PŘÍPAD 91

Pravidlo 12, Na stejném větru, bez krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Definice, Zcela vpředu a zcela vzadu, krytí
Definice, Vyhýbání

Loď, po které je požadováno vyhýbat, musí vyhýbat výstroji druhé lodě, která je mimo normální pozici, jestliže výstroj byla mimo normální pozici dostatečně dlouho, aby byla zpozorována a aby se jí mohlo vyhnout.

Souhrn skutečností
Lodě A a B pluly na větru zleva a přibližovaly se k závětrné značce, kterou obeplouvaly levobokem. B byla zcela vzadu od A. Spinaker lodě A neovladatelně fletroval na špičce jejího stěžně po celé délce úseku dráhy. Obě lodě obrátily okolo značky. Když obě obrátily, B plula krátký úsek ostře proti větru. Potom odpadla a její takeláž se dostala do kontaktu se spinakrem A, který stále fletroval na špičce stěžně. A protestovala.
        Protestní komise diskvalifikovala B pro porušení pravidla 12, když došlo ke kontaktu mezi její takeláží a spinakrem lodě A. B se odvolala.

Rozhodnutí
Dotek byl způsoben odpadnutím B. V okamžiku doteku nebyl spinaker A ve své normální pozici a příď B byla za trupem lodě A a její výstrojí, která byla v normální pozici. Proto lodě nebyly v krytí (viz definici Zcela vzadu, Zcela vpředu, Krytí) a platilo pravidlo 12. Po B bylo požadováno, aby se vyhýbala trupu lodě A, její posádce a výstroji včetně spinakru.
        B porušila pravidlo 12, protože nesplnila povinnost vyhýbat, protože plachtěním směrem ke spinakru lodě A vytvořila pro A situaci, kdy by musela provést manévr nezbytný k zabránění doteku (viz definici Vyhýbání). Posádka B byla schopna po dosti dlouhou dobu před dotekem vidět spinaker lodě A, jak vlaje od špičky stěžně, takže nesplnění její povinnosti vyhýbat nemohlo být sváděno na skutečnost, že spinaker A nebyl v normální pozici.
        Případ 77 řeší incident, který se sice může zdát obdobný, ale významně se liší. V něm loď B míjí značku těsně za lodí A, aniž by věděla, že A ztratí kontrolu nad svým spinakrem. B nemohla předvídat, že spinaker A by se mohl uvolnit a neočekávaně být vlečen za lodí ve vzdálenosti 20 stop (6m).
        V tomto případě B také porušila pravidlo 14, protože způsobila dotek, kterému mohla zabránit. Ale loď A pravidlo neporušila, protože pro ni nebylo rozumně možné doteku zabránit. Dokonce, i kdyby to bylo možné, jako loď s právem plavby nemohla být potrestána, protože nevznikla ani škoda, ani zranění (viz pravidlo 14(b)).
        B byla správně diskvalifikována pro porušení pravidla 12. Porušila také pravidlo 14. Její odvolání je zamítnuto.

USSA 1987/271