PŘÍPAD 101

Pravidlo 20.1(b), Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď

Jestliže se loď na kurzu ostře proti větru přibližuje k překážce, zvolá na další loď o místo k obratu, dostane odpověď „obrať ty“, obrátí a je potom schopna obrátit zpět, aby se „s jachtařskou dovedností“ vyhnula, druhá loď poskytla požadované místo.

Souhrn skutečností
Lodě A a B byly lodě mezinárodní třídy Dragon. Lodě A se přibližovala ke břehu ostře proti větru na větru zprava, zcela vpředu a v závětří lodě B. A zvolala o místo k obratu a loď B odpověděla „Obrať Ty“. A obrátila a B se držela svého směru. Loď A tedy byla na kolizním směru s B a opět obrátila. Oba obraty lodě A byly provedeny běžným jachtařským způsobem. Po svém druhém obratu byla A v krytí v závětří s B. O chvíli později B obrátila a A ji v obratu následovala. A protestovala na B, že jí neposkytla místo, jak je vyžadováno pravidlem 20.1(b).
        Protestní komise došla k závěru, že B nesplnila povinnost poskytnout lodi A místo k obratu a vyhnutí, a diskvalifikovala B a prohlásila, že se po svém obratu nevyhýbala A. B se odvolala.

Rozhodnutí 
Odvolání bylo přijato. Jednání lodě A ukázalo, že měla dostatek místa k obratu a k vyhnutí lodi B. Loď B proto splnila svoji povinnost podle pravidla 20.1(b)
        Je důležité rozlišovat mezi požadavkem vyhýbat a požadavkem poskytnout místo. Když je po lodi s právem plavby požadováno, aby poskytla jiné lodi místo k manévrování, právo plavby se nepřesouvá na loď s právem na místo. Poté, co A obrátila na vítr zleva, B nebyla, jak protestní komise evidentně věřila, povinna vyhýbat se A. Místo toho to byla A, která byla povinna se vyhýbat B podle pravidla 10. B měla podle pravidla 20.1(b) povinnost poskytnout A místo, aby obrátila a vyhnula se B. B tak učinila.

RYA 2001/11