PŘEHLED PŘÍPADŮ DLE ČÍSLA PRAVIDEL

Níže uvedené text umožní čtenářům najít případy, které interpretují dané pravidlo. Například Případy 15 a 17 interpretují pravidlo 13. Shrnutí (abstrakty) těchto případů nalezneš v této sekci pod hlavičkou „Pravidlo 13, Při obracení“. Shrnutí případu nemusí obsahovat všechna pravidla, která jsou v daném případu zmíněna, proto musíš přečíst konkrétní případ v sekci 2, abys viděl, jak je pravidlo interpretováno a znázorněno.

ZÁKLADNÍ PRINCIP
Sportovní chování a pravidla

PŘÍPAD 31
Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

PŘÍPAD 39
Závodní komise nemá povinnost protestovat na loď, kromě případu, kdy obdrží od technického inspektora nebo měřiče závodu zprávu o porušení třídových pravidel nebo pravidla 43. Základní odpovědnost protestovat leží na závodníkovi.

PŘÍPAD 65
Když loď ví, že porušila pravidlo černé vlajky, je povinna neprodleně vzdát. Když tak neučiní a úmyslně překáží jiné lodi v závodě, dopouští se hrubého porušení sportovního chování a pravidla 2 a její kormidelník se dopouští hrubého jednání.

PŘÍPAD 71
Zvolání není „zvukový signál“, který je vyžadován, když vlajka X je vztyčena. Odpověď na otázky, které se objevují v žádostech o nápravu při procedurálních chybách závodní komise.

ČÁST 1 - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Pravidlo 1.1, Bezpečnost: Pomoc v nebezpečí

PŘÍPAD 20
Když je možné, že loď je v nebezpečí, druhá loď, která ji poskytuje pomoc, má nárok na nápravu, i když její pomoc nebyla vyžádána nebo když bylo později zjištěno, že jí nebezpečí nehrozilo.

Pravidlo 2, Čestné plachtění

PŘÍPAD 27
Loď nemusí předvídat, že druhá loď poruší pravidlo. Když loď získá právo plavby v důsledku svého vlastního jednání, má druhá loď nárok na místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 31
Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

PŘÍPAD 34
Překážení druhé lodi může být porušením pravidla 2 a základem pro udělení nápravy a pro jednání podle pravidla 69.1.

PŘÍPAD 47
Loď, která úmyslně volá „vítr zprava“, když ví, že je na větru zleva, nejedná čestně a porušila pravidlo 2.

PŘÍPAD 65
Když loď ví, že porušila pravidlo černé vlajky, je povinna neprodleně vzdát. Když tak neučiní a úmyslně překáží jiné lodi v závodě, dopouští se hrubého porušení sportovního chování a pravidla 2 a její kormidelník se dopouští hrubého jednání.

PŘÍPAD 73
Když se úmyslným jednáním člen posádky lodě L dotkne lodě W a jeho jednání nemá žádný jiný záměr než způsobit, že W poruší pravidlo 11, potom L poruší pravidlo 2.

PŘÍPAD 74
Neexistuje pravidlo, které předepisuje, jak musí kormidelník nebo posádka závětrné lodě sedět. Dotek s návětrnou lodí není porušením pravidla 2, pokud pozice kormidelníka nebo posádky není záměrně nesprávná.

PŘÍPAD 78
Loď může zaujmout taktickou pozice, kdy má kontrolu nad druhou lodí a když tato loď zpomaluje tak, že další lodě je předjedou, za předpokladu, že, když je na základě tohoto jednání protestována podle pravidla 2, protestní komise shledá, že existovala rozumná možnost, že tato její taktika zlepší její vlastní výsledek v závodě. Avšak pokud úmyslně poruší jiné pravidlo, aby tak zvýšila naději na svůj úspěch, poruší pravidlo 2.

Pravidlo 3(a), Přijetí pravidel

PŘÍPAD 98
Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

ČÁST 2 – POTKÁVÁNÍ LODÍ

Preambule části 2

PŘÍPAD 67
Když se loď, která závodí, potká s lodí, která nezávodí, obě jsou povinny se řídit státními pravidly plavby. Když podle těchto pravidel je závodící loď povinna vyhýbat a úmyslně narazí do druhé, může být potrestána pro hrubé jednání.

PŘÍPAD 109
Pravidla COLREGu nebo státní pravidla plavby (Plavební řád) platí mezi loděmi, která závodí, pouze v případě, jestliže tak plachetní směrnice stanoví. V tomto případě jsou všechna pravidla části 2 změněna. Pravidlo COLREGu nebo Řádu plavební bezpečnosti může platit, pokud je zahrnuto do plachetních směrnic nebo jiného dokumentu, který řídí závod.

Část A – Právo plavby

Pravidlo 10, Na opačném větru

PŘÍPAD 9
Když si loď na větru zprava zvolí směr od návětrné značky, loď na větru zleva musí vyhýbat. V tomto případě neexistuje pravidlo, které by vyžadovalo po lodi, aby plula správným směrem.

PŘÍPAD 23
Při kurzu na zadní vítr pravidlo 19 neplatí pro loď na větru zprava, která proplouvá mezi dvěma loděmi na větru zleva, které byly před ní. Pravidlo 10 vyžaduje od obou lodí na větru zleva, aby se vyhýbaly.

PŘÍPAD 43
Loď na větru zleva na kurzu ostře proti větru, která plachtí souběžně a v blízkosti souvislé překážky, musí vyhýbat lodi, která dokončila svůj obrat na vítr zprava a blíží se na kolizním směru.

PŘÍPAD 50
Když protestní komise shledá, že v incidentu lodí na opačném větru loď S nezměnila směr nebo že loď S nemohla mít upřímnou a rozumnou obava z kolize, musí zamítnout její protest. Když však komise shledá, že S změnila směr a že mohla mít důvodnou pochybnost, zda P by proplula před S, kdyby S nezměnila směr, potom P musí být diskvalifikována.

