64 AFGØRELSER

64.1 Straffe og frifindelser
(a) Når protestkomitéen beslutter, at en båd, der er en part i en høring, har overtrådt en regel, skal den diskvalificeres, medmindre en anden straf er gældende. En straf skal idømmes, hvad enten den anvendelige regel blev nævnt i protesten eller ej.

(b) Hvis en båd har påtaget sig en straf, den havde mulighed for, gælder regel 64.1(a) ikke for den, medmindre straffen for det skete regelbrud er en diskvalifikation, der ikke kan fratrækkes.

(c) Når en båd som en konsekvens af en regelovertrædelse har tvunget en anden båd til at overtræde en regel, skal regel 64.1(a) ikke gælde den anden båd, og den skal frifindes.

(d) Hvis en båd har overtrådt en regel, mens den ikke kapsejlede, skal dens straf gælde i den kapsejlads, der tidsmæssigt blev sejlet tættest ved hændelsen.

64.2 Afgørelser om godtgørelse
Når protestkomitéen beslutter, at en båd er berettiget til godtgørelse i henhold til regel 62, skal den træffe en afgørelse, der er så retfærdig som muligt for alle både, der berøres, hvad enten de har anmodet om godtgørelse eller ej. Denne kan være at justere pointgivningen (se A10 vedrørende eksempler) eller sejltiden for både, at opgive kapsejladsen, at lade resultatet forblive uændret eller at finde en anden løsning. Protestkomitéen skal indhente forklaringer fra relevante kilder, når den er i tvivl om kendsgerningerne eller det mulige udfald af enhver beslutning omkring en kapsejlads eller række af kapsejladser, især før den beslutter at opgive kapsejladsen.

64.3 Beslutninger i protester vedrørende måling
(a) Når protestkomitéen finder, at afvigelser ud over de tolerancer, der er speci?? ceret i klassereglerne, var forårsaget af skade eller almindeligt slid, og ikke forbedrer bådens præstationer, skal den ikke straffe båden. Båden må imidlertid ikke kapsejle igen, før afvigelserne er blevet rettet, undtagen når protestkomitéen beslutter, at der ikke er eller har været nogen rimelig mulighed for det.

(b) Når protestkomitéen er i tvivl om betydningen af en måleregel, skal den henvise sine spørgsmål sammen med de relevante kendsgerninger til en myndighed, der har ansvar for fortolkning af reglen. Når protestkomitéen træffer sin beslutning, skal den være bundet af denne myndigheds svar.

(c) Når en båd, der er blevet diskvalificeret i henhold til en måleregel, skriftligt tilkendegiver, at den har til hensigt at appellere, kan den deltage i efterfølgende kapsejladser uden at ændre båden, men den vil blive diskvalificeret, hvis den undlader at appellere eller appellen går den imod.

(d) Udgifter i forbindelse med en protest, der involverer en måleregel, skal betales af den tabende part, medmindre protestkomitéen bestemmer noget andet.