Tillæg D: REGLER FOR HOLDKAPSEJLADS

Holdkapsejlads skal sejles efter Kapsejladsreglerne med de ændringer, der fremgår af dette tillæg. Hvis opmænd anvendes, skal det fremgå af sejladsbestemmelserne.

D1. ÆNDRINGER AF KAPSEJLADSREGLERNE

D1.1 Ændringer af reglerne i Del 2

(a) I definitionen Zone er afstanden ændret til to skroglængder.

(b) Den anden sætning i regel 18.2(b) er ændret til ‘Hvis en båd er klar foran, da den når zonen, eller den senere bliver klar foran, idet en anden båd passerer vindøjet, skal båden, der er klar agter i det øjeblik, derefter give den anden båd plads ved mærke.’

(c) Regel 18.4 er slettet.

(d) Tilføj ny regel 23.3: ‘En båd, der har fuldført, må ikke genere en båd, der ikke har fuldført.’

(e) Tilføj ny regel 23.4: ‘Når både i forskellige kapsejladser mødes, skal enhver kursændring fra hver af dem være i overensstemmelse med en regel eller et forsøg på at vinde sin egen kapsejlads.’

D1.2 Andre regelændringer

(a) Der skal ikke være nogen straf for overtrædelse af en regel i Del 2, såfremt hændelsen er mellem både fra det samme hold, og der ikke er kontakt.

(b) Tilføj til regel 41: ‘Dog kan en båd modtage hjælp fra en anden båd på dens hold, såfremt der ikke anvendes elektronisk kommunikation.’

(c) En båd er ikke berettiget til godtgørelse for en skade, der er forårsaget af en anden båd på dens hold.

(d) Den første sætning i regel 45 er slettet.

D2 PROTESTER OG STRAFFE

D2.1 Protester og frifindelse

(a) Regel 60.1(a) er ændret til ’protestere en anden båd, men ikke for en påstået overtrædelse af en regel i Del 2, medmindre den var involveret i hændelsen, eller hændelsen involverede berøring mellem medlemmer af det modsatte hold; eller’

(b) Den tredie sætning i regel 61.1(a) og hele regel 61.1(a)(2) er slettet.

(c) En båd, der, mens den kapsejler, kan have overtrådt en regel i Del 2 (bortset fra regel 14 når den har forårsaget skade) eller regel 42, kan udføre en en-rundes straf i overensstemmelse med regel 44.2.

(d) Sejladsbestemmelserne kan foreskrive, at regel D2.4(b) gælder for alle protester.

D2.2 Kapsejladser dømt af opmænd

Kapsejladser, der skal dømmes af opmænd, skal identificeres enten i sejladsbestemmelserne eller ved at vise signalflag U senest sammen med varselssignalet.

(a) Når en båd protesterer i henhold til en regel i Del 2 eller i henhold til regel 31, 42 eller 44, er den ikke berettiget til en høring, bortset fra en protest i henhold til regel 14, når der er skade. Såfremt den båd, der protesteres mod, undlader enten at anerkende at have overtrådt en regel eller at udføre den relevante straf, kan den protesterende båd anmode om en afgørelse ved tydeligt at vise et gult ?? ag og praje ‘Opmand’.

(b) En opmand skal signalere en afgørelse som følger:
(1) Et grønt og hvidt flag eller et grønt flag betyder ‘Ingen straf idømt’.
(2) Et rødt flag betyder ‘En eller flere både er idømt en straf.’ Opmanden skal praje eller signalere for at identificere hver båd, der er straffet.

(c) En båd, der er straffet i henhold til regel D2.2(b)(2), skal udføre en to-runders straf i henhold til regel 44.2.


(d) STRAFFE FORANLEDIGET AF OPMÆND
En opmand kan handle uden en protest fra en anden båd, når
(1) en båd bryder regel 31 eller 42, eller en regel i Del 2 ved kontakt med en anden båd fra dens hold, og ikke udfører en straf,
(2) en båd undlader at handle i overensstemmelse med regel D2.2(c),
(3) en båd forbryder sig mod reglerne for god sportsånd,
(4) en båd overtræder regel 14, således at der kan være forårsaget skade, eller
(5) en båd eller dens hold opnår en fordel, selv om den har udført en straf.

Opmanden kan idømme en straf bestående af en eller flere runder, som hver omfatter en stagvending og en bomning, signaleret ved at vise et rødt flag og praje båden om det, eller rapportere hændelsen til protestkomitéen, signaleret ved at vise et sort flag, eller gøre begge dele.

D2.3 Alternative regler ved dømning af opmænd

Hver af disse regler gælder kun, hvis sejladsbestemmelserne foreskriver det.

(a) ENKELTFLAGS PROTESTPROCEDURE
Regel D2.2(a) er erstattet med
Når en båd protesterer i henhold til en regel i Del 2 eller i henhold til regel 31, 42 eller 44 er den ikke berettiget til en høring, bortset fra en protest i henhold til regel 14, når der er skade. I stedet kan en båd, der var involveret i hændelsen, omgående anerkende at have overtrådt en regel og udføre den relevante straf. Hvis ingen båd udfører en straf, skal en opmand afgøre, om nogen båd har overtrådt en regel og signalere afgørelsen i overensstemmelse med regel D2.2(b).

(b) KAPSEJLADSER MED BEGRÆNSET DØMNING AF OPMÆND

Regel D2.2 gælder, undtagen når en båd handler i overensstemmelse med regel D2.2(a) og der enten ikke signaleres en afgørelse eller en opmand viser et gult flag for at signalere, at han har utilstrækkelige kendsgerninger til en afgørelse, så er den protesterende båd berettiget til en høring.