PŘÍPAD 75
Když platí pravidlo 18, pravidla sekce A a B platí také. Když loď s právem plavby ve vnitřním krytí musí přehodit u značky, může plout svým správným směrem, dokud nepřehodí. Loď na větru zprava, která mění směr, neporuší pravidlo 16.1, jestliže poskytne lodi na větru zleva dostatek prostoru, aby se vyhnula.

PŘÍPAD 87
Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá.

PŘÍPAD 88
Loď, která se sice vyhnula doteku, může ale porušit pravidlo, které ji přikazuje vyhýbat.

PŘÍPAD 99
Skutečnost, že loď, která se má vyhýbat, je neovladatelná, ji nedává právo na zproštění viny pro porušení pravidla Části 2. Když loď s právem plavby je zavázána pravidlem 14 „zabránit doteku jestliže je to rozumně možné“ a jedinou cestou jak to učinit, je převrátit loď, neporuší pravidlo, jestliže loď nepřevrátí. Když loď vzdá, jak je to požadováno pravidlem 44.1, ať už z vlastní vůle nebo z nezbytnosti, nemůže být dále potrestána.

PŘÍPAD 105
Když dvě lodě plují na zadním větru na opačném větru, loď na větru zprava může měnit směr za předpokladu, že poskytne lodi na větru zleva místo k vyhýbání.

Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí

PŘÍPAD 7
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu a zůstává ve vzdálenosti dvou délek trupu, návětrná loď musí vyhýbat, ale závětrná loď musí z počátku dávat návětrné plachetnici místo k vyhýbání a nesmí plachtit nad svůj správný směr.

PŘÍPAD 12
Pro určení práva vnitřní lodě na místo u značky podle pravidla 18.2(b) není podstatné, že lodě se přibližují na velice rozdílných kurzech, pokud, když první z nich vpluje do zóny, je mezi nimi krytí.

PŘÍPAD 13
Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

PŘÍPAD 14
Když následkem rozdílného mínění o správném směru závětrné lodě se dvě lodě na stejném větru přibližují, návětrná loď musí vyhýbat. Dvě lodě, které plují na stejném úseku blízko sebe, mohou mít odlišné správné směry.

PŘÍPAD 24
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu, musí druhá loď neprodleně vyhýbat. Jestliže tak nemůže s jachtařskou dovedností učinit, nebylo jí dáno dostatečné místo. Pokud provede nadbytečný manévr, který způsobí dotek, nevyhýbala se tak, jak je po ní požadováno.

PŘÍPAD 25
Když vnitřní návětrná loď v krytí, která má právo na místo u značky, pluje u značky pod svůj správný směr, musí se vyhýbat vnější závětrné lodi a tato závětrná loď může vyostřit za předpokladu, že poskytne místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 46
Závětrná plachetnice má právo vyostřovat až do výše svého správného směru, i když získala závětrné krytí z pozice zcela vzadu a ve vzdálenosti menší než dvě délky trupu od návětrné lodě.

PŘÍPAD 51
Protestní komise musí zprostit viny loď, když následek porušení pravidla jinou lodí byla donucena porušit pravidlo.

PŘÍPAD 53
Loď, která je zcela vpředu, nemusí předvídat svoji povinnost, že bude muset vyhýbat dříve, než druhá loď původně zcela vzadu získá krytí v jejím závětří.

PŘÍPAD 70
Vnitřní loď v krytí, která má právo na místo u značky a dostává jej, musí vyhýbat jako návětrná loď.

PŘÍPAD 73
Když se úmyslným jednáním člen posádky lodě L dotkne lodě W a jeho jednání nemá žádný jiný záměr než způsobit, že W poruší pravidlo 11, potom L poruší pravidlo 2.

PŘÍPAD 74
Neexistuje pravidlo, ktoré by prikazovalo, ako má sedieť kormidelník či posádka záveternej lode; dotyk s náveternou loďou neporušuje pravidlo 2, iba ak by poloha kormidelníka alebo posádky bola úmyselne zneužitá.

Pravidlo 12, Na stejném větru, bez krytí

PŘÍPAD 2
Jestliže loď zcela vzadu vpluje do zóny jako první ze dvou lodí a později, když druhá loď plula do zóny, jsou lodě v krytí, pravidlo 18.2(a) platí, ale pravidlo 18.2(b) neplatí. Pravidlo 18.2(a) platí pouze, když lodě jsou v krytí a alespoň jedna z nich je v zóně.

PŘÍPAD 15
Loď zcela vpředu, která obrací, aby obeplula značku, musí vyhovět pravidlu 13; Loď zcela vzadu má právo zachovat svůj směr a tím bránit druhé lodi v obratu.

PŘÍPAD 24
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu, musí druhá loď neprodleně vyhýbat. Jestliže tak nemůže s jachtařskou dovedností učinit, nebylo jí dáno dostatečné místo. Pokud provede nadbytečný manévr, který způsobí dotek, nevyhýbala se tak, jak je po ní požadováno.

PŘÍPAD 41
Jestliže překážka může být minuta dvěma loděmi v krytí jednou nebo druhou stranou, loď s právem plavby, jestliže si zvolí minout překážku v závětří, musí dát druhé lodi místo. Jestliže si loď s právem plavby zvolí minout překážku v návětří, má nárok na místo, aby tak mohla učinit, a druhá loď musí vyhýbat. U značky nebo překážky neexistuje povinnost volat o místo.

PŘÍPAD 77
Dotek výstroje lodě se značkou znamená dotek s ní. Loď, která musí vyhýbat, neporuší pravidlo, když se dotkne části výstroje lodě s právem plavby, která je neočekávaně mimo svoji normální pozici.

