Tillæg M:
ANBEFALINGER TIL PROTESTKOMITÉER

Dette Tillæg er kun vejledende. I visse situationer vil det være tilrådeligt at ændre disse fremgangsmåder. Det henvender sig først og fremmest til protestkomitéformænd, men kan også være til hjælp for dommere, protestkomitésekretærer, kapsejladskomitéer og andre, der beskæftiger sig med høringer ved protester og anmodninger om godtgørelse.

Under høringen ved en protest eller anmodning om godtgørelse skal protestkomitéen vurdere alle udsagn med samme omhu. Den skal have for øje, at ærligt afgivne udsagn kan variere og endda være modstridende på grund af forskellige observationer og erindringer, og den skal afgøre sådan modstrid, så godt den kan. Den skal være opmærksom på, at ingen båd eller deltager er skyldig, før et regelbrud er fastslået til protestkomitéens tilfredshed, og den skal være åben for alle udsagn indtil alt er fremført, som kan belyse om en båd eller en deltager har brudt en regel.

M1 FORARBEJDE (kan udføres af bureauets personale)

M2 FØR HØRINGEN

Sørg for at:

M3 HØRINGEN

M3.1 Undersøg gyldigheden af protesten eller anmodningen om godtgørelse.

M3.2 Lyt til forklaringer (regel 63.6)

M3.3 Fastlæg kendsgerningerne (regel 63.6)

M3.4 Afgør protesten eller anmodningen om godtgørelse (regel 64)

M3.5 Informér parterne (regel 65)
Kald parterne ind igen og oplæs de fastlagte kendsgerninger og afgørelsen. Under tidspres er det acceptabelt kun at meddele afgørelsen og fremkomme med detaljerne senere.
Giv hver part en kopi af afgørelsen, hvis de beder om det. Arkiver protesten eller anmodningen om godtgørelse sammen med komitéens sager.

M4 GENÅBNING AF EN HØRING (REGEL 66)

Når der indenfor rimelig tid modtages en anmodning om genåbning af en høring, lyt da til den part, som fremsætter anmodningen, gennemse evt. videooptagelser etc., og afgør om der foreligger væsentligt nyt materiale, som kunne føre til en ændring af komitéens afgørelse. Afgør, om komitéens fortolkning af reglerne kan have været forkert. Vær åben overfor den mulighed, at komitéen kan have begået en fejl. Hvis intet af dette er tilfældet, skal komitéen afvise anmodningen om genåbning. I modsat fald fastsættes tidspunkt for en genåbning af høringen.

M5 DÅRLIG OPFØRSEL (REGEL 69)

M5.1 En handling i henhold til denne regel er ikke en protest, men protestkomitéen fremlægger sin formodning skriftligt overfor deltageren inden høringen. Høringen foregår efter de samme regler som andre høringer, men protestkomitéen skal have mindst tre medlemmer (regel 69.1(b)). Deltagerens rettigheder skal beskyttes med størst mulig omhu.

M5.2 En deltager eller en båd kan ikke protestere i henhold til regel 69, men protestskemaet fra en deltager, der forsøger dette, kan accepteres som en rapport til protestkomitéen, som derpå kan beslutte, om der skal indkaldes til en høring eller ej.

M5.3 Når det er ønskeligt at indkalde til en høring i henhold til regel 69 som følge af en hændelse under Del 2, er det vigtigt at høre enhver protest båd-mod-båd på den normale måde, og afgøre hvilken båd, hvis nogen, der brød hvilken regel, før der tages skridt mod deltageren i henhold til denne regel.

M5.4 Selv om en handling under regel 69 er rettet mod en deltager, og ikke en båd, kan en båd også blive straffet.

M5.5 Protestkomitéen kan tildele en deltager en advarsel(regel 69.1(b) (1)), og i dette tilfælde er det ikke nødvendigt at rapportere (regel 69.1(c)). Når en straf tildeles og der rapporteres til den nationale myndighed som krævet i regel 69.1(c) eller 69.1(e), er det en hjælp, hvis rapporten indeholder en anbefaling til den nationale myndighed om, hvorvidt der bør tages yderligere skridt eller ej.

M6 APPELLER (regel 70 og Tillæg F)

Når en afgørelse kan appelleres:

M7 FOTOGRAFISK BEVISMATERIALE

Fotografier og videooptagelser kan undertiden give nyttige informationer, men protestkomitéer skal være opmærksom på deres begrænsninger og notere sig følgende punkter:

Stil følgende spørgsmål: