Tillæg C: REGLER FOR MATCHRACE

Matchrace skal sejles efter Kapsejladsreglerne med de ændringer, der fremgår af dette tillæg. Matcher skal dømmes af opmænd, medmindre indbydelsen og sejladsbestemmelserne foreskriver noget andet.

C1 TERMINOLOGI

‘Deltager’ betyder skipperen, holdet eller båden, hvilket der er mest passende for stævnet. ‘Flight’ betyder to eller flere matcher, der startes i rækkefølge i samme startprocedure.

C2 ÆNDRINGER AF DEFINITIONERNE OG REGLERNE I DEL 2 OG 4

C2.1 De?? nitionen Fuldføre er ændret til:
‘En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr i normal position skærer mållinien i retning fra det sidste mærke, efter at den har afsluttet alle straffe. Hvis straffe udlignes i henhold til regel C7.2(d), efter at en eller begge både har fuldført, skal hver af dem dog noteres som fuldført, da den skar linien.’

C2.2 Tilføj til de?? nitionen Rigtig kurs: ‘En båd, der er ved at udføre en straf eller manøvrerer for at udføre en straf, sejler ikke rigtig kurs.’

C2.3 I definitionen Zone er afstanden ændret til to skroglængder

C2.4 Regel 13 er ændret til:

13 VED STAGVENDING OG BOMNING

13.1 Efter at en båd har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre både, indtil den er på en bidevindkurs.

13.2 Efter at storsejlets underlig på en båd, der sejler lavere end halvvind, har passeret centerlinien, skal den holde klar af andre både, indtil storsejlet er fyldt.

13.3 Når regel 13.1 eller 13.2 gælder, gælder reglerne 10, 11 og 12 ikke. Hvis to både er underlagt regel 13.1 eller 13.2 samtidigt, skal den, der er på den andens bagbord side eller båden agter, dog holde klar.

C2.5 Regel 16.2 er slettet.

C2.6 Regel 18.3 er ændret til:

Hvis to både var på modsatte halser, og en af dem skifter halse og som konsekvens heraf bliver underlagt regel 13.1 i zonen, og den anden kan holde mærket op, gælder regel 18.2 derefter ikke. Hvis det, når båden, der skiftede halse har fuldendt sin stagvending, gælder,

(a) at den anden båd ikke ved at luffe kan undgå at opnå et indvendigt overlap, så har denne båd ret til plads ved mærke, og den båd, der skiftede halse, skal holde klar, og regel 15 gælder ikke.

(b) at den anden båd ved at luffe kan undgå at opnå et et indvendigt overlap, så er båden, der skiftede halse, berettiget til plads ved mærke.

C2.7 Når regel 20 gælder, skal rorsmanden bruge følgende armsignaler, ud over prajningerne:

(a) for ‘Plads til at stagvende’, gentagen og tydelig pegen mod luv, og

(b) for ‘Vend selv’, gentagen og tydelig pegen på den anden båd og vinken med armen mod luv.

C2.8 Regel 23.1 er ændret til: ‘Hvis den har rimelig mulighed for det, må en båd, der ikke kapsejler, ikke genere en båd, der kapsejler, eller en opmandsbåd.’

C2.9 Regel 23.2 er ændret til: ‘Medmindre den sejler rigtig kurs, må en båd ikke genere en båd, der er ved at udføre en straf eller sejler på et andet ben af banen.’

C2.10 Tilføj til den indledende tekst til Del 4: ’Regel 42 gælder også mellem varsels- og klarsignalet.’

C2.11 Regel 42.2(d) er ændret til: ’vrikning: gentagne bevægelser af roret for at drive båden fremad;’.

C2.12 Regel 18.2(e) er ændret til: ‘Hvis en båd har opnået et indvendigt overlap, og den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at give plads ved mærke, er den ikke forpligtet til at give plads.’