PŘÍPAD 91
Loď, po které je požadováno vyhýbat, musí vyhýbat výstroji druhé lodě, která je mimo normální pozici, jestliže výstroj byla mimo normální pozici dostatečně dlouho, aby byla zpozorována a aby se jí mohlo vyhnout.

Pravidlo 13, Při obracení (při změně větru)

PŘÍPAD 15
Loď zcela vpředu, která obrací, aby obeplula značku, musí vyhovět pravidlu 13; Loď zcela vzadu má právo zachovat svůj směr a tím bránit druhé lodi v obratu.

PŘÍPAD 17
Loď již není subjektem pravidla 13, když je na směru ostře proti větru bez ohledu na její pohyb vůči vodě nebo na nastavení plachet.

ČÁST B – VŠEOBECNÁ OMEZENÍ

Pravidlo 14, Zabránění doteku

PŘÍPAD 2
Jestliže loď zcela vzadu vpluje do zóny jako první ze dvou lodí a později, když druhá loď plula do zóny, jsou lodě v krytí, pravidlo 18.2(a) platí, ale pravidlo 18.2(b) neplatí. Pravidlo 18.2(a) platí pouze, když lodě jsou v krytí a alespoň jedna z nich je v zóně.

PŘÍPAD 7
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu a zůstává ve vzdálenosti dvou délek trupu, návětrná loď musí vyhýbat, ale závětrná loď musí z počátku dávat návětrné plachetnici místo k vyhýbání a nesmí plachtit nad svůj správný směr.

PŘÍPAD 11
Když jsou lodě u překážky v krytí včetně případu, kdy překážkou je loď s právem plavby, vnější loď musí dát vnitřní lodi místo k proplutí mezi ní a překážkou.

PŘÍPAD 13
Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

PŘÍPAD 14
Když následkem rozdílného mínění o správném směru závětrné lodě se dvě lodě na stejném větru přibližují, návětrná loď musí vyhýbat. Dvě lodě, které plují na stejném úseku blízko sebe, mohou mít odlišné správné směry.

PŘÍPAD 23
Při kurzu na zadní vítr pravidlo 19 neplatí pro loď na větru zprava, která proplouvá mezi dvěma loděmi na větru zleva, které byly před ní. Pravidlo 10 vyžaduje od obou lodí na větru zleva, aby se vyhýbaly.

PŘÍPAD 25
Když vnitřní návětrná loď v krytí, která má právo na místo u značky, pluje u značky pod svůj správný směr, musí se vyhýbat vnější závětrné lodi a tato závětrná loď může vyostřit za předpokladu, že poskytne místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 26
Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá. Avšak když se loď s právem plavby mohla pokusit zabránit kolizi, jejímž výsledkem je škoda, ale nepokusila se, musí být potrestána podle pravidla 14.

PŘÍPAD 27
Loď nemusí předvídat, že druhá loď poruší pravidlo. Když loď získá právo plavby v důsledku svého vlastního jednání, má druhá loď nárok na místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 30
Loď zcela vzadu, která je povinna vyhýbat, ale střetne se s lodí zcela vpředu, poruší pravidlo práva plavby, které platilo již před kolizí. Loď, která ztratila právo plavby změnou větru (obratem nebo přehozením), kterou neměla v úmyslu, je povinna taktéž vyhýbat.

PŘÍPAD 43
Loď na větru zleva na kurzu ostře proti větru, která plachtí souběžně a v blízkosti souvislé překážky, musí vyhýbat lodi, která dokončila svůj obrat na vítr zprava a blíží se na kolizním směru.

PŘÍPAD 50
Když protestní komise shledá, že v incidentu lodí na opačném větru loď S nezměnila směr nebo že loď S nemohla mít upřímnou a rozumnou obavu z kolize, musí zamítnout její protest. Když však komise shledá, že S změnila směr a že mohla mít důvodnou pochybnost, zda P by proplula před S, kdyby S nezměnila směr, potom P musí být diskvalifikována.

PŘÍPAD 54
Když loď, která se přibližuje k překážce, zvolá o místo k obratu, protestní komise by obyčejně měla akceptovat rozhodnutí dané lodě, kdy bezpečnost toto zvolání vyžaduje. Když volající loď nezpozoruje žádnou odezvu na své zvolání, měla by zvolat ještě jednou a hlasitěji. Pokud mezi zvoláním a obratem počká pouze krátký čas, připraví druhou loď o možnost volby akce a také riskuje kolizi. Pokud loď neudržuje výhled, může to být důvodem k tomu, že nesplní povinnost rozumně možného zabránění doteku.

PŘÍPAD 75
Když platí pravidlo 18, pravidla sekce A a B platí také. Když loď s právem plavby ve vnitřním krytí musí přehodit u značky, může plout svým správným směrem, dokud nepřehodí. Loď na větru zprava, která mění směr, neporuší pravidlo 16.1, jestliže poskytne lodi na větru zleva dostatek prostoru, aby se vyhnula.

PŘÍPAD 77
Dotek výstroje lodě se značkou znamená dotek s ní. Loď, která musí vyhýbat, neporuší pravidlo, když se dotkne části výstroje lodě s právem plavby, která je neočekávaně mimo svoji normální pozici.

PŘÍPAD 81
Když loď, která má právo na místo u značky podle pravidla 18.2(b,) přejde přes směr přídí proti větru, pravidlo 18.2(b) přestává platit a platí pro ni použitelná pravidla části A.

PŘÍPAD 87
Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá.

PŘÍPAD 88
Loď, která se sice vyhnula doteku, může ale porušit pravidlo, které ji přikazuje vyhýbat.

