PŘÍPAD 75

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 18.2(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Pravidlo 18.4, Místo u značky: Přehození

Když platí pravidlo 18, pravidla sekce A a B platí také. Když loď s právem plavby ve vnitřním krytí musí přehodit u značky, může plout svým správným směrem, dokud nepřehodí. Loď na větru zprava, která mění směr, neporuší pravidlo 16.1, jestliže poskytne lodi na větru zleva dostatek prostoru, aby se vyhnula.

Souhrn skutečností
Dvě lodě, S a P plachtily přímo na zadní vítr k závětrné značce, kterou obeplouvaly levobokem. Lodě byly již několik délek v krytí, S byla vnitřní a nepatrně vpředu. Když S vplula do zóny, vyostřila. Když se její příď dostlala na úroveň značky, odpadla a odhalzovala, došlo ke kontaktu, ale beze škody nebo zranění. S protestovala na P podle pravidla 10, zatímco P protestovala na S podle pravidla 18.
        Protestní komise diskvalifikovala P pro porušení pravidla 10. P se odvolala s tím, že poskytla S místo u značky a že S porušila pravidlo 18.4

Rozhodnutí
V pozici 1, S vplula do zóny a P byla povinna dávat S místo u značky. Navíc, dokud S neodhalzovala, P byla povinna se podle pravidla 10 vyhýbat S. Když S vyostřila, byla povinna podle pravidla 16.1 poskytnout P místo k vyhýbání a dokud neodhalzovala, S nesměla plout dál od značky, než by byl její správný směr. Místo u značky, které P byla povinna poskytnout S, byl prostor, který by S potřebovala, aby v daných podmínkách pohotově s jachtařskou dovedností mohla plout ke značce. Tento prostor byl přímý koridor z pozice S1 do pozice blízko a vedle značky na její požadované straně. P takové místo S poskytla. Avšak protože S měla právo plavby, nemusela zůstat v tomto koridoru; mohla plout jakýmkoliv kurzem za předpokladu, že vyhoví pravidlům 16.1 a 18.4.
        S vyostřila pozvolně o úhel 45°, zatímco proplula tři délky vpřed, a P neučinila nic, aby se vyhýbala. Krátce před pozicí 2, S musela jednat, aby zabránila kolizi s P. Kdyby P jednala okamžitě, když S od pozice 1 vyostřovala, měla by dostatek prostoru, aby se manévrem s jachtařskou zručností mohla S vyhýbat. Proto S neporušila pravidlo 16.1.
        Když S odhalzovala chvíli po pozici 2, neplula by dále od značky, než jakby vyžadoval její správný směr. Ve skutečnosti, v nepřítomnosti P (loď, na kterou se odkazuje definice Správného směru), by správný směr lodě S mohl být dokonce více proti větru, aby mohla udělat lepší a rychlejší obeplutí značky a aby neskončila v rozbitém větru od plachet lodí před ní. Proto S neporušila pravidlo 18.4.
        Pokud jde o pravidlo 14, obě lodě pravidlo porušily, protože došlo k doteku a pro každou z nich bylo „rozumně možné“ mu zabránit. P je proto diskvalifikována podle pravidla 14 stejně jako podle pravidla 10 a 18.2(a). Avšak S nemůže být podle pravidla 14 potrestána, protože byla lodí s právem plavby v okamžiku, kdy ke kontaktu došlo, a protože nevznikla škoda nebo zranění (viz. pravidlo 14(b)).
        Odvolání lodě P se zamítá. Byla správně diskvalifikována a S neučinila nic, za co by mohla být diskvalifikována.

USSA 1976/195