PŘÍPAD 28

Pravidlo 28.1, Plachtění po dráze
Pravidlo 32.1, Zkrácení nebo přerušení po startu
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny
Definice, Odstartovat

Když jedna loď poruší pravidlo a v důsledku toho se druhá loď dotkne značky, je tato druhá loď zbavena viny. Skutečnost, že startovní značka byla z jakéhokoliv důvodu posunuta, nezprošťuje loď povinnosti správně odstartovat. Závodní komise může přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d) pouze, když je pozice značky změněna tak, že přímo ovlivní bezpečnost nebo spravedlivost závodu.

Souhrn skutečností
Když se lodě S a P na kurzu ostře proti větru přibližovaly k levé straně startovní čáry, silný proud je nesl směrem ke startovní čáře a startovní značce. Když loď S byla dvě délky trupu od značky, volala na P, aby se jí vyhnula. P nereagovala a S byla nucena prudce odpadnout, aby zabránila kolizi. Bezprostředně po startovním znamení loď P přejela přes značku. Právě když S vyostřila zpět na směr ostře proti větru, značka vyskočila zpod trupu lodě P a byla vymrštěna proti lodi S. Loď P nepřijala trest a loď S se nevrátila, aby odstartovala mezi startovními značkami.

S protestovala na P podle pravidla 10 a 31 a také požadovala nápravu, aby rozjížďka byla přerušena a citovala pravidlo 32.1(d). Protestní komise diskvalifikovala P za porušení pravidel 10 a 31, odmítla žádost o nápravu S a bodovala S jako DNS. Později rozhodnutí bylo zasláno národnímu svazu s otázkou: Kdyby se S vrátila, aby odstartovala správně, mohla by být rozjížďka přerušena podle pravidla 32.1(d), protože byla posunuta značka?

Rozhodnutí
Ačkoliv se S dotkla značky, nemohla předvídat, jak se značka pohne, když s ní druhá loď byla v dotyku. Proto, jak je předpokládáno pravidlem 64.1(c), S není potrestána pro dotek se značkou, protože dotek S se značkou byl výsledkem toho, že P porušila pravidlo. Avšak S se měla vrátit a odstartovat tak, jak je požadováno pravidlem 28.1. Skutečnost, že startovní značka se posunula, jí nezbavuje povinnosti odstartovat správně.
        Protože S neodstartovala, závodní komise byla oprávněna ji bodovat jako DNS (viz pravidlo A5).
        Pravidlo 32.1(e) ujasňuje, že hlavním kritériem pro přerušení rozjížďky je, že z nějaké příčiny byla ohrožena bezpečnost nebo spravedlivost závodu. Poslední věta pravidla 32.1 a použití výrazu „competition“ (volně přeloženo jako „závod“) v pravidle 32.1(e) říká, že důvod by měl ovlivnit všechny závodící lodě. Pravidla 32.1 (a),(b),(c) uvádějí příklady příčin, které mohou být důvodem k přerušení rozjížďky. Pravidlo 32.1(e) říká rovněž, že mohou existovat další příčiny. V tomto případě, neočekávaný posun startovní značky, který byl způsoben tím, že přes ni loď P přejela, není příčinou k přerušení rozjížďky. Ve skutečnosti se pozice značky často a pravidelně mění v závislosti na větru, proudu a vlnách nebo když je zasažena lodí, i když se kotva značky nepohnula. Tento pohyb je rizikem, které závodníci musí přijmout, a nemůže být důvodem k přerušení rozjížďky.

ARYF 1971