Afsnit C - Dårlig opførsel

69 BESKYLDNINGER OM DÅRLIG OPFØRSEL

69.1 En protestkomités handling

(a) Når en protestkomité ud fra sine egne observationer eller ud fra en rapport, den har modtaget, mener, at en deltager kan have begået et groft brud på en regel, opført sig dårligt, optrådt usportsligt eller kan have skadet sportens omdømme, kan den indkalde til en høring. Protestkomitéen skal straks underrette deltageren skriftligt om beskyldningen om dårlig opførsel og om tid og sted for høringen. Hvis deltageren fremfører en god grund for ikke at kunne deltage i høringen, skal protestkomitéen finde et andet tidspunkt.

(b) En protestkomité bestående af mindst tre medlemmer skal lede høringen, idet den følger fremgangsmåden i reglerne 63.2, 63.3(a), 63.4 og 63.6. Hvis den afgør, at deltageren begik den påståede handling om dårlig opførsel, skal den enten

(1) give deltageren en advarsel, eller

(2) idømme en straf ved at udelukke deltageren og, når det er passende, diskvalificere en båd, fra en kapsejlads, den resterende del af kapsejladserne i en serie, fra hele serien eller ved at foretage en anden handling inden for dens myndighedsområde. En diskvali?? kation i henhold til denne regel kan ikke fratrækkes i bådens resultat i serien.

(c) Protestkomitéen skal straks rapportere en straf, men ikke en advarsel, til den stedlige, deltagerens og bådejerens nationale myndighed. Hvis protestkomitéen er en international jury udnævnt af ISAF i henhold til regel 89.2(b), skal den fremsende en kopi af rapporten til ISAF.

(d) Hvis deltageren undlader at fremføre en god grund til ikke at kunne være til stede ved høringen og ikke møder op, kan protestkomitéen gennemføre den uden deltagerens tilstedeværelse. Hvis protestkomitéen gør det og straffer deltageren, skal den i den rapport, der udarbejdes i henhold til regel 69.1(c), anføre de fastlagte kendsgerninger samt afgørelsen og begrundelsen for denne.

(e) Hvis protestkomitéen vælger ikke at foretage en høring uden deltagerens tilstedeværelse, eller hvis det ikke er muligt at finde et tidspunkt og et sted hvor det med rimelighed kunne kræves, at deltageren var til stede, skal protestkomitéen indhente alle tilgængelige informationer og, hvis beskyldningen synes berettiget, sende en rapport til de relevante nationale myndigheder. Hvis protestkomitéen er en international jury udnævnt af ISAF i henhold til regel 89.2(b), skal den fremsende en kopi af rapporten til ISAF.

(f) Når protestkomitéen har forladt stævnet, og en rapport med beskyldning om dårlig opførsel modtages, kan kapsejladskomitéen eller den organi-serende myndighed udpege en ny protestkomité, der kan fortsætte i henhold til denne regel.

69.2 En national myndigheds handling eller ISAFs indledende handling

(a) Når en national myndighed eller ISAF modtager en rapport med en beskyldning om groft brud på en regel, dårlig opførsel, usportslig optræden eller optræden, der kan have skadet sportens omdømme, eller en rapport som krævet i regel 69.1(c) eller 69.1(e), kan den foretage eller en undersøgelse, og når det er passende, skal den indkalde til en høring. Den kan derefter foretage enhver disciplinær handling inden for sit myndighedområde, som den finder passende over for deltageren eller båden, eller en anden person, der var involveret, herunder fratagelse af deltagelsesret, permanent eller for et nærmere angivet tidsrum, for ethvert stævne, der afholdes inden for dens myndighedsområde, samt fratagelse af ISAFdeltagelsesret i henhold til ISAF Regulation 19.

(b) En deltagers nationale myndighed skal også fratage deltageren hans ISAF-deltagelsesret som krævet i ISAF Regulation 19.

(c) Den nationale myndighed skal straks rapportere en fratagelse af deltagel-sesret i henhold til regel 69.2(a) til ISAF og til den nationale myndighed for den person eller ejeren af den båd, der har fået frataget sin deltagelsesret, hvis de ikke er medlemmer af den nationale myndighed, der har foretaget fratagelsen.

69.3 ISAFs efterfølgende handling

Efter at have modtaget en rapport som krævet i regel 69.2(c) eller ISAF Regulation 19, eller efter sin egen handling i henhold til regel 69.2, skal ISAF underrette alle nationale myndigheder, som også kan fratage deltagelsesretten til stævner, der afholdes inden for deres myndighedsområder. ISAFs Executive Committee skal fratage deltagerens ISAF-deltagelsesret som krævet i ISAF Regulation 19, hvis deltagerens egen nationale myndighed ikke gør det.