Tillæg E:
KAPSEJLADSREGLER FOR RADIOSTYREDE BÅDE

Kapsejladser for radiostyrede både skal sejles efter Kapsejladsreglerne med de ændringer, der fremgår af dette Tillæg.

E1 TERMINOLOGI, KAPSEJLADSSIGNALER, DEFINITIONER OG HOVEDREGLER

E1.1 Terminologi

‘Båd’ betyder en båd, der er radiostyret af en deltager, som ikke er om bord. For ‘kapsejlads’ anvendt som navneord uden for dette Tillæg og Tillæg A læs ‘heat’. I dette Tillæg består en kapsejlads af ét eller flere heat, og er tilendebragt, når det sidste heat i kapsejladsen er slut. Et ‘Stævne’ består af én eller flere kapsejladser. En ‘Serie’ består af et bestemt antal kapsejladser eller stævner.

E1.2 Kapsejladssignaler

Afsnittet Kapsejladssignaler er slettet. Alle signaler skal gives mundtligt eller med andre lydsignaler beskrevet i dette Tillæg eller i sejladsbestemmelserne.

E1.3 Definitioner

(a) Tilføj til definitionen interesseret part: ’men ikke en deltager, der virker som observatør’.
(b) I definitionen Zone er afstanden ændret til ?? re skroglængder.

E1.4 Personligt opdriftsmiddel

Regel 1.2 erstattes med ’Når man er ombord i en ledsagebåd, er enhver deltager selv ansvarlig for at bære personligt opdriftmiddel, passende til de givne forhold’..

E1.5 Antenner

Senderantennens ende skal være forsynet med passende beskyttelse. Når en protestkomité konstaterer, at en deltager har overtrådt denne regel, skal den enten give ham en advarsel og give ham tid til at rette fejlen, eller straffe ham.

E2 DEL 2 - NÅR BÅDE MØDES

Regel 22 er ændret til:

22 KÆNTRET ELLER SAMMENFILTRET
Hvis det er muligt, skal en båd undgå en båd, der er kæntret eller sammenfiltret, eller som ikke har genvundet kontrollen efter kæntring eller sammenfiltring. En båd er kæntret, når dens mastetop er i vandet. To eller flere både er sammenfiltret, når de ligger sammen et stykke tid på en sådan måde, at ingen af dem er i stand til at manøvrere for at komme fri af den anden eller de andre.

E3 DEL 3 - LEDELSE AF EN KAPSEJLADS

E3.1 Kapsejladser med observatører

Kapsejladskomitéen kan udpege observatører, der kan være deltagere. De skal opholde sig i kontrolområdet medens bådene kapsejler og de skal praje og gentage identiteten af både der berører et mærke eller en anden båd. Prajningen skal gives i kontrolområdet. Observatørerne skal underrette kapsejladskomitéen om alle uløste hændelser efter afslutningen af heatet.

E3.2 Banekort

Regel J2.1(4) er slettet. Et banekort, der viser banen samt begrænsningerne for kontrolområdet og søsætningsområdet, skal være anbragt nær ved eller i kontrolområdet således, at det er klart synlig for deltagere, der kapsejler.

E3.3 Kontrol- og søsætningsområder

Kontrolområdet og søsætningsområdet skal være defineret i sejladsbestemmelserne. Deltagere, der kapsejler, skal opholde sig i kontrolområdet, mens et heat er under afvikling, bortset fra, at deltagere kortvarigt må gå til og fra søsætningsområdet for at udføre opgaver, der er tilladte i regel E4.5. Deltagere, som ikke kapsejler, skal opholde sig udenfor kontrolområdet og søsætningsområdet undtagen når de yder assistance i henhold til regel E4.2 eller når de virker som observatører.

E3.4 Slettede regler

Den anden sætning i regel 25 og hele regel 33 er slettet.

E3.5 Starten

’Hørbare signaler i forbindelse med start af et heat skal gives med ét minuts mellemrum og skal være: et varselssignal, et klarsignal og et startsignal. I det sidste minut før startsignalet, skal der gives mundtlige signaler hver tiende sekund, og i de sidste ti sekunder, hvert sekund. Tidspunktet for ethvert signal er når lydsignalet begynder.’

E3.6 Straffe ved start

I regel 29.1 og 30 er ordet ’besætning’ slettet. I hele regel 30 skal mundtlig information erstatte visning af ?? agsignaler.

E3.7 Start- og mållinier

Start- og mållinie skal være tangential til og på banesiden af startog målmærker

E3.8 Individuel tilbagekaldelse

Regel 29.2 er ændret. Slet alt efter ’kapsejladskomitéen skal straks’ og indsæt ’to gange praje ”Tilbagekaldelse, (sejlnumre)”’.

