PŘÍPAD 78

Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo A2, Bodování závodu

Loď může zaujmout taktickou pozice, kdy má kontrolu nad druhou lodí a když tato loď zpomaluje tak, že další lodě je předjedou, za předpokladu, že, když je na základě tohoto jednání protestována podle pravidla 2, protestní komise shledá, že existovala rozumná možnost, že tato její taktika zlepší její vlastní výsledek v závodě. Avšak pokud úmyslně poruší jiné pravidlo, aby tak zvýšila naději na svůj úspěch, poruší pravidlo 2.

Souhrn skutečností k otázkám 1 a 2
Loď A jela s poměrně velkým náskokem před B. Obě lodě byly na posledním úseku dráhy poslední rozjížďky závodu třídy „one-design“. Náhle A změnila směr tak, že plula zpět směrem k B a zaujala takticky výhodnou pozici, kdy mohla kontrolovat B. Následkem toho loď A zpomalovala loď B tak, že je předjely tři lodě. Když A kontrolovala B a zpomalovala ji, obě lodě byly stále na posledním úseku dráhy a A neporušila žádné pravidlo mimo možného porušení pravidla 2. A měla spočítáno svoje bodové hodnocení a hodnocení lodě B a dospěla k závěru, že pokud v této rozjížďce loď B předjedou tři lodě, porazí ji v celkovém hodnocení závodu.

Otázka 1
Byla taktika užitá lodí A - vrátit se a zpomalit druhou loď – porušením pravidla 2? Je tato taktika přijatelná v jakékoliv rozjížďce nebo v části závodu?

Odpověď 1
Taktika lodě A byla v souladu s principem sportovního chování a fair play, protože cílem této taktika bylo zlepšit svůj vlastní výsledek v závodě. Loď může použít takovouto taktiku kdykoliv během rozjížďky nebo závodu, aniž by porušila pravidlo 2 za předpokladu, že protestní komise shledá, že existovala rozumná možnost, že tato její taktika zlepší její vlastní výsledek v závodě. Loď obvykle tuto podmínku nesplní, pokud se nejedná o poslední rozjížďku závodu, v kterém jeden nebo více dojezdů se škrtá. Pokud tuto podmínku nesplní, poruší pravidlo 2.
Navíc k argumentu uvedenému v předchozím odstavci, loď rovněž poruší pravidlo 2, pokud úmyslně poruší jiné pravidlo, aby tak zvýšila naději na svůj úspěch,
Existuje několik formátů pro závod (nebo sérii rozjížděk/závodů). Většinou se jedná o jednoduchou sadu například sedmi rozjížděk, kde vítězem je loď s nejméně trestnými body (viz pravidlo A2). V jiném závodě jako například mistrovství one-design tříd s velkou flotilou lodí formát zahrnuje kvalifikační a finálové rozjížďky. Pro účely tohoto případu je závod sérií rozjížděk, včetně rozjížďky, kde tato diskutovaná taktika je použita, a který je řízen patřičnými ustanoveními vypsání závodu a plachetních směrnic.

Otázka 2
Bude odpověď na otázku 1 jiná, pokud by A nebyla úspěšná – tzn. tři lodě by B nepředjely?

Odpověď 2
Ne. Loď může použít tuto taktiku, kterou použila loď A, i když nebude úspěšná, za předpokladu, že existovala rozumná možnost, že tato její taktika zlepší její vlastní výsledek v závodě.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 3
Loď A jela před lodí B. Obě byly na stejném úseku dráhy. A zaujala takovou taktickou pozici, kdy kontrolovala loď B a zpomalila loď B tak, že ji předjelo několik dalších lodí. Jedna z těchto lodí byla loď C. Když A kontrolovala B, neporušila žádné pravidlo mimo diskutovaného možného porušení pravidla 2. B protestovala na A pro porušení pravidla 2 s tím, že taktika A byla pouze pomoci lodi C, kde členem posádky byl kamarád člena posádky lodě A.

Otázka 3
Jaká kritéria by měla protestní komise použít, aby rozhodla, zda A porušila pravidlo 2?

Odpověď 3
Mimo závodů podle dodatku D (závody družstev), je použití této taktiky porušením sportovního chování, ledažeby existovala rozumná možnost, že taktika lodě A zlepší její vlastní výsledek v závodě. A by měla být dotázána, jaký byl účel této taktiky a jak by mohla ovlivnit její hodnocení v závodě. Jestliže protestní komise shledá, že tato taktika pomohla lodi A nebo by mohla jí pomoci v celkovém hodnocení závodu, potom by neměla tato loď být penalizována podle pravidla 2 ani by nemělo být uvažováno o projednávání hrubého jednání podle pravidla 69.1(a).

Zjištěné skutečnosti pro otázku 4
Opakovaně během jedné z rozjížděk závodu, loď a zaujala taktickou pozici, kdy kontrolovala loď B a zpomalila ji tak, že ji předjelo několik lodí. Když A kontrolovala B, neporušila žádné pravidlo mimo diskutovaného možného porušení pravidla 2. B se zdálo, že zpomalení lodě B lodí A, nebylo za účelem zlepšení výsledku lodě A v závodě, ale pouze poškodit loď B. B protestovala loď A pro porušení pravidla 2 s tím, že taktika lodě A nebyla za účelem zlepšení jejího celkového výsledku v závodě.

Otázka 4
Jaká kritéria by měla protestní komise použít, aby rozhodla, zda A porušila pravidlo 2?

Odpověď 4
Použití této taktiky je porušením sportovního chování, ledažeby existovala rozumná možnost, že taktika lodě A zlepší její vlastní výsledek v závodě. A by měla být dotázána, jaký byl účel této taktiky a jak by mohla ovlivnit její hodnocení v závodě. B by měla být požádána o důkazy, které by potvrzovaly její tvrzení. Jestliže protestní komise shledá, že tato taktika pomohla lodi A nebo by mohla jí pomoci v celkovém hodnocení závodu, potom by neměla tato loď být penalizována podle pravidla 2 ani by nemělo být uvažováno o projednávání hrubého jednání podle pravidla 69.1(a).

USSA 1991/282, přepracováno ISAF 2009