Tillæg N:
INTERNATIONALE JURYER

Se regel 70.5 og 91(b). Dette Tillæg kan ikke ændres af sejladsbestemmelserne eller ved en national myndigheds forskrifter.

N1 SAMMENSÆTNING, UDPEGNING OG ORGANISATION

N1.1 En international jury skal sammensættes af erfarne sejlere med indgående kendskab til Kapsejladsreglerne og betydelig erfaring med protestkomitéarbejde. Den skal være uafhængig af og må ikke have medlemmer fra kapsejladskomitéen. Den skal udpeges af den organiserende myndighed og være godkendt af den nationale myndighed, hvis det kræves (se regel 91(b)) eller af ISAF under regel 89.2(b).

N1.2 Juryen skal bestå af en formand, en næstformand, hvis det ønskes, og øvrige medlemmer, så der samlet er mindst fem medlemmer. Et flertal skal have status som ”International Judge”. Juryen kan udnævne en sekretær, som ikke må være medlem af juryen.

N1.3 Højst to medlemmer (tre, i ISAF-grupperne M, N og Q) må repræsentere samme nationale myndighed.

N1.4 (a) Juryens formand kan udpege et eller flere paneler sammensat i overensstemmelse med reglerne N1.1, N1.2 og N1.3. Det kan gøres, selv om den samlede jury ikke er sammensat efter kravene i disse regler.

(b) Formanden for en jury med under ti medlemmer kan udpege to eller flere paneler, med mindst tre medlemmer i hvert panel, af hvilke flertallet skal have status som ”International Judge”. Medlemmerne i hvert panel skal repræsentere mindst tre forskellige nationale myndigheder, bortset fra ISAF-grupperne M, N, og Q, hvor de skal tilhøre mindst to forskellige nationale myndigheder. Hvis en part er utilfreds med et panels af gørelse, er denne berettiget til en høring i et panel sammensat i overensstemmelse med reglerne N1.1, N1.2 og N1.3, idet de fastlagte kendsgerninger dog ikke kan ændres. Anmodning om en sådan høring skal fremsættes indenfor den tidsfrist, som sejladsbestemmelserne fastlægger.

N1.5 Når en jury eller et panel på grund af sygdom eller uforudsete hændelser totalt har færre end fem medlemmer, og det ikke er muligt at fremskaffe kvalificeret erstatning, vil juryen fortsat være korrekt sammensat, hvis den består af mindst tre medlemmer og hvis mindst to af dem er ISAF International Judge. Når der er tre eller flre medlemmer skal de repræsentere mindst tre forskellige nationale myndigheder, undtagen i ISAF-grupperne M, N og Q, hvor de skal repræsentere mindst to forskellige nationale myndigheder.

N1.6 Når den nationale myndigheds godkendelse kræves for udpegningen af en international jury (se regel 91(b)), skal godkendelsen være indeholdt i sejladsbestemmelserne eller opslås på den officielle opslagstavle.

N1.7 Hvis juryen eller et panel handler, mens den ikke er korrekt sammensat, kan dens afgørelser appelleres.

N2 ANSVARSOMRÅDE

N2.1 En international jury er ansvarlig for høring og afgørelse af alle protester, anmodninger om godtgørelse og andre sager, som opstår i henhold til reglerne i Del 5. Når den anmodes om det af den organiserende myndighed eller kapsejladskomitéen, skal den også rådgive og vejlede dem om alle forhold, som har direkte indfiydelse på den fair afvikling af konkurrencen.

N2.2 Medmindre andet er anvist af den organiserende myndighed, skal juryen afgøre:
(a) spørgsmål om deltagelsesret, måling eller bådes certifikater, og
(b) om det kan godkendes at udskifte deltagere, både, sejl eller udstyr, når en regel kræver en sådan beslutning.

N2.3 Juryen skal også afgøre sager, der bliver henvist til den af den
organiserende myndighed eller kapsejladskomitéen.

N3 PROCEDURER

N3.1 Juryens eller panelets afgørelser skal træffes ved simpelt flertal, hvor hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed har mødets formand en ekstra stemme.

N3.2 Når det er ønskeligt, at nogle medlemmer ikke deltager i diskussionen om og afgørelsen af en protest eller anmodning om godgørelse, vedbliver juryen eller panelet med at være korrekt sammensat, hvis mindst tre medlemmer er tilbage og mindst to af disse er ”International Judges”.

N3.3 Medlemmer skal ikke betragtes som interesseret part (se regel 63.4) på grund af deres nationalitet.

N3.4 Hvis et panel ikke kan nå til enighed om en afgørelse, kan den afbryde forhandlingen, og formanden skal henvise sagen til et korrekt sammensat panel med så mange medlemmer som muligt, hvilket kan være den samlede jury.