Tillæg F:
FREMGANGSMÅDE VED APPELLER OG ANMODNINGER

Se regel 70. En national myndighed kan ændre dette Tillæg ved forskrift, men det kan ikke ændres af sejladsbestemmelserne.

F1 DEN NATIONALE MYNDIGHED

Appeller, anmodninger fra protestkomitéer om stadfæstelse eller rettelse af afgørelser og anmodninger om fortolkning af regler, skal behandles i overensstemmelse med dette tillæg.

F2 FREMSENDELSE AF DOKUMENTER

F2.1 Senest 15 dage efter modtagelsen af protestkomitéens skriftlige afgørelse eller dens afgørelse om ikke at genoptage en høring, skal appellanten sende en appel og en kopi af protestkomitéens afgørelse til den nationale myndighed. Appellen skal beskrive, hvorfor appellanten mener, at protestkomitéens afgørelse eller dens fremgangsmåde var forkert.

F2.2 Sammen med appellen eller snarest muligt derefter skal appellanten også sende ethvert af dokumenterne nævnt herunder, som er tilgængelige for den:

(a) de(n) skriftlige protest(er) eller anmodning(er) om godtgørelse,

(b) en tegning, udført af eller påtegnet af protestkomitéen, der viser placeringer og kølvandsspor for alle både der var involveret, kursen til næste mærke og dets forlangte side, styrken og retningen af vinden og, hvis det er relevant, vanddybden samt retning og fart af strøm, hvis der var nogen,

(c) indbydelsen, sejladsbestemmelserne og andre betingelser, der gjaldt ved stævnet, og alle ændringer til dem,

(d) ethvert andet relevant dokument, samt

(e) navne, postadresser, e-mailadresser og telefonnumre for alle parter i høringen og protestkomitéens formand.

F2.3 En anmodning fra en protestkomité vedrørende stadfæstelse eller rettelse af dens afgørelse skal fremsendes senest 15 dage efter afgørelsen og skal indeholde afgørelsen og dokumenterne anført i regel F2.2. En anmodning om en regelfortolkning skal indeholde
de antagne kendsgerninger.

F3 DEN NATIONALE MYNDIGHEDS OG PROTESTKOMITÉENS ANSVAR

Efter modtagelsen af en appel eller en anmodning om stadfæstelse eller rettelse skal den nationale myndighed tilsende parterne og protestkomitéen kopier af appellen eller anmodningen samt protestkomitéens afgørelse. Den nationale myndighed skal bede protestkomitéen om de dokumenter, der er anført i regel F2.2, og som appellanten ikke har medsendt. Protestkomitéen skal snarest sende dokumenterne til den nationale myndighed. Når den nationale myndighed har modtaget dem, skal den sende kopier til parterne.

F4 KOMMENTARER

Parterne og protestkomitéen kan fremkomme med kommentarer til appellen eller anmodningen eller til ethvert dokument anført i regel F2.2 ved at sende disse skriftligt til den nationale myndighed. Kommentarer til ethvert dokument skal fremsendes senest 15 dage efter at det er modtaget fra den nationale myndighed. Den nationale myndighed skal efter behov sende kopier af kommentarerne til parterne og protestkomitéen.

F5 UFULDSTÆNDIGE KENDSGERNINGER, GENÅBNING

Den nationale myndighed skal acceptere protestkomitéens fastlagte kendsgerninger undtagen, når den afgør, at de er utilstrækkelige. Når det er tilfældet, skal den anmode protestkomitéen om at fremskaffe yderligere kendsgerninger eller andre oplysninger eller genåbne høringen og rapportere enhver ny kendsgerning, som den har konstateret. Dette skal protestkomitéen gøre hurtigst muligt.

F6 TILBAGETRÆKKELSE AF EN APPEL

En appellant kan trække en appel tilbage før den er blevet behandlet ved at acceptere protestkomitéens afgørelse.