PŘÍPAD 91
Loď, po které je požadováno vyhýbat, musí vyhýbat výstroji druhé lodě, která je mimo normální pozici, jestliže výstroj byla mimo normální pozici dostatečně dlouho, aby byla zpozorována a aby se jí mohlo vyhnout.

PŘÍPAD 92
Když loď s právem plavby mění směr, je po lodi, která se má vyhýbat, požadováno reagovat pouze na to, co loď s právem plavby v daném okamžiku dělá, a nikoliv na to, co by mohla učinit následně.

PŘÍPAD 99
Skutečnost, že loď, která se má vyhýbat, je neovladatelná, ji nedává právo na zproštění viny pro porušení pravidla Části 2. Když loď s právem plavby je zavázána pravidlem 14 „zabránit doteku jestliže je to rozumně možné“ a jedinou cestou jak to učinit, je převrátit loď, neporuší pravidlo, jestliže loď nepřevrátí. Když loď vzdá, jak je to požadováno pravidlem 44.1, ať už z vlastní vůle nebo z nezbytnosti, nemůže být dále potrestána.

PŘÍPAD 105
Když dvě lodě plují na zadním větru na opačném větru, loď na větru zprava může měnit směr za předpokladu, že poskytne lodi na větru zleva místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 107
Loď, která nesleduje okolí, může tímto nesplnit svoji povinnost činit vše proto, aby zabránila doteku. Zvolání je jeden ze způsobů, jak loď může jednat, aby zabránila doteku. Pokud porušení pravidla části 2 způsobí vážnou škodu a loď poté vzdá, přijala patřičný trest a nemůže být za toto porušení diskvalifikována.

Pravidlo 14(b), Zabránění doteku

PŘÍPAD 19
Interpretace pojmu „škoda“.

Pravidlo 15, Získání práva plavby

PŘÍPAD 2
Jestliže loď zcela vzadu vpluje do zóny jako první ze dvou lodí a později, když druhá loď plula do zóny, jsou lodě v krytí, pravidlo 18.2(a) platí, ale pravidlo 18.2(b) neplatí. Pravidlo 18.2(a) platí pouze, když lodě jsou v krytí a alespoň jedna z nich je v zóně.

PŘÍPAD 7
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu a zůstává ve vzdálenosti dvou délek trupu, návětrná loď musí vyhýbat, ale závětrná loď musí z počátku dávat návětrné plachetnici místo k vyhýbání a nesmí plachtit nad svůj správný směr.

PŘÍPAD 13
Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

PŘÍPAD 24
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu, musí druhá loď neprodleně vyhýbat. Jestliže tak nemůže s jachtařskou dovedností učinit, nebylo jí dáno dostatečné místo. Pokud provede nadbytečný manévr, který způsobí dotek, nevyhýbala se tak, jak je po ní požadováno.

PŘÍPAD 27
Loď nemusí předvídat, že druhá loď poruší pravidlo. Když loď získá právo plavby v důsledku svého vlastního jednání, má druhá loď nárok na místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 53
Loď, která je zcela vpředu, nemusí předvídat svoji povinnost, že bude muset vyhýbat dříve, než druhá loď původně zcela vzadu získá krytí v jejím závětří.

PŘÍPAD 81
Když loď, která má právo na místo u značky podle pravidla 18.2(b,) přejde přes směr přídí proti větru, pravidlo 18.2(b) přestává platit a platí pro ni použitelná pravidla části A.

PŘÍPAD 93
Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

PŘÍPAD 105
Když dvě lodě plují na zadním větru na opačném větru, loď na větru zprava může měnit směr za předpokladu, že poskytne lodi na větru zleva místo k vyhýbání.

Pravidlo 16.1, Změna směru

PŘÍPAD 6
Loď na větru zprava, která obrací poté, co loď na větru zleva již odpadla, aby proplula za její záď, neporuší nezbytně pravidlo.

PŘÍPAD 7
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu a zůstává ve vzdálenosti dvou délek trupu, návětrná loď musí vyhýbat, ale závětrná loď musí z počátku dávat návětrné plachetnici místo k vyhýbání a nesmí plachtit nad svůj správný směr.

PŘÍPAD 13
Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

PŘÍPAD 14
Když následkem rozdílného mínění o správném směru závětrné lodě se dvě lodě na stejném větru přibližují, návětrná loď musí vyhýbat. Dvě lodě, které plují na stejném úseku blízko sebe, mohou mít odlišné správné směry.

PŘÍPAD 25
Když vnitřní návětrná loď v krytí, která má právo na místo u značky, pluje u značky pod svůj správný směr, musí se vyhýbat vnější závětrné lodi a tato závětrná loď může vyostřit za předpokladu, že poskytne místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 26
Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá. Avšak když se loď s právem plavby mohla pokusit zabránit kolizi, jejímž výsledkem je škoda, ale nepokusila se, musí být potrestána podle pravidla 14.

PŘÍPAD 46
Závětrná plachetnice má právo vyostřovat až do výše svého správného směru, i když získala závětrné krytí z pozice zcela vzadu a ve vzdálenosti menší než dvě délky trupu od návětrné lodě.

PŘÍPAD 52
Pravidlo 16.1 neomezuje směr plachetnice, která má vyhýbat. Manévrování, jehož účelem je odvést druhou plachetnici směrem od startovní čáry, neznamená nezbytně porušení tohoto pravidla.

PŘÍPAD 60
Když loď s právem plavby mění směr takovým způsobem, že vyhýbající loď navzdory tomu, že se vyhýbá neprodleně, nemůže s jachtařskou dovedností vyhnout, loď s právem plavby poruší pravidlo 16.1.

PŘÍPAD 75
Když platí pravidlo 18, pravidla sekce A a B platí také. Když loď s právem plavby ve vnitřním krytí musí přehodit u značky, může plout svým správným směrem, dokud nepřehodí. Loď na větru zprava, která mění směr, neporuší pravidlo 16.1, jestliže poskytne lodi na větru zleva dostatek prostoru, aby se vyhnula.

PŘÍPAD 76
Když loď mění směr do nového správného směru, může se jednat o porušení pravidla 16.

PŘÍPAD 92
Když loď s právem plavby mění směr, je po lodi, která se má vyhýbat, požadováno reagovat pouze na to, co loď s právem plavby v daném okamžiku dělá, a nikoliv na to, co by mohla učinit následně.

PŘÍPAD 93
Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

PŘÍPAD 105
Když dvě lodě plují na zadním větru na opačném větru, loď na větru zprava může měnit směr za předpokladu, že poskytne lodi na větru zleva místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 114Když loď má nárok na místo, prostor, na který má nárok, zahrnuje prostor, aby mohla vyhýbat jiným lodím nebo jim poskytnout místo, pokud to po ní pravidla požadují.

Pravidlo 16.2, Změna směru

PŘÍPAD 6
Loď na větru zprava, která obrací poté, co loď na větru zleva již odpadla, aby proplula za její záď, neporuší nezbytně pravidlo.

PŘÍPAD 92
Když loď s právem plavby mění směr, je po lodi, která se má vyhýbat, požadováno reagovat pouze na to, co loď s právem plavby v daném okamžiku dělá, a nikoliv na to, co by mohla učinit následně.

Pravidlo 17.1, Na stejném větru; Správný směr

PŘÍPAD 7
Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu a zůstává ve vzdálenosti dvou délek trupu, návětrná loď musí vyhýbat, ale závětrná loď musí z počátku dávat návětrné plachetnici místo k vyhýbání a nesmí plachtit nad svůj správný směr.

PŘÍPAD 13
Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

PŘÍPAD 14
Když následkem rozdílného mínění o správném směru závětrné lodě se dvě lodě na stejném větru přibližují, návětrná loď musí vyhýbat. Dvě lodě, které plují na stejném úseku blízko sebe, mohou mít odlišné správné směry.

PŘÍPAD 46
Závětrná plachetnice má právo vyostřovat až do výše svého správného směru, i když získala závětrné krytí z pozice zcela vzadu a ve vzdálenosti menší než dvě délky trupu od návětrné lodě.

ČÁST C – U ZNAČEK A PŘEKÁŽEK

Pravidlo 18.1, Místo u značky: Platnost pravidla 18

PŘÍPAD 9
Když si loď na větru zprava zvolí směr od návětrné značky, loď na větru zleva musí vyhýbat. V tomto případě neexistuje pravidlo, které by vyžadovalo po lodi, aby plula správným směrem.

PŘÍPAD 12
Pro určení práva vnitřní lodě na místo u značky podle pravidla 18.2(b) není podstatné, že lodě se přibližují na velice rozdílných kurzech, pokud, když první z nich vpluje do zóny, je mezi nimi krytí.

PŘÍPAD 15
Loď zcela vpředu, která obrací, aby obeplula značku, musí vyhovět pravidlu 13; Loď zcela vzadu má právo zachovat svůj směr a tím bránit druhé lodi v obratu.

PŘÍPAD 26
Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá. Avšak když se loď s právem plavby mohla pokusit zabránit kolizi, jejímž výsledkem je škoda, ale nepokusila se, musí být potrestána podle pravidla 14.

PŘÍPAD 60
Když loď s právem plavby mění směr takovým způsobem, že vyhýbající loď navzdory tomu, že se vyhýbá neprodleně, nemůže s jachtařskou dovedností vyhnout, loď s právem plavby poruší pravidlo 16.1.

PŘÍPAD 76
Když loď mění směr do nového správného směru, může se jednat o porušení pravidla 16.

PŘÍPAD 95
Když dvě lodě plují na stoupačce v krytí na stejném větru a jsou subjektem pravidla 18.2(b), pravidlo 18 přestane platit, když jedna z lodí přejde přes směr přídí proti větru. Když loď s právem plavby je donucena se dotknout značky jako výsledek toho, že druhá loď se jí nevyhýbá, je pro porušení pravidla 31zproštěna viny.

Pravidlo 18.2(a), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky

PŘÍPAD 2
Jestliže loď zcela vzadu vpluje do zóny jako první ze dvou lodí a později, když druhá loď plula do zóny, jsou lodě v krytí, pravidlo 18.2(a) platí, ale pravidlo 18.2(b) neplatí. Pravidlo 18.2(a) platí pouze, když lodě jsou v krytí a alespoň jedna z nich je v zóně.

PŘÍPAD 59
Když loď připlouvá ke značce, ale je stále vně zóny a její změna směru směrem ke značce znamená, že lodě, které byly předtím zcela vzadu, jsou s ní nyní ve vnitřním krytí, pravidlo 18.2(a) vyžaduje, aby těmto lodím poskytla místo, bez ohledu na to, zda byla její vzdálenost od značky způsobena tím, že poskytovaly místo dalším lodím, které byly s ní ve vnitřním krytí.

Pravidlo 18.2(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky

Pravidlo 18.2(c), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky

PŘÍPAD 2
Jestliže loď zcela vzadu vpluje do zóny jako první ze dvou lodí a později, když druhá loď plula do zóny, jsou lodě v krytí, pravidlo 18.2(a) platí, ale pravidlo 18.2(b) neplatí. Pravidlo 18.2(a) platí pouze, když lodě jsou v krytí a alespoň jedna z nich je v zóně.

PŘÍPAD 12
Pro určení práva vnitřní lodě na místo u značky podle pravidla 18.2(b) není podstatné, že lodě se přibližují na velice rozdílných kurzech, pokud, když první z nich vpluje do zóny, je mezi nimi krytí.

