Tillæg A: POINTGIVNING

Se regel 90.3.

A1 ANTAL SEJLADSER

Antallet af planlagte sejladser og det antal, der skal gennemføres for at udgøre en serie, skal fremgå af sejladsbestemmelserne.

A2 POINTTAL I EN SERIE

Hver båds pointtal i serien skal være summen af dens point i de enkelte sejladser, fratrukket dens dårligste resultat. (Sejladsbestemmelserne kan ændre dette ved at foreskrive, at der for eksempel ikke skal fratrækkes noget resultat, at to eller flere resultater skal fratrækkes eller at et bestemt antal resultater skal fratrækkes, hvis et bestemt antal sejladser gennemføres. En sejlads er gennemført, hvis der er tildelt point for den, jf. regel 90.3(a)). Hvis en båd har to eller flere lige dårlige resultater, skal point fratrækkes for de(n) sejlads(er), der er sejlet tidligst i serien. Båden med det laveste pointtal i serien vinder, og resten rangordnes efter samme princip.

A3 Starttidspunkter og placeringer i mål

Tidspunktet for en båds startsignal skal anvendes som dens starttidspunkt, og den rækkefølge, hvori bådene fuldfører, skal fastlægge deres placeringer. Når et handicapsystem benyttes, er det dog en båds korrigerede sejltid, der benyttes til at fastlægge dens placering.

A4 Lavpoint- og bonuspointsystem

Lavpoint- og bonuspointsystem er de systemer, der oftest anvendes. I lavpointsystemet bruges en båds placering i mål som pointtal. Bonuspointsystemet tilgodeser de første seks placeringer, fordi det for eksempel er vanskeligere at sejle sig fra en fjerdeplads til en tredjeplads end fra en fjortende- til en trettendeplads. Lavpointsystemet vil gælde, medmindre sejladsbestemmelserne foreskriver et andet system, se regel 90.3. Hvis bonuspointsystemet vælges, får det gyldighed ved angivelse i sejladsbestemmelserne:
’I serien gives point i henhold til Kapsejladsreglernes Tillæg A med bonuspointsystemet’.

A4.1 Enhver båd, der starter og fuldfører og ikke derefter udgår, straffes eller tildeles godtgørelse, vil få tildelt point som følger:

Placering i mål

Lavpointsystem

Bonuspointsystem

Førsteplads

1

0

Andenplads

2

3

Tredjeplads

3

5.7

Fjerdeplads

4

8

Femteplads

5

10

Sjetteplads

6

11.7

Syvendeplads

7

13

Hver placering herefter

læg 1 point til

læg 1 point til

A4.2 En båd, der ikke er startet, ikke har fuldført, er udgået efter at have fuldført, eller som er diskvali?? ceret, skal tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af tilmeldte både i serien. En båd, der straffes i henhold til regel 30.2 eller tager en straf i henhold til regel 44.3(a), skal tildeles point i henhold til regel 44.3 (c).

A5 POINTTAL TILDELT AF KAPSEJLADSKOMITÉEN

En båd, som enten ikke er startet, eller ikke har overholdt regel 30.2 eller 30.3, ikke har fuldført, eller som tager en straf i henhold til regel 44.3(a) eller udgår efter at have fuldført, skal af kapsejladskomiteen tildeles point i overensstemmelse dermed uden høring. Andre beslutninger, som forringer en båds pointtal, kan udelukkende træffes af protestkomitéen.

A6 ÆNDRING AF PLACERING OG POINTTAL FOR ANDRE BÅDE

A6.1 Hvis en båd diskvali?? ceres fra en sejlads eller udgår efter at have fuldført, skal enhver båd med en ringere placering rykkes en placering op.

A6.2 Hvis protestkomitéen beslutter at give godtgørelse ved at justere en båds point, skal andre bådes point ikke ændres, medmindre protestkomitéen beslutter det.

A7 POINTLIGHED I SEJLADSER

Hvis der er både, der passerer mållinien samtidig, eller hvis et handicapsystem benyttes, og der er både, der har ens korrigerede tider, skal pointene for den placering, hvor bådene står lige og for placeringen (placeringerne) lige under lægges sammen og deles lige. Både, der står lige til en sejladspræmie, skal dele den eller tildeles ens præmier.

A8 POINTLIGHED I SERIER

A8.1 Hvis der i en serie er pointlighed mellem to eller flere både, skal hver båds pointtal fra sejladserne opstilles i rækkefølge med de bedste først, og ved de pointtal, hvor der først er forskel, skal pointligheden brydes til fordel for de(n) båd(e), der har de(t) bedste pointtal. Pointtal for fratrukne resultater skal ikke medregnes.

A8.2 Hvis der stadig er pointlighed mellem to eller flere både, skal bådene rangordnes efter deres pointtal i den sidste sejlads. Yderligere pointlighed brydes ved at anvende de berørte bådes pointtal i den næstsidste sejlads, og så fremdeles indtil alle pointligheder er brudt. Også resultater, som en båd har fratrukket, anvendes.

A9 POINTGIVNING I EN SERIE, DER ER LÆNGERE END ET STÆVNE

Ved en serie, der afvikles over en længere periode end et stævne, skal en båd, der var i startområdet, men som ikke startede, ikke fuldførte, udgik efter at have fuldført eller blev diskvalificeret, tildeles point svarende til en én placering ringere end antallet af både, der var i startområdet. En båd, som ikke var i startområdet, skal tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af tilmeldte både i serien.

A10 VEJLEDNING OM GODTGØRELSE

Hvis protestkomitéen beslutter at give godtgørelse ved at ændre en båds pointtal i en sejlads, anbefales det at overveje at give den point som følger:

(a) point svarende til gennemsnittet af dens pointtal i alle sejladserne i serien, bortset fra den pågældende sejlads, afrundet til nærmeste tiendedel (0,05 rundes op),

(b) point svarende til gennemsnittet af dens pointtal i alle de sejladser, der er sejlet før den pågældende sejlads, afrundet til nærmeste tiendedel (0,05 rundes op), eller

(c) point baseret på bådens placering i sejladsen på det tidspunkt, hvor den hændelse indtraf, der berettigede godtgørelsen.

A11 FORKORTELSER VED POINTGIVNING

Disse forkortelser skal anvendes ved notering af omstændigheder, der afgør pointgivningen:

DNC Ikke deltaget; ikke startet og kom ikke til startområdet

DNS Ikke startet (andet end DNC og OCS)

OCS Ikke startet; på banesiden af startlinien ved dens startsignal og startede ikke, eller overtrådte regel 30.1

ZFP 20% straf i henhold til regel 30.2

BFD Diskvali?? ceret i henhold til regel 30.3

SCP Har taget en pointstraf i henhold til regel 44.3

DNF Ikke fuldført

RAF Udgået efter at have fuldført

DSQ Diskvalifikation

DNE Diskvalifikation, der ikke kan fratrækkes (ikke DGM) i henhold til regel 89.3(b)

DGM Diskvalifikation for dårlig opførsel som ikke kan fratrækkes i henhold til regel 90.3(b).

RDG Godtgørelse givet