E3.9 Generel tilbagekaldelse

Regel 29.3 er ændret. Slet alt efter ’kapsejladskomitéen kan’ og erstat med ’to gange praje ”Generel tilbagekaldelse” og afgive to kraftige lydsignaler.’ Varselssignalet for en ny start for den tilbagekaldte klasse skal gives kort tid derefter, og starter for efterfølgende klasser skal følge efter den nye start.

E3.10 Afkortning og opgivelse efter starten

I regel 32.1(b) er ’dårligt vejr’ erstattet med ’tordenvejr’. Regel 32.1(c) er slettet.

E4 DEL 4 - ANDRE KRAV, DER SKAL VÆRE OPFYLDT, NÅR DER KAPSEJLES

E4.1 Slettede regler

Reglerne 43, 47, 48, 49, 50, 52 og 54 er slettet.

E4.2 Hjælp udefra

Regel 41 er erstattet med:
(a) En deltager må ikke give taktiske eller strategiske råd til en deltager, der kapsejler.

(b) En deltager, der kapsejler, må ikke modtage hjælp udefra undtagen:
(1) at en båd, der er taget på land eller er gået på grund udenfor søsætningsområdet, eller er blevet sammenfiltret med en anden båd eller et mærke, må frigøres og søsættes igen ved hjælp fra en ledsagebåd.
(2) at deltagere, der ikke kapsejler, og andre må yde hjælp udefra i søsætningsområdet som tilladt i regel E4.5,
(3) hjælp i form af information som er frit tilgængelig for alle deltagere.

E4.3 Fremdriftsmidler og forbudte handlinger

Regel 42 ændres, idet enhver henvisning til kropsbevægelser er slettet. Ligeledes slettes regel 42.3(f).

E4.4 Straffe for brud på en regel i Del 2

Gennem hele regel 44 skal straffen en-runde straffen.

E4.5 Søsætning og søsætning igen

Regel 45 er ændret til:
(a) En båd, som er programsat til at kapsejle i et heat, må søsættes, holdes fast ved bredden, tages på land og søsættes igen når som helst under heatet. Dog må båden ikke slippes mellem klar- og startsignalet.

(b) Både må kun søsættes eller klargøres i søsætningsområdet, undtagen som tilladt i regel E4.2(b)(1).

(c) Mens både er på land eller i søsætningsområdet, må de justeres, lænses for vand eller blive repareret, deres sejl må skiftes eller rebes, indfiltrede genstande må fjernes, og radioudstyr må repareres eller udskiftes.

E4.6 Person, der har ansvaret

Regel 46 er ændret. Slet: ’have en person ombord’ og erstat med: ’være radiostyret af en person’.

E4.7 Radio

(a) En deltager må ikke sende radiosignaler, der forstyrrer radiozodtagelse på andre både.
(b) En deltager, der har overtrådt regel E4.7(a), må ikke kapsejle før den har godtgjort, at den overholder den regel.

E4.8 Båd uden radiokontrol

En deltager, der mister radiokontrollen over sin båd, skal straks praje ”ude af kontrol” samt bådens sejlnummer. Båden, der er ude af kontrol, skal regnes for udgået og betragtes som en hindring.

E5 DEL 5 - PROTESTER, ANMODNINGER OM GODTGØRELSE, HØRINGER, DÅRLIG OPFØRSEL OG APPELLER.

E5.1 Ret til at protestere og anmode om godtgørelse Tilføj til regel 60.1(a):
’En protest, der påstår brud på en regel i Del 2, 3 eller 4, må kun gives af en deltager i kontrol- eller søsætningsområdet og af en båd berettiget til at kapsejle i det heat, hvor hændelsen indtraf.’

E5.2 Underrette den, der protesteres imod

I regel 61.1(a) slettes alt efter den første sætning og erstattes med: ’Når dens protest drejer sig om en hændelse i kapsejladsområdet, som den er indblandet i eller ser, skal den to gange praje (sit eget sejlnummer), ”protest”, (den anden båds sejlnummer)’.

E5.3 Protestfrist

I regel 61.3 erstattes ’to timer’ med ’15 minutter’ og der tilføjes: ”En båd, der har til hensigt at protestere, skal også underrette kapsejladskomitèen senest fem minutter efter afslutningen af det pågældende heat.”.

E5.4 Erkende ansvar

En båd, der erkender at have brudt en regel i Del 2, 3, eller 4 før protesten er fundet gyldig, kan udgå af det pågældende heat uden at blive straffet yderligere.

E5.5 Godtgørelse

(a) Tilføj til regel 62.1:
(e) radioforstyrrelse, eller
(f) en ind?? ltring eller grundstødning som følge af en handling fra en båd, der overtrådte en regel i Del 2 eller fra en båd, der ikke kapsejlede, og som skulle holde klar.

