44 STRAFFE VED TIDSPUNKTET FOR EN HÆNDELSE

44.1 Påtage sig en straf

En båd kan udføre en to-runders straf, når den kan have overtrådt en regel i Del 2, mens den kapsejler, eller en en-rundes straf, når den kan have overtrådt regel 31. Sejladsbestemmelser kan foreskrive brugen af pointstraf eller en anden straf. Imidlertid gælder det at

(a) når en båd kan have overtrådt en regel i Del 2 og regel 31 i samme hændelse, behøver den ikke udføre straffen for overtrædelse af regel 31;

(b) hvis båden forårsagede personskade eller alvorlig skade, eller opnåede en betydelig fordel i kapsejladsen eller rækken af kapsejladser ved dens regelbrud, skal den udgå.

44.2 En-rundes og to-runders straffe

Efter at være kommet godt klar af andre både snarest muligt efter hændelsen, udfører en båd en en-rundes eller to-runders straf, når den straks sejler det forlangte antal runder i samme retning, sådan at hver runde indeholder en stagvending og en bomning. Når en båd udfører straffen på eller nær mållinien, skal den sejle helt tilbage til banesiden af linien, før den fuldfører.

44.3 Pointstraf

(a) En båd påtager sig en pointstraf ved at vise et gult flag ved første rimelige lejlighed efter hændelsen.

(b) Når en båd har påtaget sig en pointstraf, skal den vise det gule flag indtil den fuldfører, samt henlede kapsejladskomitéens opmærksomhed på det ved mållinien. På dette tidspunkt skal den også underrette kapsejladskomitéen om, hvilken anden båd, der var involveret i hændelsen. Hvis dette er umuligt, skal den underrette komitéen ved først givne lejlighed inden protestfristens udløb.

(c) Pointtallet for en båd, der påtager sig en pointstraf, skal være det pointtal som båden ville have fået uden straffen, tillagt det antal pladser som sejladsbestemmelserne foreskriver. Den må dog ikke tildeles point ud over det, der svarer til “Ikke fuldført”. Når sejladsbestemmelserne ikke foreskriver et antal pladser, skal antallet være det hele tal (0,5 rundes op), der er nærmest 20% af antallet af både, der var tilmeldt. Andre bådes point skal ikke påvirkes af dette, hvorfor to både kan blive tildelt samme pointtal.