PŘÍPAD 109

Preambule části 2
Pravidlo 48, Mlhové signály a světla
Mezinárodní pravidla pro zabránění kolizí na moři

Pravidla COLREGu nebo státní pravidla plavby (Plavební řád) platí mezi loděmi, která závodí, pouze v případě, jestliže tak plachetní směrnice stanoví. V tomto případě jsou všechna pravidla části 2 změněna. Pravidlo COLREGu nebo Řádu plavební bezpečnosti může platit, pokud je zahrnuto do plachetních směrnic nebo jiného dokumentu, který řídí závod.

Otázka 1
Co jsou to „státní pravidla plavby“, na které se předmluva části 2 a pravidla 48 vztahuje? Jak se tyto pravidla liší od Mezinárodních pravidlel pro zabránění kolizí na vodě (COLREG)?

Odpověď 1
Platnost COLREGu je vymezena podle bodu 1(a) tohoto dokumentu: „Tato pravidla se vztahují na všechna plavidla na otevřených mořích a na všech vodách s nimi spojených, po kterých mohou plout námořní lodě“. V přístavech, na řekách, jezerech a vnitrozemských cestách mohou státní nebo jiné orgány stanovit jiná pravidla. Tyto pravidla jsou „státní pravidla plavby“, na které se předmluva části 2 a pravidlo 48 odkazuje. Tato pravidla, které mohou platit pouze národně na vnitrozemských cestách nebo jenom na určitých vodách mohou nahradit, změnit nebo přidat další pravidla ke COLREGu. (COLREG pravidlo 1(b) a 1(c)).

Otázka 2
Když vypsání závodu, plachetní směrnic nebo jiný dokument, který řídí závod, nezmiňuje COLREG nebo státní pravidla plavby, platí COLREG nebo státní pravidla plavby pro loď, která závodí podle závodních pravidel jachtingu?

Odpověď 2
Ano, Pokud to bezpečnost vyžaduje, závodící loď musí dávat mlhové signály a použít světla tak, jak vyžaduje COLREG nebo patřičné státní pravidla plavby (viz pravidlo 48). Také když loď, která závodí podle pravidel části 2, potká loď, která se těmito pravidly neřídí, potom mezi nimi platí COLREG nebo státní pravidla plavby (viz předmluva části 2).

Otázka 3
Může vypsání závodu, plachetní směrnic nebo jiný dokument, který řídí závod, stanovit, že COLREG a státní pravidla plavby budou platit?

Odpověď 3
Ano, třemi způsoby: 167

  1. Plachetní směrnic mohou stanovit, že pravidla práva plavby podle COLREGu nebo státních pravidel plavby nahrazují všechna pravidla části 2 (Předmluva části 2 a pravidlo J2.2(2)). To je časté pro transoceánské závody nebo závody v noci.
  2. Plachetní směrnice mohou stanovit, že konkrétní pravidlo COLREGu nebo státních pravidel plavby (jiné než pravidlo práva plavby) bude pro závod platit a zahrne text tohoto pravidla mezi pravidla (pravidlo J2.2(38)).
  3. Definice pravidla podbodu (g) zahrnuje „jakýkoliv dokument, který řídí závod“. Tento dokument může zahrnovat text konkrétního pravidla COLREGu nebo státních pravidel plavby (jiné než pravidlo práva plavby), který bude pro závod platit. Pravidla pro křížení námořní cesty jsou často takovýmto způsobem zahrnuta. Aby řídil závod, dokument musí být uveden na seznamu ve vypsání závodu (pravidlo J1.1(3)) s tím, že je uvedeno, kde je k dispozici, a v plachetních směrnicích (pravidlo J2.1(2)).

Loď, která porušila pravidlo COLREGu nebo státní pravidlo plavby může být potrestána orgánem, který má za úkol hlídat dodržování těchto pravidel, ale protest může být podán na takovéto pravidlo pouze, pokud tato pravidlo „řídí závod“.

Otázka 4
Pokud plachetní směrnice stanoví, že pravidla části 2 jsou nahrazeny pravidly práva plavby COLREGu, které pravidlo části 2 je konkrétně nahrazeno kterým pravidlem COLREGu?

Odpověď 4
Všechna pravidla části 2 jsou nahrazena. Část B COLREGu obsahuje „pravidla pro plavbu a manévrování“, která jsou ve skutečnosti pravidly práva plavby. Avšak část B COLREGu je nutno číst v kontextu celého COLREGu zejména s částí A. Například mnoho termínů, které používá část B, jsou definovány v části A.

Otázka 5
Je možné pro závodící lodě změnit použit širší nebo užší výběr pravidel práva plavby?

Odpověď 5
Plachetní směrnice mohou nahradit pouze všechny pravidla části 2 pravidly plavby podle COLREGu nebo státních pravidel plavby. Pravidlo 86.1 stanoví, že plachetní směrnice nemohou měnit část 2, což zahrnuje i její předmluvu. Proto širší nebo užší výběr pravidel práva plavby měnit nelze.

RYA 2005/1