DEFINITIONER

Et udtryk, der anvendes i den betydning, som fremgår af nedenstående, skrives med kursiv eller i indledende tekster med fed kursiv.

Fuldføre
En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr i normal position skærer mållinien i retning fra det sidste mærke, enten for første gang eller efter at have taget en straf i henhold til regel 44.2, eller efter at have rettet en fejl begået ved mållinien, i henhold til regel 28.1.

Holde klar
En båd holder klar af en anden, hvis den anden båd kan sejle sin kurs uden at behøve foretage sig noget for at undvige samt, når bådene er på samme halse og overlapper, hvis den læ båd kan ændre kurs i begge retninger uden omgående at komme til at berøre den luv båd.

Halse, styrbord eller bagbord
En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side.

Hindring
En genstand, som en båd ikke vil kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte på genstanden og var en af dens skroglængder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, medmindre de skal holde klar af den, give den plads eller plads ved mærke, eller, når regel 22 gælder, undgå den. Et fartøj som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring.

Holde op
En båd kan holde et mærke op, når den er i en position hvorfra den kan passere til luv af det og passere det på den forlangte side uden at skifte halse.

Interesseret part
En person, som kan vinde eller tabe som følge af en protestkomités afgørelse, eller som har en nær personlig interesse i afgørelsen.

Kapsejle
En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af mållinien og dens mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse.

Klar agter og klar foran; overlap
En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linie trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse. De gælder ikke for både på modsatte halser, medmindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning.

Læ og luv
En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, hvor den fører sit storsejl. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv båd.

Mærke
En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinien eller mållinien udgår. En ankerline eller en genstand, der midlertidigt eller tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette.

Opgive
En kapsejlads, som en kapsejladskomité eller en protestkomité opgiver, er ugyldig, men kan sejles om.

Overlap
Se klar agter og klar foran; overlap.

Part
En part i en høring: en protesterende båd, en båd, der protesteres imod, en båd, der anmoder om godtgørelse, en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel 69.1, en kapsejladskomité eller organiserende myndighed i en høring i henhold til regel 62.1(a).

Plads
Den plads, en båd behøver for under de givne forhold at manøvrere omgående på en sømandsmæssig måde.

Plads ved mærke
Plads for en båd til at sejle til mærket, og derefter plads til at sejle sin rigtige kurs mens den er ved mærket. Plads ved mærke omfatter dog ikke plads til at stagvende, undtagen når båden overlapper til luv og indvendigt på den båd, der skal give plads ved mærke.

Protest
En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejladskomité eller en protestkomité om, at en båd har brudt en regel.

Regel
(a) Reglerne i denne bog (Regler for Kapsejlads), herunder Definitionerne, Kapsejladssignaler, Introduktion, indledende tekster og reglerne i et Tillæg, når det gælder, men ikke overskrifter,
(b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code (deltagelsesret), Regulation 20, Advertising Code (reklamer) Regulation 21, Anti- Doping Code (dopingbekæmpelse) samt Regulation 22, Sailor Classification Code (klassifikation af deltagere),
(c) den nationale myndigheds forskrifter, medmindre de er ændret af sejladsbestemmelserne i overensstemmelse med den nationale myndigheds eventuelle forskrift til regel 88,
(d) klassereglerne (for en båd, der sejler under en handicap- eller måleregel, er reglerne for det system ’klasseregler’),
(e) indbydelsen,
(f) sejladsbestemmelserne,
(g) ethvert andet dokument, som gælder for stævnet.

Rigtig kurs
En kurs, som en båd ville sejle for at fuldføre så hurtigt som muligt i fravær af de andre både, som omtales i den regel, hvor udtrykket bruges. En båd har ingen rigtig kurs før dens startsignal.

Starte
En båd starter, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr passerer startlinien i retning mod det første mærke, efter at båden, ved eller efter dens startsignal, har været helt på startsiden af startlinien, og den har overholdt regel 30.1, hvis den gælder.

Udsætte
En udsat kapsejlads er forsinket i forhold til det planlagte starttidspunkt, men den kan startes eller opgives senere.

Zone
Området omkring et mærke inden for en afstand af tre skroglængder af den båd, som er nærmest ved det. En båd er i zonen, når nogen del af dens skrog befinder sig i zonen.