C3 KAPSEJLADSSIGNALER OG ÆNDRINGER AF RELATEREDE REGLER

C3.1 Startsignaler

Signalerne ved start af en match skal være som følger. Tider skal regnes fra de synlige signaler; der skal ses bort fra fejl i forbindelse med et lydsignal. Hvis der sejles mere end én match, skal startsignalet for en match være varselssignal for den næste.

Tid i minutter

Synligt signal

Lydsignal

Betydning

10

Signalflag F sættes

Et

Opmærksomhedssignal

6

Signalflag F nedhales

Intet

 

5

Talstander sættes*

Et

Varselssignal

4

Signalflag P sættes

Et

Klarsignal

2

Blåt eller gult flag eller begge sættes**

Et**

Afslutning af indsejlingstid

0

Varsels- og klarsignal nedhales

Et

Startsignal

* Inden for en flight betyder talstander 1 match 1, talstander 2 betyder match 2 osv., medmindre sejladsbestemmelserne specificerer noget andet.

** Disse signaler skal kun gives, hvis en eller begge både ikke har over-holdt regel C4.2. Flaget/flagene skal vises, indtil opmændene har signaleret en straf eller i et minut, hvilket indtræffer først.

C3.2 Ændringer af relaterede regler

(a) Regel 29.1 er ændret til:

(1) Når nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinien eller en af dens forlængelser ved dens startsignal, skal kapsejladskomitéen straks vise et blåt eller gult flag, som identificerer båden, ledsaget af et lydsignal. Flaget skal vises, indtil den pågældende båd er fuldstændigt på startsiden af linien eller dens forlængelser, eller indtil to minutter efter dens startsignal, hvilket indtræffer først.

(2) Når ingen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinien eller en af dens forlængelser ved dens startsignal og båden, før den starter, sejler til banesiden over en af startliniens forlængelser, skal kapsejladskomitéen straks vise et blåt eller gult flag, som identificerer båden. Flaget skal vises, indtil den pågældende båd er fuldstændigt på startsiden af linien eller en af dens forlængelser, eller indtil to minutter efter dens startsignal, hvilket indtræffer først.

(b) I kapsejladssignal ’Svarstander’ er den sidste sætning ændret til: ‘Opmærksomhedssignalet vil blive afgivet 1 minut efter nedhaling af Svarstander, medmindre kapsejladsen på det tidspunkt igen udsættes eller opgives.’

(c) I kapsejladssignal ’N’ er den sidste sætning ændret til: ‘Opmærksomhedssignalet
vil blive afgivet et minut efter nedhaling af N, medmindre kapsejladsen på det tidspunkt igen opgives eller udsættes.

C3.3 Signaler ved mållinien

Kapsejladssignalet ‘Blåt ?? ag’ vil ikke blive anvendt.

C4 KRAV FØR STARTEN

C4.1 Ved dens klarsignal skal hver båd være på den udvendige side af linien, der i en vinkel på 90º i forhold til startlinien går gennem startmærket i den side, den er blevet tildelt. I parlisten er den båd, der står til venstre, tildelt den bagbord side, og den skal føre et blåt flag i hækken, når den kapsejler. Den anden båd er tildelt den styrbord side og skal føre et gult ?? ag i hækken, når den kapsejler.

C4.2 Inden for den to-minutters periode, der følger efter dens klarsignal, skal en båd skære og komme klar af startlinien, første gang fra banesiden til startsiden.

C5 SIGNALER FRA OPMÆND

C5.1 Et grønt og hvidt flag sammen med ét langt lydsignal betyder: ‘Ingen straf.’

C5.2 Et blåt eller gult flag, som identificerer en båd, sammen med ét langt lydsignal betyder: ‘Den identificerede båd skal udføre en straf under overholdelse af regel C7.’

C5.3 Et rødt flag sammen med eller kort tid efter et blåt eller gult flag og sammen med ét langt lydsignal betyder: ‘Den identificerede båd skal udføre en straf under overholdelse af regel C7.3(d).’

