90 KAPSEJLADSKOMITÉ; SEJLADSBESTEMMELSER; RESULTATER

90.1 Kapsejladskomité

Kapsejladskomitéen skal lede kapsejladserne som bestemt af den organiserende myndighed og som disse regler kræver det.

90.2 Sejladsbestemmelser

(a) Kapsejladskomitéen skal offentliggøre skriftlige sejladsbestemmelser, som er i overensstemmelse med regel J2.

(b) Når det er passende for et stævne hvor der ventes deltagere fra andre lande, skal sejladsbestemmelserne indeholde de gældende nationale forskrifter på engelsk.

(c) Ændringer i sejladsbestemmelserne skal være skriftlige og slået op på den officielle opslagstavle inden det tidspunkt, sejladsbestemmelserne foreskriver, eller på vandet kommunikeret til hver båd før dens varselssignal. Mundtlige ændringer kan kun gives på vandet og kun hvis fremgangsmåden er angivet i sejladsbestemmelserne.

90.3 Pointgivning

(a) Kapsejladskomitéen skal give point i en kapsejlads eller en serie af kapsejladser som foreskrevet i Tillæg A ved brug af lavpointsystemet, med mindre sejladsbestemmelserne foreskriver bonuspointsystemet eller et andet system. Der skal gives point i en kapsejlads, hvis den ikke opgives og hvis én båd omsejler banen i overensstemmelse med regel 28.1 og fuldfører indenfor tidsfristen hvis en sådan findes, også selv om den udgår efter at have fuldført eller bliver diskvalificeret.

(b) Når et pointsystem giver mulighed for at fratrække point for en eller flere sejladser i en båds samlede pointtal i en serie, skal point for overtrædelse af regel 2, sidste sætning i regel 30.3, regel 42 når regel 67, P2.2 eller P2.3 gælder, eller regel 69.1(b) (2) ikke trækkes fra. I stedet skal point for den næstdårligste sejlads trækkes fra.