D2.4 Yderligere regler for protester og anmodninger om godtgørelse i kapsejladser dømt af opmænd

(a) Hverken kapsejladskomiteen eller protestkomiteen kan protestere mod en båd i henhold til en regel nævnt i regel D2.2(a). Dog kan protestkomiteen, på grundlag af en rapport modtaget fra en hvilken som helst kilde, protestere mod en båd i henhold til regel 14, når der påstås at være sket skade.

(b) Protester og anmodninger om godtgørelse behøver ikke at være skriftlige. Protestkomiteen kan indhente vidneudsagn på enhver måde, den finder anvendelig, og den kan meddele sin afgørelse mundtligt.

(c) En båd kan ikke anmode om godtgørelse for eller appel af en en opmands afgørelse, handling eller mangel på handling. Protestkomiteen kan beslutte at overveje at give godtgørelse, hvis den mener, at en officialbåd, herunder en opmandsbåd, kan have generet en deltagende båd i alvorlig grad.

D3 POINTGIVNING

D3.1 (a) Hver båd, som fuldfører en kapsejlads, skal, uanset om den har overholdt regel 28.1, tildeles point svarende til dens placering i mål. Alle øvrige både skal tildeles point lig med antallet af både, der var berettigede til at kapsejle.

(b) Herudover skal en båds pointtal øges som følger:

Regel, der er blevet overtrådt

Strafpoint

(1) regel 28.1, når båden eller dens hold har opnået en fordel som følge af overtrædelsen.

10

(2) Enhver anden regel overtrådt, mens båden kapsejlede, og for hvilken den ikke har udført en straf.

6

(c) Efter en høring, kan protestkomitéen straffe som følger:
(1) Såfremt en båd har overtrådt en regel, og dens hold som følge heraf har opnået en fordel, kan protestkomitéen forøge bådens point.
(2) Såfremt en båd har overtrådt regel 1 eller 2, regel 14, hvor den har forårsaget skade, eller en regel mens den ikke kapsejlede, kan protestkomitéen straffe bådens hold med en halv sejr eller flere, eller den kan undlade at idømme en straf.

(d) Holdet med det laveste totale pointtal vinder kapsejladsen. Hvis holdenes totale pointtal er ens, vinder det hold, der ikke omfatter båden på førstepladsen.

D3.2 Når alle både på et hold har fuldført, er udgået eller har undladt at starte, kan kapsejladskomiteen afbryde kapsejladsen. De både fra det andet hold, der kapsejler på dette tidspunkt, skal tildeles de point, de ville have opnået, hvis de havde fuldført.

D4 POINTGIVNING I EN SERIE

D4.1 Når to eller flere hold konkurrerer i en serie, er vinderen det hold, der har vundet flest kapsejladser. De øvrige hold skal ordnes i rækkefølge efter antallet af vundne kapsejladser.

D4.2 Om nødvendigt skal pointlighed i en gennemført serie brydes ved at bruge følgende i rækkefølge:

(a) antallet af vundne kapsejladser, da holdene med pointlighed mødtes,

(b) antallet af opnåede point, da holdene med pointlighed mødtes,

(c) hvis der stadig er pointlighed mellem to hold, den sidste kapsejlads mellem dem,

(d) det totale antal point opnået i alle kapsejladser mod fælles modstandere,(e) en afgørende kapsejlads hvis muligt, ellers en lodtrækning.

Hvis pointlighed mellem flere end to hold kun delvist løses ved brug af en af disse metoder, skal de resterende pointligheder brydes ved at starte forfra med regel D4.2(a).

D4.3 Såfremt en serie ikke afsluttes, skal holdene ordnes i rækkefølge i overensstemmelse med resultaterne fra afsluttede runder, og pointligheder skal om muligt brydes ved at benytte resultaterne fra kapsejladserne mellem de hold, der står lige, i den ikke afsluttede runde. Hvis ingen runde er afsluttet, skal holdene ordnes i rækkefølge i forhold til den procentdel af kapsejladser, de har vundet. Andre pointligheder skal brydes som angivet i regel D4.2.

D5 MATERIELNEDBRUD, NÅR BÅDE STILLES TIL RÅDIGHED AF DEN ORGANISERENDE MYNDIGHED

D5.1 En båd, som er stillet til rådighed og får materielnedbrud, og som følge heraf søger om godtgørelse, skal vise et rødt flag ved den første rimelige lejlighed, og om muligt fortsætte med at kapsejle. Kapsejladskomiteen skal beslutte godtgørelse som beskrevet i reglerne D5.2 og D5.3.

D.5.2 Såfremt kapsejladskomiteen afgør, at bådens endelige placering blev væsentligt forringet, at bådens besætning var uden skyld i materielnedbruddet og at en rimelig kompetent besætning under tilsvarende omstændigheder ikke ville have været i stand til at undgå materielnedbruddet, skal den tage så retfærdig en beslutning som muligt. Denne kan være at sejle kapsejladsen om, eller, såfremt bådens endelige placering var forudsigelig, at tildele den point svarende til den placering. Enhver tvivl om en båds position, da materielnedbruddet opstod, skal gå imod den.

D5.3 Besætningen skal normalt ikke pålægges skylden for et materielnedbrud forårsaget af defekter ved udstyr, der er stillet til rådighed, eller en modstanders regelovertrædelse, mens den skal anses som ansvarlig for et materielnedbrud forårsaget af skødesløs behandling, kæntring eller en regelovertrædelse begået af en båd på samme hold. Enhver tvivl om besætningens eventuelle skyld skal løses til bådens fordel.