C5.4 Et sort flag sammen med et blåt eller gult flag og et langt lydsignal betyder: ‘Den identificerede båd er diskvalificeret, og matchen er afsluttet og vundet af den anden båd.’

C5.5 Et kort lydsignal betyder: ‘En straf er nu afsluttet.’

C5.6 Gentagne korte lydsignaler betyder: ‘En båd er ikke længere ved at udføre en straf, og straffen udestår stadig.’

C5.7 Et blåt eller gult flag eller en blå eller gul figur vist på en opmandsbåd betyder: ‘Den identificerede båd har en udestående straf.’

C6 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE FRA BÅDE

C6.1 En båd kan protestere mod en anden båd
(a) i henhold til en regel i Del 2, bortset fra regel 14, ved tydeligt at vise signal?? ag Y straks efter en hændelse, den selv var involveret i.
(b) i henhold til enhver regel, der ikke er nævnt i regel C6.1(a) eller C6.2, ved tydeligt at vise et rødt flag snarest muligt efter hændelsen.

C6.2 En båd kan ikke protestere mod en anden båd i henhold til
(a) regel 14, medmindre der opstår skade;
(b) en regel i Del 2, medmindre den var involveret i hændelsen;
(c) regel 31 eller 42; eller
(d) regel C4 eller C7.

C6.3 En båd, der har til hensigt at anmode om godtgørelse på grund af omstændigheder, der indtræffer, før den fuldfører eller udgår, skal tydeligt vise et rødt flag snarest muligt efter, at den blev bekendt med disse omstændigheder, men ikke senere end to minutter efter, at den fuldfører eller udgår.

C6.4 (a) En båd, der protesterer i henhold til regel C6.1(a), skal fjerne signalflag Y før eller snarest muligt efter opmændenes signal.

(b) En båd, der protesterer i henhold til regel C6.1(b) eller anmoder om godtgørelse i henhold til regel C6.3, skal, for at protesten eller anmodningen er gyldig, vedblive med at vise sit røde flag, indtil den har underrettet opmændene herom efter, at den har fuldført eller er udgået. Der kræves ingen skriftlig protest eller anmodning om godtgørelse.

C6.5 Opmandsafgørelser

(a) Efter at signalflag Y er blevet vist, skal opmændene afgøre, om nogen båd skal straffes. De skal signalere deres afgørelse i overensstemmelse med regel C5.1, C5.2 eller C5.3.

(b) Rødflags-straffen i regel C5.3 skal anvendes, når en båd har opnået en kontrollerende position som følge af at have overtrådt en regel, men opmændene ikke er sikre på, at betingelserne for en yderligere straf foranlediget af opmændene er opfyldt.

C6.6 Protestkomiteafgørelser

(a) Protestkomitéen kan indhente vidneudsagn på enhver måde, den finder anvendelig, og den kan meddele sin afgørelse mundtligt.

(b) Hvis protestkomitéen afgør, at overtrædelsen af en regel ikke har haft nogen væsentlig ind?? ydelse på resultatet af matchen, kan den
(1) idømme en straf på et point eller en brøkdel af et point,
(2) beordre en omsejlads, eller
(3) finde en anden løsning, som den afgør er passende, og
som kan være ikke at idømme nogen straf.

(c) Straffen for at overtræde regel 14, når der opstår skade, bestemmes efter protestkomitéens skøn og kan omfatte udelukkelse fra yderligere sejladser i stævnet.

C7 STRAFSYSTEM

C7.1 Slettet regel

Regel 44 er slettet

C7.2 Alle straffe

(a) En båd, der er blevet idømt en straf, kan udsætte udførelsen heraf inden for begrænsningerne i regel C7.3, og skal udføre den som følger:

(1) Når den er på et ben af banen mod et luv mærke, skal den bomme og, så snart den har rimelig mulighed for det, luffe til bidevindkurs.

