at øge, bevare eller nedsætte sin hastighed. Dens besætning må justere sejl- og bådtrimmet, samt udføre andre sømandsmæssige opgaver, men må i øvrigt ikke bevæge deres kroppe med det formål at drive båden frem.

42.2 Forbudte handlinger
Uden at begrænse anvendelsen af regel 42.1 er følgende handlinger forbudte:

(a) at pumpe: gentagen bevægelse af noget sejl ved enten at hale og slække sejlet eller ved lodrette eller tværskibs kropsbevægelser;

(b) at rulle: gentagen rulning af båden skabt ved
(1 bevægelse af kroppen,
(2) gentagne justeringer af sejl eller sværd, eller
(3 styring;
(c) at rokke: pludselig fremadrettet kropsbevægelse, som brat stoppes;

(d) at vrikke: gentagen bevægelse af rorpinden, som enten udføres kraftigt eller som driver båden frem eller forhindrer den i at sejle baglæns;

(e) gentagne stagvendinger eller bomninger uden sammenhæng med ændringer i vinden eller taktiske overvejelser.

42.3 Undtagelser
(a) En båd må rulles for at lette styringen.

(b) En båds besætning må bevæge deres kroppe for at forstærke den rulning, der letter styring af båden gennem en stagvending eller en bomning forudsat, at bådens fart, i det øjeblik stagvendingen eller bomningen er afsluttet, ikke er større end den ville have været uden stagvendingen eller bomningen.

(c) Bortset fra når den er på kryds, når surfing (hurtig hastighedsforøgelse ned ad læsiden af en bølge) eller planing er mulig, må bådens besætning hale skødet eller gajen, der hører til noget sejl for at igangsætte sur?? ng eller planing, men kun én gang for hver bølge eller for hvert vindpust.

(d) Når en båd er på en kurs højere end bidevind og ligger stille eller bevæger sig langsomt, må den vrikke for at bringe sig på en bidevindkurs.

(e) En båd må sænke sin hastighed gennem gentagne rorbevægelser.

(f) Alle fremdrivningsmidler må anvendes for at hjælpe en person eller et andet fartøj, der er i fare.

(g) For at komme klar efter en grundstødning eller en kollision med en anden båd eller genstand, må en båd gøre brug af besætningerne på enhver af bådene og anvende alle former for udstyr undtagen motor.

(h) Sejladsbestemmelser kan beskrive omstændigheder, hvorunder en båd fremdrives med motor eller andre midler, forudsat at båden ikke derved opnår en betydelig fordel i kapsejladsen.

Note: Fortolkninger af regel 42 er tilgængelige på ISAFs website (www.sailing.org) eller oversat til dansk på Dansk Sejlunions website (www.sejlsport.dk).