PŘÍPAD 77

Pravidlo 12, Na stejném větru, není krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 31, Dotek se značkou
Definice, Vyhýbání

Dotek výstroje lodě se značkou znamená dotek s ní. Loď, která musí vyhýbat, neporuší pravidlo, když se dotkne části výstroje lodě s právem plavby, která je neočekávaně mimo svoji normální pozici.

Souhrn skutečností
Lodě A a B se spinakry se přibližovaly k závětrné značce. A obeplula značku zcela vpředu před B. A měla problémy při stahování spinakru a, když byla přibližně na směru ostře proti větru, její spinakrové otěže byly taženy asi 30 stop (9 metrů) za lodí a dotkly se značky. Později, když značka byla již 5 délek za zádí B, lodě pluly na směru ostře proti větru a na větru zleva, B byla 20 stop (6metrů) zcela vzadu za A. A měla stále těžkosti se spinakrem, výtah spinakru se uvolnil a horní roh se neočekávaně dotkl se předního vantu lodě B.

Otázka
Které pravidlo se uplatní při tomto incidentu a porušila některá z lodí pravidlo?

Odpověď
Když se otěž spinakru lodě A dotkla značky, A porušila pravidlo 31.1. Loď se dotkne značky, ve smyslu pravidla 31, když jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje přijde do kontaktu se značkou. Skutečnost, že se její výstroj dotkla značky, protože měla problémy při manévrování nebo ovládáním plachty, není omluvou pro porušení pravidla.
Když později došlo k doteku mezi dvěma loděmi, pravidlo 18 již neplatilo. Protože spinaker lodě A nebyl v normální pozici, lodě nebyly v krytí, a proto platilo pravidlo 12. Toto pravidlo požaduje, aby se loď B vyhýbala lodi A, což dělala, protože A nemusela jednat, aby se vyhnula (viz definice Vyhýbání). To potvrzuje skutečnost, že kontakt mezi nimi byl výlučně výsledkem neočekávaného pohybu výstroje lodě A mimo svoji normální pozici. Proto B neporušila pravidlo 12.
Pravidlo 14 platilo také. A porušila pravidlo 14, protože způsobila dotek, kterému mohla zabránit. Avšak protože nevznikla škoda ani zranění, nemůže být A potrestána. Pro B nebylo rozumně možné zabránit doteku se spinakrem A, když vylétl vzad, a tak B neporušila pravidlo 14.
Všimněte si také Případu 91, který se týká incidentu ohledně výstroje, která se dostala mimo svoji normální pozici.

USSA 1980/232