Tillæg J:
INDBYDELSE OG SEJLADSBESTEMMELSER

Se regel 89.2(a) og 90.2. Udtrykket ”kapsejlads” dækker et stævne eller andre serier af kapsejladser.

J1 INDBYDELSENS INDHOLD

J1.1 Indbydelsen skal indeholde følgende oplysninger:
(1) navnet, stedet og tidspunktet for kapsejladsen samt navnet på den organiserende myndighed,

(2) at kapsejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne,

(3) en liste over alle andre dokumenter, som gælder for stævnet (f.eks. ISAFs Udstyrsregler i det omfang disse gælder), med oplysning om hvor hvert enkelt dokument eller en kopi af det kan findes,

(4) de klasser, som kan deltage, enhver måle- eller handicapregel som anvendes, betingelser for deltagelse samt alle begrænsninger med hensyn til deltagelse,

(5) tidspunkter for registrering og varselssignaler for prøvesejlads, hvis en sådan er planlagt, eller for første sejlads, samt for de efterfølgende sejladser, hvis tidspunkterne kendes.

J1.2 Indbydelsen skal indeholde ethvert af følgende punkter, som gælder og som kan hjælpe deltagere med at beslutte om de vil deltage i kapsejladsen, eller giver anden information, som deltagerne vil behøve før sejladsbestemmel-serne bliver tilgængelige:

(1) oplysning om enhver kapsejladsregel som ændres, en sammenfatning af ændringerne samt tilkendegivelse af, at ændringerne i fuldt omfang vil indgå i sejladsbestemmelserne (se regel 86),

(2) at reklamering på deltagere er begrænset, eller at både skal vise reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed (se ISAF Regulation 20) og anden information knyttet til Regulation 20,

(3) krav om klassifikation, som nogle eller alle deltagere skal opfylde (se regel 79 og ISAF Regulation 22, Sailor Classification Code),

(4) for et stævne hvor der ventes deltagere fra andre lande, oplysning om enhver national forskrift der kan kræve forberedelse inden kapsejladsen,

(5) f remgangsmåden ved registrering eller tilmelding før stævnet, herunder tilmeldingsgebyr samt enhver tilmeldingsfrist,

(6) en tilmeldingsformular, der skal underskrives af bådens ejer eller dennes repræsentant, som indeholder en formulering som for eksempel: ’Jeg er indforstået med at være underlagt Kapsejladsreglerne og alle andre regler, som gælder ved denne kapsejlads.’,

(7) fremgangsmåde for inspektion af udstyr, måling eller krav om målebrev eller klassebevis,

(8) tid og sted for udlevering af sejladsbestemmelserne,

(9) ændringer af klassereglerne som tilladt i regel 87, med særskilt henvisning til hver regel og angivelse af ændringen,

(10) banerne, der skal sejles,

(11) straffen for overtrædelse af en regel i Del 2, når det ikke er to-runder straffen,

(12) nægtelse af retten til appel, i henhold til regel 70.5,

(13) pointsystemet, såfremt det afviger fra lavpointsystemet i Tillæg A, det planlagte antal sejladser og det mindste antal, der skal gennemføres for at udgøre en sejladsserie,

(14) præmier.

J2 SEJLADSBESTEMMELSERNES INDHOLD

J2.1 Sejladsbestemmelserne skal indeholde følgende oplysninger:

(1) at kapsejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne,

(2) en liste over alle andre dokumenter, som gælder for stævnet (f.eks. ISAFs Udstyrsregler, i det omfang disse gælder),

(3) tidsplanen for sejladserne, de klasser der skal sejle, og tidspunkter for varselssignaler for hver klasse,

(4) banen (eller banerne), som skal sejles, eller en liste af mærker, som kan indgå i banen, og, hvis det er relevant, hvordan banerne signaleres,

(5) beskrivelser af mærker, herunder start- og målliniemærker, med angivelse af deres rækkefølge og på hvilken side, de skal holdes, samt angivelse af ethvert rundingsmærke (se regel 28.1),

(6) beskrivelser af start- og mållinier, klasseflag og ethvert særligt
signal, der vil blive anvendt,(7) eventuel tidsbegrænsning for at fuldføre,

(8) hvis et handicapsystem eller en måleregel anvendes, da en beskrivelse af dette og oplysning om de klasser, det skal gælde for,

(9) pointsystemet, hvis det ikke er lavpointsystemet i Tillæg A, gennem henvisning til Tillæg A, klasseregler eller andre regler, der gælder for stævnet, eller beskrevet fuldstændigt. Angiv det planlagte antal sejladser og det antal, der skal gennemføres for at udgøre en serie.

