PŘÍPAD 98

Pravidlo 3(a), Přijetí pravidel
Pravidlo 63.7, Konflikt mezi vypsáním závodu a plachetními směrnicemi
Pravidlo 85, Řízení se pravidly
Pravidlo 87, Změny pravidel

Pravidlo 88.2, Předpisy národního svazu
Pravidlo J1.1(2), Obsah vypsání závodu
Pravidlo J1.2(9), Obsah vypsání závodu
Pravidlo J2.1(1), Obsah plachetních směrnic
Pravidlo J2.1(6), Obsah plachetních směrnic
Definice, Pravidlo

Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

Souhrn skutečností
Vypsání závodu a plachetní směrnice závodu „Spring Tune-up“ stanovily, že budou platit Závodní pravidla jachtingu, ale neudělaly odkaz na předpisy národního svazu, plachetní směrnice, třídová pravidla, vypsání závodu a jakékoliv další dokumenty nebo pravidla. Byl dán start pro třídy lodí závodících podle handikapového systému a pro dvě třídy „one-design“. Buttercup, loď třídy J/24 závodila v hadicapových třídách a byla protestována pro porušení třídového pravidla třídy J/24.

Otázka 1
Platil některý z uvedených předpisů?
1. Předpisy národního svazu
2. Třídová pravidla
3. Plachetní směrnice
4. Vypsání závodu
5. Další dokumenty řídící závod

Odpověď 1
Pravidla J1.1(2) a J2.1(1) přikazují, že jak vypsání závodu, tak plachetní směrnice informují závodníky, že „závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu“. Když vypsání závodu nebo plachetní směrnice obsahují takovéto prohlášení, potom předpisy národního svazu, třídová pravidla, vypsání závodu a plachetní směrnice platí, protože jsou definovány jako pravidla. Jakýkoliv jiný dokument, který bude řídit závod, musí být vyjmenován ve vypsání závodu a plachetních směrnicích (viz pravidlo J1.1(3) a J2.1(2).
V tomto případě vypsání závodu a plachetní směrnice závodu „Spring Tune-up“ nevyhovují pravidlům J1.1(2) a J2.1(1). Stanovují pouze, že budou platit Závodní pravidla jachtingu. Nicméně pravidla uvedená pod body 1,2,3 a 4 platí. Odůvodnění je uvedeno v následujícím odstavci.
Pokud se termín v závodních pravidlech objeví kurzívou, je použit ve smyslu uvedeném v definicích (viz Terminologie v úvodu). Pravidlo 3(a), ve kterém jsou „pravidla“ vytištěna kurzívou, jasně stanoví, že účastí v závodě každý závodník a vlastník lodě souhlasí, že bude řízen závodními pravidly a pravidly uvedených v jednotlivých dokumentech uvedených v definici pravidlo. Tento seznam zahrnuje dokumenty 1,2,3 a 4. Pravidlo 85, v kterém se „pravidla“ opět objevují v kurzívě, znamená, že pravidla uvedená v těchto dokumentech také platí pro pořadatele, závodní komisi a protestní komisi, když pořádájí a rozhodují závod.
153
Pravidlo uvedené v kterémkoliv z prvních čtyř dokumentů ze seznamu může být změněno za předpokladu, že jsou dodrženy postupy pro takovouto změnu uvedené v závodních pravidlech. (viz prohlášení pod Terminologií v Úvodu, že rozšíření pravidla, vymazání celého pravidla nebo jeho části jsou „změnou“ pravidla). Plachetní směrnice mohou měnit předpis národního svazu nebo stanovit že, některé nebo všechny předpisy nebudou platit, za předpokladu, že národní svaz neomezil změny těchto předpisů, jak je uvedeno v pravidle 88.2. Pokud neexistuje taková instrukce, potom všechny tyto předpisy platí. Viz odpověď 3, které se týká podmínek, při kterých třídové pravidlo může být změněno. Pravidlo 89.2(a) a 90.2(c) respektive vypsání závodu a plachetní směrnice zahrnují postupy pro změny.

Otázka 2
Mohou být předpis národního svazu nebo pravidlo ve vypsání závodu nebo plachetních směrnic změněn?

Odpověď 2
Ano, za předpokladu že že jsou dodrženy postupy pro takovouto změnu uvedené v závodních pravidlech. (viz prohlášení pod Terminologií v Úvodu, že rozšíření pravidla, vymazání celého pravidla nebo jeho části jsou „změnou“ pravidla). Plachetní směrnice mohou měnit předpis národního svazu nebo stanovit že, některé nebo všechny předpisy nebudou platit, za předpokladu, že národní svaz neomezil změny těchto předpisů, jak je uvedeno v pravidle 88.2. Pokud neexistuje taková instrukce, potom všechny tyto předpisy platí. Pravidlo 89.2(a) a 90.2(c) respektive vypsání závodu a plachetní směrnice zahrnují postupy pro změny.

Otázka 3
Může být změněno závodní pravidlo?

Odpověď 3
Ne, ledaže by třídové pravidlo samo o sobě dovolovalo takovou změnu nebo pokud by třídová asociace zaslala písemný souhlas, který by byl vyvěšen na úřední tabuli.

Otázka 4
Buttercup – loď třídy J/24 - závodila v handikapové třídě. Platila pro ni pravidla J/24 nebo handikapový systém pravidel?

Odpověď 4
Pravidla handikapového systému platila pro Buttercup (viz paragraf (d) v definici Pravidlo). Jestliže její handikap byl jasně založen na předpokladu, že závodí v souladu s některými nebo se všemi pravidly třídy J24, nebo s třídovými pravidly J24 aplikovatelnými na ni. Avšak jestliže handikap Buttercupu nebyl založen na takovémto předpokladu, potom žádné pravidlo J24 pro ni neplatí.

Otázka 5
Jestliže je pravidlo ve vypsání závodu v rozporu s pravidlem v plachetních směrnicích, které má přednost? Může být tento rozpor rozřešen?

Odpověď 5
Žádné z těchto pravidel nemá přednost. Pravidlo 63.7 zahrnuje protest nebo žádost o nápravu, která by z takového rozporu mohla vyplynout. To požaduje po protestní komisi, aby použila to pravidlo, o kterém věří, že poskytne spravedlivější výsledek pro všechny zúčastněné lodě. Pokud se tento rozpor řeší mimo protestní jednání, potom může být vyřešen změnou buď vypsání závodu (jak povoluje pravidlo 89.2(a)) nebo změnou plachetních směrnic (jak povoluje pravidlo 90.2(c)).

USSA 2000/80