Tillæg P:
SPECIELLE PROCEDURER FOR REGEL 42

Dette Tillæg gælder kun helt eller delvist, når det er anført i sejladsbestemmelserne.

P1 SIGNALERING AF EN STRAF

Et medlem af protestkomitéen, eller en af denne udpeget observatør, som observerer en båd, der bryder regel 42, kan straffe den ved så hurtigt som muligt at afgive et lydsignal, pege et gult flag mod båden og praje dens sejlnummer, også hvis båden ikke længere kapsejler. Når en båd straffes på denne måde, kan den ikke straffes igen i henhold til regel 42 for den samme hændelse.

P2 STRAFFE

P2.1 Første straf

Når en båd første gang straffes i henhold til regel P1, skal dens straf være en to-runders straf i henhold til regel 44.2. Undlader den at tage denne straf, skal den diskvalificeres uden en høring.

P2.2 Anden straf

Når en båd anden gang straffes i en sejladsserie, skal dens straf være omgående at udgå af sejladsen. Undlader den at tage denne straf, skal den diskvalificeres uden høring, og dens point vil ikke kunne fratrækkes.

P2.3 Tredje og efterfølgende straffe

Når en båd tredje eller en efterfølgende gang straffes i en sejladsserie, skal den omgående at udgå fra sejladsen. Gør den det, skal dens straf være diskvalificering uden høring, og dens point vil ikke kunne fratrækkes. Undlader den at gøre dette, skal dens straf være diskvalificering uden høring fra alle sejladser i serien, uden fratrækkere, og protestkomitéen skal overveje at indkalde til en høring i henhold til regel 69.1(a).

P3 UDSÆTTELSE, GENEREL TILBAGEKALDELSE ELLER OPGIVELSE

Hvis en båd er blevet straffet i henhold til regel P1, og kapsejladskomitéen derefter signalerer enten udsættelse, generel tilbagekaldelse eller opgivelse, er straffen annulleret, men den medregnes fortsat i det antal gange, båden er blevet straffet i sejladsserien.

P4 BEGRÆNSNING AF GODTGØRELSE

En båd skal ikke tildeles godtgørelse for en handling udøvet af et medlem af protestkomiteen eller en udpeget observatør i henhold til regel P1, medmindre handlingen var fejlagtig ved ikke at tage hensyn til et signal fra kapsejladskomiteen eller en klasseregel.

P5 FLAG O OG R

(a) Hvis klassereglerne tillader pumpning, rulning og rokning, såfremt vindhastigheden overstiger en given grænse, kan kapsejladskomiteen signalere, at disse handlinger, som beskrevet i klassereglerne, er tilladte, ved at vise signalflag O før eller sammen med varselssignalet. Signalflaget skal fjernes ved startsignalet.

(b) Hvis vindhastigheden overstiger den givne grænse efter startsignalet, kan kapsejladskomiteen vise signalflag O med gentagne lydsignaler ved et mærke, for at signalere til en båd, at handlingerne, som beskrevet i klassereglerne, er tilladte, efter at den har passeret mærket.

(c) Hvis vindhastigheden kommer under den givne grænse, efter at signalflag O har været vist, kan kapsejladskomiteen vise signalflag R med gentagne lydsignaler ved et mærke, for at signalere til en båd, at regel 42, som ændret i klassereglerne, gælder, efter at den har passeret mærket.