PŘÍPAD 55

Pravidlo 70.1, Odvolání a žádosti k národnímu svazu
Definice, Strana

Loď nemůže protestovat závodní nebo protestní komisi. Avšak loď může žádat o nápravu nebo, když je stranou protestu, žádat o její znovuotevření. Loď nemá právo na odvolání ohledně rozhodnutí o nápravě, když nebyla stranou projednávání. Když se domnívá, že její hodnocení bylo významně horší díky přijatým opatřením, které vyplynulo z tohoto rozhodnutí, musí požádat o nápravu. Potom se může odvolat na rozhodnutí tohoto projednávání.

Souhrn skutečností
Loď A „protestovala“ na závodní komisi pro nedostatečné vybavení pro záchranu, které bylo v rozporu se stanovami klubu. Závodní komise přerušila dokončenou rozjížďku. Loď B se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B se zamítá, protože takovéto odvolání nemůže být projednáváno podle pravidla 70.1. B nemá právo na odvolání, protože nebyla stranou žádosti o nápravu, o kterou žádala loď A. Proto její odvolání není ve skutečnosti odvoláním, ale žádostí o nápravu, které mělo být adresováno a projednáváno protestní komisí.

Při úvaze o tomto případu mohou pomoci následující body:
1. V závodních pravidlech není ustanovení, podle kterého by mohla loď protestovat na závodní nebo protestní komisi. Jediné jednání, které loď může uskutečnit proti závodní nebo protestní komisi, je žádost o nápravu, když si činí nárok na to, že její hodnocení v cíli rozjížďky nebo závodu bylo významně horší v důsledku nesprávného jednání nebo opomenutí závodní nebo protestní komise, nebo může požádat o znovu otevření protestu podle pravidla 66, pokud byla stranou jeho projednávání. A takovýto nárok nevznesla. Její „protest“ byl pouze kritikou komise, která nemá v závodních pravidlech oporu.

2. Zcela stranou od závodních pravidel, závodník může svobodně vytknout závodní komisi, že udělala chybu. Ta když si je svoji chyby vědoma, může se pokusit chybu napravit tím, že požádá protestní komisi, aby uvážila udělení nápravy, jak to připouští pravidlo 60.2(b).

3. Jestliže B by byl závodník v rozjížďce a podal by platnou žádost o nápravu a prohlásil by, že jeho hodnocení v cíli bylo významně horší díky přerušení rozjížďky, mohl by mít nárok na projednávání nápravy, ve které by byl stranou projednávání. Potom by se mohl odvolat na rozhodnutí tohoto projednávání.

RYA 1982/11