PŘÍPAD 15
Loď zcela vpředu, která obrací, aby obeplula značku, musí vyhovět pravidlu 13; Loď zcela vzadu má právo zachovat svůj směr a tím bránit druhé lodi v obratu.

PŘÍPAD 25
Když vnitřní návětrná loď v krytí, která má právo na místo u značky, pluje u značky pod svůj správný směr, musí se vyhýbat vnější závětrné lodi a tato závětrná loď může vyostřit za předpokladu, že poskytne místo k vyhýbání.

PŘÍPAD 59
Když loď připlouvá ke značce, ale je stále vně zóny a její změna směru směrem ke značce znamená, že lodě, které byly předtím zcela vzadu, jsou s ní nyní ve vnitřním krytí, pravidlo 18.2(a) vyžaduje, aby těmto lodím poskytla místo, bez ohledu na to, zda byla její vzdálenost od značky způsobena tím, že poskytovaly místo dalším lodím, které byly s ní ve vnitřním krytí.

PŘÍPAD 63
Když je u značky k dispozici místo pro loď, která na něj nemá právo, může jej na své vlastní riziko využít.

PŘÍPAD 70
Vnitřní loď v krytí, která má právo na místo u značky a dostává jej, musí vyhýbat jako návětrná loď.

PŘÍPAD 75
Když platí pravidlo 18, pravidla sekce A a B platí také. Když loď s právem plavby ve vnitřním krytí musí přehodit u značky, může plout svým správným směrem, dokud nepřehodí. Loď na větru zprava, která mění směr, neporuší pravidlo 16.1, jestliže poskytne lodi na větru zleva dostatek prostoru, aby se vyhnula.

PŘÍPAD 81
Když loď, která má právo na místo u značky podle pravidla 18.2(b,) přejde přes směr přídí proti větru, pravidlo 18.2(b) přestává platit a platí pro ni použitelná pravidla části A.

PŘÍPAD 95
Když dvě lodě plují na stoupačce v krytí na stejném větru a jsou subjektem pravidla 18.2(b), pravidlo 18 přestane platit, když jedna z lodí přejde přes směr přídí proti větru. Když loď s právem plavby je donucena se dotknout značky jako výsledek toho, že druhá loď se jí nevyhýbá, je pro porušení pravidla 31zproštěna viny.

PŘÍPAD 114
Když loď má nárok na místo, prostor, na který má nárok, zahrnuje prostor, aby mohla vyhýbat jiným lodím nebo jim poskytnout místo, pokud to po ní pravidla požadují.

Pravidlo 18.3, Místo u značky: Obrat při přibližování ke značce

PŘÍPAD 93
Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

PŘÍPAD 95
Když dvě lodě plují na stoupačce v krytí na stejném větru a jsou subjektem pravidla 18.2(b), pravidlo 18 přestane platit, když jedna z lodí přejde přes směr přídí proti větru. Když loď s právem plavby je donucena se dotknout značky jako výsledek toho, že druhá loď se jí nevyhýbá, je pro porušení pravidla 31zproštěna viny.

Pravidlo 18.4, Místo u značky: Přehození

PŘÍPAD 75
Když platí pravidlo 18, pravidla sekce A a B platí také. Když loď s právem plavby ve vnitřním krytí musí přehodit u značky, může plout svým správným směrem, dokud nepřehodí. Loď na větru zprava, která mění směr, neporuší pravidlo 16.1, jestliže poskytne lodi na větru zleva dostatek prostoru, aby se vyhnula.

Pravidlo 18.5, Místo u značky: Zproštění viny

PŘÍPAD 12
Pro určení práva vnitřní lodě na místo u značky podle pravidla 18.2(b) není podstatné, že lodě se přibližují na velice rozdílných kurzech, pokud, když první z nich vpluje do zóny, je mezi nimi krytí.

PŘÍPAD 63
Když je u značky k dispozici místo pro loď, která na něj nemá právo, může jej na své vlastní riziko využít.

PŘÍPAD 70
Vnitřní loď v krytí, která má právo na místo u značky a dostává jej, musí vyhýbat jako návětrná loď.

PŘÍPAD 93
Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

Pravidlo 19, Místo k obeplutí překážky

PŘÍPAD 3
Závětrná loď na větru zleva, která volá o místo k obratu, když se přibližuje k lodi na větru zprava, která je pro ni překážkou, nemusí předpokládat, že návětrná loď nesplní svoji povinnost neprodleně obrátit nebo jinak poskytnout místo.

PŘÍPAD 11
Když jsou lodě u překážky v krytí včetně případu, kdy překážkou je loď s právem plavby, vnější loď musí dát vnitřní lodi místo k proplutí mezi ní a překážkou.

PŘÍPAD 23
Při kurzu na zadní vítr pravidlo 19 neplatí pro loď na větru zprava, která proplouvá mezi dvěma loděmi na větru zleva, které byly před ní. Pravidlo 10 vyžaduje od obou lodí na větru zleva, aby se vyhýbaly.

PŘÍPAD 29
Závětrná loď je překážkou pro návětrnou loď v krytí a pro třetí loď, která je zcela vzadu. Loď zcela vzadu může vplout mezi první dvě lodě v krytí a mít nárok na místo od návětrné lodě, aby mohla proplout mezi ní a závětrnou lodí, za předpokladu, že návětrná loď je schopna místo poskytnout od okamžiku, kdy krytí začalo.

PŘÍPAD 30
Loď zcela vzadu, která je povinna vyhýbat, ale střetne se s lodí zcela vpředu, poruší pravidlo práva plavby, které platilo již před kolizí. Loď, která ztratila právo plavby změnou větru (obratem nebo přehozením), kterou neměla v úmyslu, je povinna taktéž vyhýbat.