(2) Når den er på et ben af banen mod et læ mærke eller mållinien, skal den stagvende og, så snart den har rimelig mulighed for det, falde af til en kurs, der er mere end 90 grader lavere end den sande vindretning.

(b) Tilføj til regel 2: ‘Når en båd kapsejler, behøver den ikke at tage en straf, medmindre en opmand har signaleret, at den skal gøre det.’

(c) En båd afslutter et ben af banen, når dens stævn skærer forlængelsen af linien gennem det foregående mærke og det mærke, den er ved at runde, eller på det sidste ben, når den fuldfører.

(d) En båd, der er blevet idømt en straf, skal ikke noteres som fuldført, før den udfører sin straf og sejler fuldstændigt til banesiden af linien og derefter fuldfører, medmindre straffen udlignes, før eller efter den skærer mållinien.

(e) Hvis en båd har én eller to udestående straffe, og den anden båd i dens match idømmes en straf, udlignes én straf for hver båd, bortset fra at en rødflags-straf ikke kan udligne eller blive udlignet af en anden straf.

(f) Hvis en båd har mere end to udestående straffe, skal opmændene signalere dens diskvalifikation i henhold til regel C5.4.

C7.3 Begrænsninger ved straffe

(a) En båd, der udfører en straf, som indbefatter en stagvending, skal have toppen af spileren under storbommens svanehals fra det tidspunkt, den passerer vindøjet, og indtil den er på bidevindkurs.

(b Ingen del af en straf må udføres inde i zonen omkring et rundingsmærke, som begynder, afgrænser eller afslutter det ben af banen, som båden er på.

(c) Hvis en båd har én udestående straf, kan den udføre straffen når som helst, efter at den er startet, og før den fuldfører. Hvis en båd har to udestående straffe, skal den udføre én af dem så snart, den har rimelig mulighed for det, men ikke før den er startet.

(d) Når opmændene viser et rødt flag sammen med eller kort tid efter et strafflag, skal den straffede båd udføre en straf så snart, den har rimelig mulighed for det, men ikke før den er startet.

C7.4 Udførelse og afslutning af straffe

(a) Når en båd med en udestående straf er på et ben mod et luv mærke, og den bommer, eller er på et ben mod et læ mærke eller mållinien, og den passerer vindøjet, udfører den en straf.

(b) Når en båd er ved at udføre en straf og enten ikke udfører straffen korrekt eller ikke afslutter straffen så snart, den har rimelig mulighed for det, udfører den ikke længere en straf. Opmændene skal signalere dette i henhold til regel C5.6.

(c) Opmandsbåden for hver match skal vise blå eller gule flag eller figurer, hvor hvert flag eller hver figur indikerer én udestående straf. Når en båd har udført en straf, eller en straf er blevet udlignet, skal ét flag eller én figur fjernes. Opmændenes undladelse af at vise eller fjerne fl ag eller figurer ændrer ikke antallet af udestående straffe.

C8 STRAFFE FORANLEDIGET AF OPMÆND

C8.1 Regelændringer

(a) Reglerne 60.2(a) og 60.3(a) gælder ikke for regler, for hvilke straffe kan idømmes af opmænd.

(b) Regel 64.1(b) er ændret, således at muligheden for at frifinde en båd kan anvendes af opmændene uden en høring, og den gælder forud for enhver modstridende regel i dette tillæg.

C8.2 Når opmændene afgør, at en båd har overtrådt regel 31, 42, C4, C7.3(c) eller C7.3(d), skal den straffes ved, at der signaleres til den i henhold til regel C5.2 eller C5.3. Hvis en båd straffes for at bryde en regel i Del 2, og den i samme hændelse har brudt regel 31, skal den ikke straffes for at bryde regel 31. Ydermere skal en båd, som viser et forkert ?? ag eller ikke viser det korrekte flag, skal advares mundtligt og gives mulighed for at rette fejlen, før den straffes.