J2.2 Sejladsbestemmelserne skal indeholde de af følgende punkter, som gælder:

(1) at reklamering på deltagere er begrænset (se ISAF Regulation 20) og anden information knyttet til Regulation 20,

(2) erstatning af reglerne i Del 2 med vigereglerne i De Internationale Søvejsregler eller andre nationale vigeregler, tidspunkt(er) og/eller sted(er), hvor de skal gælde, samt ethvert natsignal, kapsejladskomitéen kan anvende,

(3) ændringer til Kapsejladsreglerne som tilladt i regel 86, med særskilt henvisning til hver regel og beskrivelse af ændringen (hvis regel 86.2 gælder, skal bemyndigelsen anføres),

(4) ændringer til de nationale forskrifter (se regel 88),

(5) når det er passende ved et stævne hvor deltagelse fra andre lande forventes, en engelsk oversættelse af de nationale forskrifter som gælder,

(6) ændringer af klassereglerne som tilladt i regel 87, med særskilt henvisning til hver regel og angivelse af ændringen,

(7) begrænsninger med hensyn til ændringer på både, når disse stilles til rådighed af den organiserende myndighed,

(8) fremgangsmåden for registrering,

(9) fremgangsmåden ved måling eller inspektion,

(10) placering(er) af of?? ciel(le) opslagstavle(r),

(11) fremgangsmåden ved ændring af sejladsbestemmelserne,

(12) sikkerhedskrav, så som krav og signaler vedrørende personligt opdriftsmiddel, krav om registrering i startområdet, samt krav om registrering ved afgang fra land og ankomst til land,

(13) krav om erklæringer,

(14) signaler, der vil blive givet på land og sted(er) for disse,

(15) baneområdet (et kort anbefales),

(16) omtrentlig banelængde og omtrentlig længde på krydsben,

(17) beskrivelse af ethvert område, som kapsejladskomitéen har udpeget til at have status som hindring (se de?? nitionen hindring),

(18) eventuel tidsbegrænsning for den første båd, der fuldfører, samt eventuel tidsbegrænsning for andre både end den første, der fuldfører,

(19) respit,

(20) startområdets placering og alle begrænsninger for sejlads i dette,

(21) alle særlige fremgangsmåder eller signaler ved individuel eller generel tilbagekaldelse,

(22) både, som markerer mærkers placering,

(23) alle særlige fremgangsmåder og signaler ved ændring af et ben af banen (se regel 33),

(24) enhver særlig fremgangsmåde for afkortning af banen eller for at fuldføre på en afkortet bane,

(25) begrænsninger i brug af hjælpebåde, plasticbassiner, radioer m.m., begrænsninger i bortskaffelse af affald og begrænsninger med hensyn til ophaling samt hjælp udefra til en båd, som ikke kapsejler,

(26) straffen for overtrædelse af en regel i Del 2, når det ikke er to-runder straffen,

(27) ændring af antallet af skroglængder som fastlægger zonen, i henhold til regel 86.1(b),

(28) om regel 67 eller Tillæg P gælder,

(29) fremgangsmåden ved protester samt tider og sted for høringer,

(30) hvis regel N1.4(b) gælder, tidsfristen for anmodning om en

høring efter denne regel,

(31) når det er krævet i regel 70.3, den nationale myndighed hvortil appeller og forespørgsler skal sendes og, hvis det gælder, at retten til appel er nægtet i henhold til regel 70.5,

(32) den nationale myndigheds godkendelse af udpegelsen af en international jury, når det kræves i henhold til regel 91(b),

(33) udskiftning af besætning,

(34) det mindste antal både, som kræves tilstede i startområdet for at en sejlads vil blive startet,

(35) hvor og hvornår en dags udsatte eller opgivne sejladser vil blive sejlet om,

(36) tidevand og strøm,

(37) præmier,

(38) andre opgaver for kapsejladskomitéen og forpligtelser for deltagerne.