PŘÍPAD 33
Loď, která zvolá o místo k obratu dříve, než to bezpečnost vyžaduje, má na místo právo podle pravidla 20.1(b), ale tímto zvolání poruší pravidlo 20.3. Vnitřní loď v krytí má právo na místo mezi vnější lodí a překážkou podle pravidla 19.2(b), i když do této vnitřní pozice sama obrátila.

PŘÍPAD 41
Jestliže překážka může být minuta dvěma loděmi v krytí jednou nebo druhou stranou, loď s právem plavby, jestliže si zvolí minout překážku v závětří, musí dát druhé lodi místo. Jestliže si loď s právem plavby zvolí minout překážku v návětří, má nárok na místo, aby tak mohla učinit, a druhá loď musí vyhýbat. U značky nebo překážky neexistuje povinnost volat o místo.

PŘÍPAD 43
Loď na větru zleva na kurzu ostře proti větru, která plachtí souběžně a v blízkosti souvislé překážky, musí vyhýbat lodi, která dokončila svůj obrat na vítr zprava a blíží se na kolizním směru.

PŘÍPAD 49
Když dva protesty vycházejí ze stejného incidentu nebo z velmi těsně spojených incidentů, měly by být projednávány společně za přítomnosti všech zúčastněných lodí.

Pravidlo 20, Místo k obratu u překážky

PŘÍPAD 10
Když dvě lodě jsou součástí incidentu a jedna z nich poruší pravidlo, musí být zproštěna viny, pokud třetí loď, která rovněž porušila pravidlo, způsobila tento incident.

PŘÍPAD 11
Když jsou lodě u překážky v krytí včetně případu, kdy překážkou je loď s právem plavby, vnější loď musí dát vnitřní lodi místo k proplutí mezi ní a překážkou.

PŘÍPAD 33
Loď, která zvolá o místo k obratu dříve, než to bezpečnost vyžaduje, má na místo právo podle pravidla 20.1(b), ale tímto zvolání poruší pravidlo 20.3. Vnitřní loď v krytí má právo na místo mezi vnější lodí a překážkou podle pravidla 19.2(b), i když do této vnitřní pozice sama obrátila.

PŘÍPAD 35
Když je na loď voláno o místo k obratu u překážky, ta odpoví „Obrať ty“ a volající loď je potom schopna obrátit a vyhnout se volané lodi, tak volaná loď vyhověla požadavku pravidla 20.1 (b).

PŘÍPAD 54
Když loď, která se přibližuje k překážce, zvolá o místo k obratu, protestní komise by obyčejně měla akceptovat rozhodnutí dané lodě, kdy bezpečnost toto zvolání vyžaduje. Když volající loď nezpozoruje žádnou odezvu na své zvolání, měla by zvolat ještě jednou a hlasitěji. Pokud mezi zvoláním a obratem počká pouze krátký čas, připraví druhou loď o možnost volby akce a také riskuje kolizi. Pokud loď neudržuje výhled, může to být důvodem k tomu, že nesplní povinnost rozumně možného zabránění doteku.

PŘÍPAD 101
Jestliže se loď na kurzu ostře proti větru přibližuje k překážce, zvolá na další loď o místo k obratu, dostane odpověď „obrať ty“, obrátí a je potom schopna obrátit zpět, aby se „s jachtařskou dovedností“ vyhnula, druhá loď poskytla požadované místo.

PŘÍPAD 113
Když loď zvolá podle pravidla 20.1 o místo k obratu, všechny lodě, které toto zvolání slyšely a mají jí dávat místo k obratu, musí tak učinit.

ČÁST 3 – ŘÍZENÍ ZÁVODU

Pravidlo 26, Startování rozjížděk

PŘÍPAD 31
Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

Pravidlo 28.1, Plachtění po dráze

PŘÍPAD 28
Když jedna loď poruší pravidlo a v důsledku toho se druhá loď dotkne značky, je tato druhá loď zbavena viny. Skutečnost, že startovní značka byla z jakéhokoliv důvodu posunuta, nezprošťuje loď povinnosti správně odstartovat. Závodní komise může přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d) pouze, když je pozice značky změněna tak, že přímo ovlivní bezpečnost nebo spravedlivost závodu.

PŘÍPAD 90
Pokud provázek dráhy lodě mine značku požadovanou stranou, loď neporuší pravidlo 28.1, i když současně tento provázek, když je napnut, mine značku druhou, nepožadovanou stranou.

PŘÍPAD 106
Když provázek dráhy lodě leží na požadované straně cílové značky nebo značky brány, není důležité, když natažený provázek také obepíná jednu z těchto značek po druhé nepožadované straně.

PŘÍPAD 108
Když přijímá trest za dotyk značky, loď nemusí udělat kompletní otáčku o 360° a také může přijmout trest, když plynule obeplouvá značku. Obeplutí značky bude zároveň splněním trestu, pokud toto obeplutí zahrnuje obrat a halzu a pokud je provedeno bez prodlení poté, co se loď uvolnila od značky a jiných lodí, a pokud nevznikne žádná pochybnost o tom, že získala výhodu.

PŘÍPAD 112
Jestliže loď udělá chybu ohledně plachtění po dráze, druhá loď ji může o svém úmyslu na ni protestovat, když tuto chybu udělala nebo při první rozumné příležitosti po dokončení nebo kdykoliv mezi tím.

Pravidlo 28.2, Plachtění po dráze

PŘÍPAD 58
Jestliže bóje nebo jiný objekt, který je v plachetních směrnicích určen jako omezovací značka cílové čáry, se nachází na cílové straně cílové čáry, není značkou.

