PŘÍPAD 50

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Definice, Vyhýbání

Když protestní komise shledá, že v incidentu lodí na opačném větru loď S nezměnila směr nebo že loď S nemohla mít upřímnou a rozumnou obavu z kolize, musí zamítnout její protest. Když však komise shledá, že S změnila směr a že mohla mít důvodnou pochybnost, zda P by proplula před S, kdyby S nezměnila směr, potom P musí být diskvalifikována.

Souhrn skutečností
Na návětrném úseku dráhy se potkala P loď S a plachtila směrem, který křížil směr před přídí S. S odpadla, vztyčila protestní vlajku a volala na P, že hodlá protestovat. Obě lodě byly stejné 27-stopé kýlové lodě a síla větru byla 3 stupně Beauforta. S protestovala podle pravidla 10 s tvrzením, že musela odpadnout, aby zabránila kolizi s P. Protestní komise protest S zamítla a uvedla že: Nutnost změny směru nemohla být prokázána pro protikladné svědectví obou kormidelníků. S se odvolala.

Rozhodnutí
Protesty podle pravidla 10, kde nedošlo ke kolizi, jsou velmi běžné a protestní komise mají sklon je projednávat velmi rozdílným způsobem. Některé pokládají důkazní břemeno na lodi na větru zleva, aby přesvědčivě dokázala, že byla vzdálena od lodi na větru zprava, i když pozdější svědectví je stěží důvěryhodné. Takové důkazní břemeno se však v pravidle 10 neobjevuje. Jiné protestní komise se zdráhají vzít v úvahu jakýkoliv protest podle pravidla 10, kde nedošlo k doteku, pokud loď na větru zprava přesvědčivě neprokáže, že by k doteku došlo, kdyby nezměnila směr. Oba dva přístupy jsou nesprávné.
        Nákres provedený lodí S - později schválený protestní komisí - ukazuje, že S odpadla, aby zabránila doteku. Nákres od lodi P, který nebyl protestní komisí schválen, ukazoval, že by se lodě těsně minuly, kdyby S neodpadla. P nepopřela nebo netvrdila, že S odpadla, ale řekla, že jestliže tak učinila, nebylo to nezbytné.
        Loď na větru zprava za takových okolností nemusí udržovat svůj směr, aby nárazem do lodi na větru zleva prokázala, že kolize byla nevyhnutelná. Navíc, jestliže tak učiní, poruší pravidlo 14. Při projednávání protestu musí S buďto prokázat, že by došlo k doteku, kdyby udržovala svůj směr, nebo, že měla rozumný důvod pochybovat, že P by mohla bezpečně proplout před ní. Při projednávání protestu musí S prokázat buďto, že by došlo k doteku, kdyby udržovala svůj směr, nebo, že existovala dostatečná pochybnost, že P by mohla bezpečně proplout před S a že S nemusela jednat k zabránění doteku (viz definici „Vyhýbání“).
        Při své obhajobě musí P prezentovat odpovídající svědectví, aby potvrdila, že buďto S nezměnila směr nebo že P by bezpečně proplula před S a že S nemusela jednat k zabránění doteku. Když po zvážení všech svědectví, protestní komise shledá, že S nezměnila směr nebo že nebyla upřímná a důvodná obava z kolize, má za povinnost zamítnout její protest. Avšak pokud je přesvědčena, že S změnila směr, protože měla důvodnou pochybnost, že P by mohla proplout před ní a že S byla oprávněna jednat tak, aby se vyhnula, a potom by měla být P diskvalifikována.
        Na těchto skutečnostech, jak je ukázáno v obrázku a v hlášení protestní komise, schopnost P proplout před S byla přinejmenším pochybná. Odvolání S je přijato a P je diskvalifikována.

CYA 1981/58