PŘÍPAD 87

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Definice, Vyhýbání

Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá.

Souhrn skutečností
Úhel startovní čáry byl takový, že ji bylo možno přejet na větru zprava pouze ostře proti větru, a proto většina lodí se k ní přibližovalo na větru zleva. Avšak S se přibližovala na větru zprava od pravého konce startovní čáry a nepřetržitě volala „vítr zprava“ na lodě přibližující se na větru zleva.
        P1 a P2 odpadly pod S. P3 se ale nepokusila vyhnout S a vrazila pod pravým úhlem doprostřed lodě a způsobila značnou škodu. Protestní komise diskvalifikovala obě lodě, P3 podle pravidla 10 a S podle pravidla 14. S se odvolala. 

Rozhodnutí
Pravidlo 10 požadovalo od lodi P3, aby se vyhýbala lodi S. Pravidlo 14 požadovalo po každé z lodí, aby zabránila doteku s další lodí, pokud je to rozumně možné. V případě P3 byl požadavek pravidla 14 zabránit doteku s lodí S v souladu se širším požadavkem pravidla 10, které dovoluje lodi S plachtit svým směrem bez nutnosti provést vyhýbací manévr (viz definici „Vyhýbání“). P3 porušila pravidlo 10 a pravidlo 14.

V případě lodě S: zatímco pravidlo 10 požadovalo po P3, aby se jí vyhýbala, ve stejném okamžiku S byla povinna podle pravidla 14 zabránit doteku, pokud to bylo „rozumně možné“ tak učinit. Avšak druhá věta pravidla 14 dovolovala S plout svým správným směrem v očekávání, že loď P3 bude vyhýbat tak, jak je požadováno, až do okamžiku, kdy bylo zřejmé, že P3 tak neučiní. V tomto případě obrázek ukazuje, že P3 mohla jednoduše odpadnout a vyhnout se S i v pozici velmi blízké k lodi S. Z tohoto důvodu byl časový interval mezi okamžikem, kdy bylo zřejmé, že P3 nevyhne, a okamžikem kolize velmi krátký - tak krátký, že pro loď S bylo nemožné zabránit doteku. Proto S neporušila pravidlo 14. Odvolání lodě S je přijato a je jí vráceno její pořadí.

CYA 1994/105