(b) I regel 62.2 erstattes ’to timer’ med ’15 minutter’.

E5.6 Ret til at være til stede

I regel 63.3(a) slettes ’skal have været om bord’ og erstattes med ’skal have radiostyret dem’.

E5.7 Høre forklaringer og fastlægge kendsgerninger

Tilføj til regel 63.6: ’forklaringer om en påstået overtrædelse af en regel i Del 2, 3, eller 4 givet af deltagere skal kun accepteres fra en deltager, som var inde i kontrol- eller søsætningsområdet, og hvis båd var programsat til at kapsejle i det heat, hvor hændelsen fandt sted.’

E5.8 Straffe

Når protestkomitéen afgør, at en båd har overtrådt regel E3.3, E4.2(a) eller E4.5, kan den enten diskvalificere den fra dens næste sejlads eller kræve, at den udfører en eller flere strafrunder i dens næste sejlads, så hurtigt som muligt efter at den starter.

E5.9 Afgørelse om godtgørelse

Tilføj til regel 64.2: ’Hvis en båd, der får tildelt godtgørelse, er blevet beskadiget, skal den gives rimelig tid, men ikke mere end 30 minutter, til at udføre reparationer før dens næste heat.’

E5.10 Genåbning af en høring

I regel 66 ændres ’24 timer’ til ’ti minutter’.

E6. TILLÆG G – IDENTIFIKATION PÅ SEJL

Tillæg G er ændret som følger:
(a) Teksten i regel G1.1 før regel G1.1(a) er ændret til:
Enhver båd i en klasse administreret af ISAF Radio Controlled Sailing skal vise et sejlnummer på begge sider af hvert sejl. Klassemærker og nationsbogstaver skal vises på storsejlet som beskrevet i reglerne G1.1(a), G1.1(b) og E6(f)(1)

(b) Regel G1.1(c) er ændret til:
et sejlnummer, som skal være de sidste to cifre af bådens registreringsnummer eller deltagerens personlige nummer tildelt af den relevante udstedende myndighed. Når dette er et encifret nummer, skal der placeres et ”0” foran. Der skal være plads foran sejlnummeret til at indsætte tallet ’1’, hvilket kapsejladskomitéen kan forlange, når der er sammenfald af sejlnumre. Hvis der fortsat er sammenfald, skal kapsejladskomitéen kræve at sejlnumrene ændres indtil konflikten er løst. Et foranstillet ’1’ eller en anden krævet ændring skal anses for en del af bådens sejlnummer.

(c) Sætningen efter regel G1.1.(c) er slettet.

(d) Regel G1.2(b) ændres til:
Højden af tal eller bogstaver og afstanden mellem dem, på samme og modsatte sider af sejlet skal være som følger:

 

Minimum

Maksimum

Klassemærker:
Undtagen når disse er anbragt overfor hinanden, korteste afstand mellem klassemærker på hver side af sejlet:

20 mm

 

Sejlnumre:

Højde på tal:

Korteste afstand mellem tilgrænsende tal på samme side af sejlet:

Korteste afstand mellem sejlnumre på modsatte sider af sejlet og mellem sejlnumre og anden identifikation:

 

100 mm

20 mm


60 mm

 

110 mm

30 mm

Nationalitetsbogstaver:

Højde på bogstaver:

Korteste afstand mellem tilgrænsende bogstaver på samme side af sejlet:

Korteste afstand mellem nationalitetsbogstaver på modsatte sider af sejlet:

 

60 mm

13 mm


40 mm

 

70 mm

23 mm

(e) Regel G1.3 ændres til:
(1) Klassemærker kan placeres overfor hinanden på modsatte sider af sejlet, når udformningen passer til dette. Ellers skal klassemærker, sejlnumre og nationalitetsbogstaver placeres i forskellig højde, således at de på styrbord side er øverst.
(2) På et storsejl skal sejlnumre placeres over nationalitetsbogstaver og under klassemærker.
(3) På et storsejl skal sejlnumre placeres over en linie vinkelret på forliget, som passerer gennem et punkt en fjerdedel oppe af agterliget.

(f) Når sejlets dimensioner gør det umuligt at overholde minimumskravene i regel E6(d) eller kravene til placering i regel E6(e)(3), kan der gøres undtagelser i følgende prioritetsrækkefølge:
(1) udeladelse af nationalitetsbogstaver,
(2) placering af sejlnumre i storsejlet lavere end linien vinkelret på forliget gennem et punkt en fjerdedel oppe af agterliget,
(3) mindskelse af den korteste afstand mellem sejlnumre på modsatte sider af sejlet forudsat at denne afstand ikke bliver mindre end 20 mm,
(4) mindskelse af højden på sejlnumre.