C8.3 Når opmændene afgør, at en båd

(a) har opnået en fordel ved at overtræde en regel, selv om den er blevet idømt en straf,

(b) med forsæt har overtrådt en regel, eller

(c) har forbrudt sig mod reglerne for god sportsånd,skal den straffes i henhold til regel C5.5, C5.3 eller C54.

C8.4 Hvis opmændene eller medlemmer af protestkomitéen afgør, at en båd kan have overtrådt en regel ud over de, der er nævnt i regel C6.1(a) og C6.2, skal de oplyse protestkomitéen herom, således at den kan handle i henhold til regel 60.3 og regel C6.6, når det er passende.

C8.5 Når opmændene, efter at en båd er startet, er overbeviste om, at den anden båd ikke vil starte, kan de signalere i henhold til regel C5.4, at den båd, der ikke startede, er diskvalificeret, og at matchen er afsluttet.

C8.6 Når opmændene i en match sammen med mindst én anden opmand beslutter, at en båd har brudt regel 14, og det har resulteret i skade, kan de uden en høring tildele båden en straf på et halvt point. Deltageren skal informeres om straffen så hurtigt som muligt og kan anmode om en høring. Protestkomiteen skal da handle under regel C6.6. Den straf, der tildeles af protestkomiteen, kan være mere end et halvt point. Hvis opmændene beslutter, at en straf på mere end et halvt point vil være passende, skal de handle under regel C8.4.

C9 ANMODNINGER OM GODTGØRELSE ELLER GENÅBNING, APPELLER, ANDRE FREMGANGSMÅDER

C9.1 Der kan ikke anmodes om godtgørelse for eller appel af en afgørelse truffet i henhold til regel C5, C6, C7 eller C8. I regel 66 er tredie sætning ændret til: ‘En part i en høring kan ikke anmode om en genåbning.’

C9.2 En deltager kan ikke basere en anmodning om godtgørelse på en påstand om, at en officialbåd foretog en forkert handling. Protestkomitéen kan beslutte at overveje at give godtgørelse i sådanne situationer, men kun hvis den mener, at en officialbåd, herunder en opmandsbåd, i alvorlig grad kan have generet en deltagende båd.

C9.3 Ingen fremgangsmåder af nogen art kan tages i anvendelse i relation til opmændenes handling eller mangel på handling, bortset fra som tilladt i regel C9.2.

C10 POINTGIVNING

C10.1 Vinderen af hver match tildeles et point (et halvt point til hver i tilfælde af dødt løb); taberen tildeles ikke point.

C10.2 Når en deltager trækker sig fra en del af et stævne, skal resultaterne af alle afsluttede matcher forblive uændrede.

C10.3 Når en serie med flere alle-mod-alle runder afsluttes med en allemod-alle runde, som ikke er fuldt gennemført, skal der kun være et point til deling mellem alle matcher sejlet mellem ethvert par af deltagere, fordelt således:

Antal matcher afsluttet mellem ethvert par af deltagere

Point for hver sejr

1

Et point

2

Et halvt point

3

En tredjedel point

( etc.)

 

C10.4 I en alle-mod-alle serie skal
(a) deltagerne ordnes i rækkefølge efter deres samlede pointtal med det højeste pointtal først;

(b) en deltager, som har vundet en match, men som diskvalificeres for overtrædelse af en regel mod en deltager i en anden match, miste pointet for matchen (men den tabende deltager skal ikke tildeles pointet); og

(c) den samlede stilling mellem deltagere, der har sejlet i forskellige grupper, skal afgøres ud fra det højeste pointtal.

C10.5 I en knock-out serie skal sejladsbestemmelserne angive det mindste antal point, der kræves for at vinde en serie mellem to deltagere. Når en knock-out serie afsluttes, skal den afgøres til fordel for deltageren med det højeste pointtal.

