PŘÍPAD 54

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 20.1, Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď

Když loď, která se přibližuje k překážce, zvolá o místo k obratu, protestní komise by obyčejně měla akceptovat rozhodnutí dané lodě, kdy bezpečnost toto zvolání vyžaduje. Když volající loď nezpozoruje žádnou odezvu na své zvolání, měla by zvolat ještě jednou a hlasitěji. Pokud mezi zvoláním a obratem počká pouze krátký čas, připraví druhou loď o možnost volby akce a také riskuje kolizi. Pokud loď neudržuje výhled, může to být důvodem k tomu, že nesplní povinnost rozumně možného zabránění doteku.

Souhrn skutečností
Lodě A a B ostře proti větru na větru zprava se přibližovaly ke břehu, A o délku trupu vpředu a jeden a půl délky v závětří. A zvolala o místo k obratu, které však loď B neslyšela. Po krátkém časovém intervalu, během kterého loď B neodpovídala, loď A obrátila na vítr zprava. Potom navzdory tomu, že odpadla tak rychle, jak to bylo jen možné, a s povolenou hlavní plachtou a kosatkou, narazila A do závětrné strany B. A protestovala na B podle pravidla 20.1(b) a B protestovala na A podle pravidla 10.

Při projednávání B uznala, že si byla vědoma pozice lodě A před jejím obratem, ale ani kormidelník ani posádka lodě B nepozorovali během 30 sekund před kolizí loď A. Protestní komise zamítla protest A a diskvalifikovala ji na základě toho, že volala o místo k obratu, když nebyla v bezprostředním nebezpečí nárazu na dno, a že její zvolání nebylo dostačující, protože ji B neslyšela ani neodpověděla.

A se odvolala s tím, že protestní komise nesprávně zaměnila své posouzení a posouzení lodě A ohledně bezpečnosti plavby lodě A. Navíc argumentovala tím, že když se dvě lodě ostře proti větru přibližují k překážce, je povinností návětrné lodě, aby předpokládala a byla připravena na zvolání.

Rozhodnutí
Protestní komise by měla přijmout posouzení závětrné lodě ohledně toho, kdy bezpečnosti její plavby vyžaduje změnu směru, pokud je zde malá nebo žádná pochybnost, že zvolala dříve, než kdy bylo nutné. Ohledně zvolání, když volaná loď žádným způsobem neodpovídá tak jako v tomto případě jednala loď B, volající loď by měla zvolat ještě jednou a hlasitěji. A tak neučinila. A také neposkytla B téměř žádný čas na odpověď, a tak ji připravila o možnost reagovat podle pravidla 20.1(b) a také riskovala kolizi s ní. A porušila pravidlo 20.1(a) a také pravidlo 14, protože jasně mohla zabránit doteku s B, kdyby vyhověla pravidlu 20.1(a). Tím, že se nevyhýbala B, porušila také pravidlo 10.
        B také přispěla k tomu, že došlo ke kolizi. Pravidlo 14 po ní stejně jako po A vyžaduje, aby zabránila, jestliže je to rozumně možné, doteku. Tento požadavek znamená, že loď musí udělat vše, co lze rozumně za daných okolností očekávat, aby zabránila doteku. To zahrnuje udržování rozhledu zejména, když se dvě lodě společně přibližují k překážce. To, že B nepozorovala A po dobu 30 sekund bylo v tomto případě jasné porušení pravidla 14.
        Odvolání A se zamítá. A byla správně diskvalifikována nejenom pro porušení pravidla 20.1(a), ale také pravidla 10 a 14. Loď B je rovněž diskvalifikována pro porušení pravidla 14.

USSA 1971/147