Afsnit B - Høringer og afgørelser

63 HØRINGER

63.1 Krav til en høring
En båd eller en deltager må ikke straffes uden en høring undtagen som tilladt i regel 30.2, 30.3, 67, 69, A5 og P2. En beslutning om at give godtgørelse må ikke træffes uden en høring. Protestkomitéen skal behandle alle protester og anmodninger om godtgørelse, der er blevet indleveret til bureauet, medmindre den tillader, at en protest eller anmodning trækkes tilbage.


63.2 Tid og sted for høringen, tid til forberedelse for parterne
Alle parter i høringen skal gøres bekendt med tid og sted for høringen. Protesten eller oplysninger om godtgørelse skal gøres tilgængelige for dem, og de skal gives en rimelig tid til forberedelse før høringen.

63.3 Ret til at være til stede
(a) Parterne i en høring eller en repræsentant for hver af dem har ret til at være tilstede under hele høringen, mens der afgives forklaringer og vidneudsagn. Når en protest drejer sig om en påstand om overtrædelse af en regel i Del 2, 3 eller 4, skal repræsentanterne for bådene have været om bord på hændelsestidspunktet, medmindre protestkomitéen har en god grund til at bestemme noget andet. Ethvert vidne, som ikke er medlem af protestkomitéen, skal udelukkes, undtagen når vedkommende afgiver sit vidneudsagn.

(b) Hvis en part i høringen om en protest eller anmodning om godtgørelse ikke møder op til høringen, kan protestkomitéen alligevel afgøre protesten eller anmodningen. Hvis den part, der var fraværende, havde lovligt forfald, kan komitéen genåbne høringen.

63.4 Interesseret part
Et medlem af protestkomitéen, som er en interesseret part, må ikke tage del i høringen, men kan optræde som vidne. Medlemmer af protestkomitéen skal meddele enhver mulig interesse i sagens udfald, så snart de bliver opmærksomme på den. En part i høringen, som mener, at et medlem af protestkomitéen er en interesseret part, skal gøre indsigelse så snart som muligt.

63.5 Gyldighed af en protest eller anmodning om godtgørelse
Ved høringens begyndelse skal protestkomitéen høre de forklaringer, den finder nødvendige for at beslutte, om alle krav til protesten eller anmodningen om godtgørelse er opfyldt. Hvis de er opfyldt, er protesten eller anmodningen gyldig, og høringen skal fortsættes. Hvis ikke, skal komitéen erklære protesten eller anmodningen ugyldig og afslutte høringen. Hvis protesten er indgivet i henhold til regel 60.3(a)(1), skal komitéen også afgøre, om der er opstået alvorlig skade på materiel eller personer som følge af den pågældende hændelse. Hvis ikke, skal høringen afsluttes.

63.6 Høre forklaringer og fastlægge kendsgerninger
Protestkomitéen skal høre forklaringer fra parterne i høringen og deres vidner, samt andet bevismateriale, som den måtte finde nødvendigt. Et medlem af protestkomitéen, som så hændelsen, kan give vidneudsagn. En part i høringen må stille spørgsmål til enhver person, som afgiver forklaring. Komitéen skal derefter fastlægge kendsgerningerne og basere sin afgørelse på dem.

63.7 Uoverensstemmelse mellem indbydelse og sejladsbestemmelser
Hvis der er en uoverensstemmelse mellem en regel i indbydelsen og en regel i sejladsbestemmelserne, som skal løses, inden protestkomitéen kan afgøre en protest eller anmodning om godtgørelse, skal komitéen anvende den regel, den mener vil give det mest retfærdige resultat for alle berørte både.

63.8 Protester mellem både i forskellige kapsejladser
En protest mellem både, der sejler i forskellige kapsejladser ledet af forskellige organiserende myndigheder, skal behandles af en protestkomité, som disse myndigheder kan acceptere.