50 YELKENLERİN BASILMASI ve DONATIMI

50.1 Yelkenlerin Değiştirilmesi

Yelkenler veya balonlar değiştirilirken, değiştirilecek yelken indirilmeden yenisi tamamen basılıp ayar edilebilir. Ancak aynı anda, sadece bir anayelken ve değiştirilmesi hariç sadece bir balon devamlı olarak kullanılacaktır.

50.2 Balon Gönderi, Whisker Gönderi

Kavança haricinde aynı anda sadece bir balon gönderi veya vvhisker gönderi kullanılacaktır. Kullanıldığı zaman da en öndeki direğe bağlı olacaktır.

50.3 Dış Donanım Kullanımı

(a) Hiçbir yelken, kural 50.3(b)'de izin verilenin dışında dış donanım ile donatılamaz. Dış donanım, teknenin düz durduğu zamanda, düşey bir hat indirildiğinde gövde veya güvertenin dışında kalan bir noktadan yelken veya ıskotaya dışarı doğru baskı yapan herhangi bir donanım veya malzemedir. Bu kuralın açıklaması olarak, küpeşte, raylar ve yumrular gövdenin veya güvertenin parçaları değildir; ayrıca çalışan bir yelkenin alt yakasını bağlayan cıvadra, çalışan bir yelkenin bumbasını bağlayan bir seren veya bumbaya bağlanmış bir baş yelkenin tramola-da ayar istemeyen bumbası, dış donanım sayılmaz.

(b) Herhangi bir yelken,  herzaman kullanılan ve yelkenin   kapelasının bağlandığı direğe sabit olarak bağlı olan bir bumbanın üzerine basılabilir veya bağlanabilir.

(c) Balon basılı olmadığı sürece,  baş yelken ıskota  köşesinden   balon gönderine veya whisker gönderine bağlanabilir.

50.4 Baş Yelkenler

Kural 50 ve 54 ve Ek G doğrultusunda bir baş yelken ile balon arasındaki fark ; baş yelkende orsa yakasının orta noktası ile güngörmez yakasının orta noktasını birleştiren hattın uzunluğu alt yaka uzunluğunun %75' inden azdir. En öndeki direğin gerisinde bağlanmış bir yelken, baş yelken değildir.