PŘÍPAD 81

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 18.2(b), Místo u značky, poskytnutí místa u značky
Rule 18.2(c), Místo u značky, poskytnutí místa u značky

Když loď, která má právo na místo u značky podle pravidla 18.2(b,) přejde přes směr přídí proti větru, pravidlo 18.2(b) přestává platit a platí pro ni použitelná pravidla části A.

Souhrn skutečností
Dvě lodě A a B pluly ostře proti větru na větru zprava a přibližovaly se ke značce, kterou obeplouvaly pravobokem. Loď A vplula do zóny zcela vpředu a v závětří lodi B a, aby obeplula značku, obrátila na směr ostře proti větru na větru zleva. B stále na větru zprava narazila do A, která již byla na větru zleva. Dotek nezpůsobil škodu ani zranění. Obě lodě protestovaly.
        Protestní komise citovala pravidlo 18.1(b) a rozhodla, že pravidlo 18 neplatilo, protože těsně před kolizí byly obě lodě na opačném větru a B poté musela obrátit, aby obeplula značku a mohla plout svým správným směrem. Na základě toho, že pravidlo 18 neplatilo, protestní komise diskvalifikovala A podle pravidla 10. A se odvolala.

Rozhodnutí
B byla od pozice 1 až po pozici 4 zcela vzadu za A. Zatímco B byla zcela vzadu, pravidlo 12 po ní vyžadovala, aby se vyhýbala A. Také od okamžiku, kdy A vplula do zóny, do okamžiku, kdy prošla přes směr přídí proti větru, platila druhá věta pravidla 18.2(b), která vyžadovala po B, aby A poskytla místo u značky. B splnila oba tyto požadavky. Krátce před pozicí 5, když A přešla přes směr přídí proti větru, pravidlo 18.2(b) přestalo platit (viz pravidlo 18.2(c)). V tomto okamžiku B získala právo plavby a A byla povinna se B vyhýbat nejprve podle pravidla 13 a později, kdy už A byla na směru ostře proti větru, podle pravidla 10. Pravidlo 15 neplatilo, protože B získala právo plavby jako výsledek obratu lodě A.
        Ze zjištěných skutečností není jasné, zda B musela začít jednat proto, aby se vyhnula předtím, nebo potom, kdy A se dostala na směr ostře proti větru na větru zleva. Avšak je jasné, B musela jednat, aby se vyhnula, když B byla lodí s právem plavby. Proto je A diskvalifikována buďto podle pravidla 13 nebo 10. protože bylo pro A možné zabránit kontaktu, porušila také pravidlo 14.
        Pravidlo 14 platilo také pro B, ale ze získaných skutečností nelze vyvodit, zda bylo pro B rozumně možné od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že A nevyhýbá, kolizi zabránit. Avšak není důležité toto rozhodnout, protože B měla právo plavby a dotyk nezpůsobil škodu ani zranění. Proto B by nemohla být podle pravidla 14 diskvalifikována (viz pravidlo 14(b)).
Odvolání lodě A se zamítá. A zůstává diskvalifikována, B potrestána není.

USSA 1993/290