C11 POINTLIGHED

C11.1 Alle-mod-alle serier

I en alle-mod-alle serie er deltagerne delt op i en eller flere grup- per, og det er planlagt, at de skal sejle mod alle andre deltagere i deres gruppe en eller flere gange. Hvert separat trin, som er angivet i stævneformatet, skal være en separat alle-mod-alle serie, uanset antallet af gange hver deltager sejler mod hver af de andre deltagere i det pågældende trin.

Pointlighed mellem to eller flere deltagere i en alle-mod-alle serie skal brydes ved hjælp af følgende metoder, anvendt i rækkefølge, indtil alle pointligheder er brudt. Når pointligheden kun delvist brydes, skal reglerne C11.1(a) til C.11.1(e) genanvendes på de tilbageværende pointligheder. Pointligheder skal brydes til fordel for deltagere, som

(a) ordnet i rækkefølge har det højeste pointtal i matcherne mellem de deltagere, der står lige.

(b) såfremt pointligheden er mellem to deltagere i en serie med flere alle-mod-alle runder, har vundet den sidste match mellem de to deltagere.

(c) har föest point mod den deltager, der er placeret højest i allemodalle serien eller, om nødvendigt, næsthøjest og så videre, indtil pointligheden er brudt. Når to separate pointligheder skal brydes, men løsningen af den ene afhænger af løsningen af den anden, skal følgende principper bruges i proceduren i regel C11.1(c):

(1) pointligheden i den højere placering skal brydes før point-ligheden om den lavere placering, og

(2) alle deltagerne i pointligheden i den lavere placering skal med hensyn til regel C11.1(c) behandles som en enkelt deltager.

(d) efter anvendelse af regel C10.4(c) har den højeste placering i de forskellige grupper, uanset antallet af deltagere i hver gruppe.

(e) har den højeste placering i det nærmest forudgående trin i stævnet (fleet race, alle-mod-alle runde, osv.).

C11.2 Knock-out serier

Pointlighed (inklusive 0-0) mellem to deltagere i en knock-out serie skal brydes ved hjælp af følgende metoder, anvendt i rækkefølge, indtil pointligheden er brudt. Pointligheden skal brydes til fordel for den deltager, som

(a) har den højeste placering i den nærmest forudgående alle-modalle serie, om nødvendigt med anvendelse af regel C11.1.

(b) har vundet den nærmest forudgående match i stævnet mellem de deltagere, der står lige.

C11.3 Tilbageværende pointlighed

Når regel C11.1 eller C11.2 ikke kan løse pointligheden:
(a) Hvis pointligheden skal løses af hensyn til et senere trin i stævnet (eller et andet stævne, som stævnet direkte kvalificerer til), skal pointligheden brydes med en afgørende sejlads, såfremt det er muligt. Når kapsejladskomitéen beslutter, at en afgørende sejlads ikke er mulig, skal pointligheden brydes til fordel for den deltager, der har den højeste placering i allemod-alle serien efter eliminering af placeringen for den første sejlads for hver af deltagerne, mellem hvilke der er pointlighed, eller hvis dette ikke bryder pointligheden, den anden sejlads for hver af deltagerne mellem hvilke der er pointlighed og så videre indtil pointligheden er brudt. Hvis en pointlighed er delvist brudt, skal den tilbageværende pointlighed brydes ved at genanvende regel C11.1 og C11.2.

(b) Vinderen af et stævne, som ikke direkte kvali?? cerer til et andet stævne, eller den overordnede placering mellem deltagere, der er eliminerede i én runde af en knock-out serie, kan findes ved hjælp af en afgørende sejlads (men ikke en lodtrækning).

(c) Når pointlighed ikke brydes, skal pengepræmier og ranglistepoint for de placeringer, som pointligheden omfatter, lægges sammen og deles ligeligt mellem de deltagere, der står lige.

Note: Standardindbydelse og standardsejladsbestemmelser for matchrace kan fås på engelsk fra ISAF.