PŘÍPAD 52

Pravidlo 16.1, Změna směru

Pravidlo 16.1 neomezuje směr plachetnice, která má vyhýbat. Manévrování, jehož účelem je odvést druhou plachetnici  směrem od startovní čáry, neznamená nezbytně porušení tohoto pravidla.
 

Souhrn skutečností
Před startovním znamením se dvěloděvzdalovaly od startovní čáry. LoďA, která se
pohybovala rychleji, proplula okolo B a byla - v pozici 3 - zcela vpředu vzhledem k
lodi B. V pozici 4 loďA vyostřila do směru ostře proti větru s úmyslem obrátit zpět
ke startovní čáře, ale zjistila, že loďB také vyostřila a propracovala se do pozice, kde A chtěla obrátit a tak by mohlo dojít k bezprostřední kolizi. A tedy odpadla, aby
přehodila, ale zjistila, že B odpadla do pozice, kde přehození by opět mohlo způsobit
kolizi. Potom loďB přehodila a zamířila ke startovní čáře a nechala loďA značněza
sebou. 
        A protestovala na B podle pravidla 16.1 s tvrzením, že byla omezována, zatímco vyhýbala. Protestní komise diskvalifikovala loď B, která se odvolala s tím, že její zpochybněný manévr byl legitimním prostředkem k odvedení závodníka od startovní čáry.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B je přijato, B je vrácena zpět do pořadí. Jednání B popisuje klasický manévr v souboji („match racingu“) a závodě družstev, používaný k získání výhodné startovní pozice před soupeřem. Podstatným hlediskem je, že pravidlo 16.1 se uplatní pouze na loď s právem plavby, kterou loď B v pozici 3 a 4 nebyla. 
        V pozici 4 loď B jako návětrná loď měla podle pravidla 11 vyhýbat, ale loď A nemohla obrátit bez toho, aby porušila pravidlo 13. V pozici 5 se B stala závětrnou plachetnicí s právem plavby podle pravidla 11. Jestliže by A přehodila na vítr zprava, stala by se subjektem pravidla 15 a poté, pokud by změnila směr, byla by subjektem pravidla 16.1. Skutečnosti ukazují, že žádná loď neporušila jakékoliv pravidlo.

USSA 1955/63