80 REKLAMIRANJE

Jedrilica i njezina posada moraju udovoljiti ISAF Propisu 20, Kodeks reklamiranja.