PŘÍPAD 57

Pravidlo 60.2, Právo protestovat; Právo na nápravu a jednání podle pravidla 69
Pravidlo 78.3, Soulad s pravidly třídy, Certifikáty

Povinností závodní komise je protestovat pouze na základě hlášení technického inspektora nebo měřiče jmenovaného pro závod. Když majitel v dobré víře předloží platný a řádně ověřený certifikát a splní požadavky pravidla 78.1, potom konečné výsledky závodu nebo série závodu musí zůstat, i když je certifikát později zrušen.

Zjištěné skutečnosti
Lodě A a B společně s dalšími loděmi hodnocené v hendikepu závodily v sérii letních závodů. Po jejím dokončení loď B požádala o nápravu na základě toho, že závodní komise použila pro celou sérii pro loď A chybný certifikát s nesprávnými koeficienty. Poté, co byla žádost projednána, certifikační orgán potvrdil, že se v certifikátu A stala nevědomě chyba při měření trupu před několika lety. Loď B potom uvedla, že závodní komise by měla protestovat na loď A, jak je to vyžadováno pravidlem 60.2.
        Protestní komise zjistila, že majitel lodě A nebyl odpovědný za chybu výpočtu hodnotícího koeficientu, ani neexistoval důkaz, že by porušil pravidlo 78.1. Rozhodla, že ani jednání nebo opomenutí závodní komise nebyly příčinou této chyby, a proto B nemá nárok na nápravu. Podle pravidla 70.2 požádala o potvrzení nebo opravu svého rozhodnutí.

Rozhodnutí
Rozhodnutí jury se potvrzuje. Loď B tvrdila, že opomenutí závodní komise protestovat na loď A, jak je to požadováno poslední větou pravidla 60.2, bylo předpojatostí vůči ní a ostatním lodím třídy. Avšak ustanovení pravidla 78.3 neplatilo. Pravidlo 78.2 platí pro zprávy od technického inspektora nebo měřiče jmenovaného pro závod. V tomto případě přišlo hlášení z národního certifikačního orgánu, nad kterým nemá ani závodní ani protestní komise pravomoc.

Když je platný certifikát shledán jako chybný, může být zrušen certifikačním orgánem, který jej vydal, ale nemůže být zrušen se zpětnou platností pro dokončenou sérii nebo dokončené závody série, které ještě probíhá. Tedy, jestliže náležitě ověřený platný certifikát byl prezentován v dobré víře, a závod nebo série závodů jsou ukončeny, musí konečné výsledky zůstat platné, i když je později certifikát zrušen.

RYA 1983/1