61 KRAV TIL EN PROTEST

61.1 Underretning af den, der protesteres imod

(a) En båd, der har til hensigt at protestere, skal underrette den anden båd ved første rimelige lejlighed. Når dens protest drejer sig om en hændelse i kapsejladsområdet, som den er indblandet i eller ser, skal den praje ’Protest’ og tydeligt vise et rødt flag ved første rimelige lejlighed for begge handlinger. Flaget skal føres indtil båden ikke længere kapsejler. Dog gælder,
(1) hvis den anden båd er uden for prajehold, behøver den protesterende båd ikke at praje, men den skal underrette den anden båd ved første rimelige lejlighed;
(2 hvis den protesterende båds skroglængde er mindre end 6 meter, behøver den ikke at vise et rødt flag,
(3) hvis hændelsen resulterer i skade på materiel eller personer, som er åbenbar for de involverede både, og en af dem har til hensigt at protestere, gælder kravene i denne regel ikke for den, men den skal forsøge at underrette den anden båd inden for den tidsfrist, som er angivet i regel 61.3.
(b) En kapsejladskomité eller en protestkomité, som har til hensigt at protestere mod en båd, skal underrette den, så snart det med rimelighed er muligt. Såfremt protesten skyldes en hændelse, som komitéen observerer i kapsejladsområdet, skal den underrette båden efter kapsejladsen inden for den tidsfrist, som er angivet i regel 61.3.
(c) Hvis protestkomitéen beslutter at protestere mod en båd i henhold til regel 60.3(a)(2), skal den underrette den, så snart det med rimelighed er muligt, afslutte den igangværende høring. fortsætte i overensstemmelse med regel 61.2 og 63, og i samme høring behandle den oprindelige og den nye protest.

61.2 Protestens indhold
En protest skal være skriftlig og identificere
(a) den, der protesterer, og den, der protesteres imod,
(b) hændelsen, herunder hvor og hvornår den fandt sted,
(c) enhver regel, som den, der protesterer, mener blev overtrådt, og
(d) navnet på repræsentanten for den, der protesterer. Dog gælder det, såfremt krav (b) er opfyldt, at krav (a) kan opfyldes på ethvert tidspunkt inden høringen, og kravene (c) og (d) kan opfyldes før eller under høringen.

61.3 Tidsfrist for protester
En protest fra en båd og en protest fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vedrørende en hændelse, som komitéen observerer i kapsejlads-området, skal indleveres til bureauet inden for den tidsfrist, som er angivet i sejladsbestemmelserne. Hvis der ikke er angivet en tidsfrist, er den to timer efter, at den sidste båd i kapsejladsen fuldfører. Andre protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen skal indleveres til bureauet inden for en tidsfrist på to timer fra komitéens modtagelse af de relevante oplysninger. Protestkomitéen skal forlænge tidsfristen, hvis der er en god grund til at gøre det.