PŘÍPAD 80

Pravidlo 60, Právo protestovat; Právo žádat o nápravu nebo jednání podle pravidla 69
Pravidlo 61.2(b), Požadavky protestu: Obsah protestu
Pravidlo 62, Náprava
Pravidlo A2, Body stanovené závodní komisí

Projednávání protestu a žádosti o nápravu musí být omezeno na daný incident, jednání nebo opomenutí. Ačkoliv loď může být bodována DNF, pokud nedokončila v souladu s definicí, nemůže být hodnocena jako DNF, když neproplula trať správně.

Souhrn skutečností
Když loď A protnula cílovou čáru ze směru dráhy od poslední značky, bodovala ji závodní komise jako DNF, protože se na základě svých pozorování domnívala, že neobeplula správnou stranou jednu ze značek dráhy, a proto neproplula trať správně. A požádala o nápravu na základě toho, že jí nebylo přiznáno umístění v cíli, ačkoliv správně dokončila. Protestní komise A nepřiznala nápravu na základě rozhodnutí, že pravidlo 62.1(a) neplatí, protože A trať neproplula správně a že tato její chyba nebyla způsobena jednáním nebo opomenutím závodní komise, ale pouze její chybou. A se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě A je přijato. Závodní komise chybovala v bodování A jako DNF, protože ta dokončila podle definice dokončení. Závodní komise by mohla bodovat A jako DNF pouze, kdyby správně nedokončila (viz pravidlo A5). Protože A protnula cílovou čáru ve směru od poslední značky, měla být zaznamenána, když jako když dokončila.
        Základním principem procedury projednávání protestu je, že projednávání musí být omezeno pouze na daný incident, popsaný v protestu (viz pravidlo 61.2(b) nebo na incident, který je v žádosti o nápravu označen jako nesprávné jednání nebo opomenutí podle pravidla 62.1(a). Ačkoliv incident, který předmětem žádosti o nápravu lodě A, že byla nesprávně bodována jako DNF, protestní komise přešla na jiný incident, když rozhodovala, zda loď proplula trať správně a tedy porušila pravidlo 28.1. Protože tento incident nebyl předmětem žádosti o nápravu, jednala protestní komise chybně.
        Jestliže se závodní komise z jejího vlastního pozorování domnívá, že loď neproplula trať správně, může na toto porušení protestovat na loď podle pravidla 60.2(a). V tomto případě závodní komise na A neprotestovala. Protože A nebyla pro porušení pravidla 28.1 protestována, nemůže být pro tuto chybu potrestána.
        V celku, zjištěné skuečnosti ukazují, že A dokončila v souladu s definicí dokončení. Proto neměla být bodována jako DNF, měla nárok na nápravu pro nesprávné jednání závodní komise. Rozhodnutí protestní komise je změněno a A bude bodována, jako kdyby dokončila v tom okamžiku, kdy protnula cílovou čáru.

USSA 1993/289