Pravidlo 29.1, Odvolání: Individuální odvolání

PŘÍPAD 31
Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

PŘÍPAD 71
Zvolání není „zvukový signál“, který je vyžadován, když vlajka X je vztyčena. Odpověď na otázky, které se objevují v žádostech o nápravu při procedurálních chybách závodní komise.

PŘÍPAD 79
Když loď nemá důvod předpokládat, že protnula startovní čáru předčasně, a závodní komise opomene neprodleně signalizovat „individuální odvolání“ a boduje jí DNS, je to chyba, která významně zhorší bodové hodnocení lodě v cíli bez jejího vlastního zavinění, a proto má nárok na nápravu.

Pravidlo 30.2, Startovní tresty: Pravidlo vlajky Z

Pravidlo 30.3, Startovní tresty: Pravidlo černé vlajky

PŘÍPAD 65
Když loď ví, že porušila pravidlo černé vlajky, je povinna neprodleně vzdát. Když tak neučiní a úmyslně překáží jiné lodi v závodě, dopouští se hrubého porušení sportovního chování a pravidla 2 a její kormidelník se dopouští hrubého jednání.

PŘÍPAD 96
Když se loď po všeobecném odvolání dozvěděla tím, že uviděla vyvěšeno číslo své plachty, že byla diskvalifikována závodní komisí podle druhé věty pravidla 30.3 a domnívá se, že se závodní komise dopustila chyby, má jedinou možnost nestartovat a potom požádat o nápravu. Avšak jestliže Závodní komise nezobrazí její číslo plachty a loď závodí ve znovu-odstartované rozjížďce, měla by být hodnocena jako BFD a nikoliv DNE.

PŘÍPAD 111
Pokud je loď potrestána podle pravidla 30.2 nebo podle pravidla 30.3 po startovní sekvenci, které vyústila ve všeobecné odvolání, je správným jednáním závodní komise ji potrestat, i když rozjížďka byla odložena před touto startovní sekvencí nebo v průběhu pozdější startovní sekvence znamení odkladu bylo dáno před startovním znamením.

Pravidlo 31.1, Dotek se značkou

PŘÍPAD 77
Dotek výstroje lodě se značkou znamená dotek s ní. Loď, která musí vyhýbat, neporuší pravidlo, když se dotkne části výstroje lodě s právem plavby, která je neočekávaně mimo svoji normální pozici.

Pravidlo 32.1, Zkrácení nebo přerušení po startu

PŘÍPAD 28
Když jedna loď poruší pravidlo a v důsledku toho se druhá loď dotkne značky, je tato druhá loď zbavena viny. Skutečnost, že startovní značka byla z jakéhokoliv důvodu posunuta, nezprošťuje loď povinnosti správně odstartovat. Závodní komise může přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d) pouze, když je pozice značky změněna tak, že přímo ovlivní bezpečnost nebo spravedlivost závodu.

PŘÍPAD 37
Každá rozjížďka závodu je samostatným závodem; v regatě s více třídami může být vhodné přerušení rozjížďky jen pro některé třídy a ne pro všechny.

ČÁST 4 – DALŠÍ POŽADAVKY PŘI ZÁVODĚNÍ

Pravidlo 41, Pomoc zvonku

PŘÍPAD 100
Když loď požádá o závodně taktickou radu a přijme ji, přijala vnější pomoc, i když o ni žádala a přijala ji na veřejném rádiovém kanále.

Pravidlo 42, Pohon

PŘÍPAD 8
Při jízdě na boční vítr loď neporuší pravidlo 42, když její kormidelník předvídá a přijímá výhodu vln, které vytvořilo projíždějící plavidlo a dělá pohyby kormidlem časované s příchodem jednotlivých vln. Toto není rudlování, ale využití přirozeného působení vody na trup.

PŘÍPAD 69
Pohyb lodě po jejím přípravném znamení, který je výsledkem pohonu jejím motorem před tímto znamením, není porušením pravidla 42.1.

Pravidlo 43.1(a), Oblečení a výstroj závodníka

PŘÍPAD 89
Závodník nemůže mít oblečenou nebo jinak na sobě připevněnu nádobu s nápojem.

Pravidlo 44.1, Tresty v okamžiku incidentu: Přijetí trestu

Pravidlo 44.2, Tresty v okamžiku incidentu: jedno a dvou-otáčkové tresty

PŘÍPAD 19
Interpretace pojmu „škoda“.

PŘÍPAD 99
Skutečnost, že loď, která se má vyhýbat, je neovladatelná, ji nedává právo na zproštění viny pro porušení pravidla Části 2. Když loď s právem plavby je zavázána pravidlem 14 „zabránit doteku jestliže je to rozumně možné“ a jedinou cestou jak to učinit, je převrátit loď, neporuší pravidlo, jestliže loď nepřevrátí. Když loď vzdá, jak je to požadováno pravidlem 44.1, ať už z vlastní vůle nebo z nezbytnosti, nemůže být dále potrestána.

PŘÍPAD 107
Loď, která nesleduje okolí, může tímto nesplnit svoji povinnost činit vše proto, aby zabránila doteku. Zvolání je jeden ze způsobů, jak loď může jednat, aby zabránila doteku. Pokud porušení pravidla části 2 způsobí vážnou škodu a loď poté vzdá, přijala patřičný trest a nemůže být za toto porušení diskvalifikována.

PŘÍPAD 108
Když přijímá trest za dotyk značky, loď nemusí udělat kompletní otáčku o 360° a také může přijmout trest, když plynule obeplouvá značku. Obeplutí značky bude zároveň splněním trestu, pokud toto obeplutí zahrnuje obrat a halzu a pokud je provedeno bez prodlení poté, co se loď uvolnila od značky a jiných lodí, a pokud nevznikne žádná pochybnost o tom, že získala výhodu.

Pravidlo 46, Odpovědná osoba

PŘÍPAD 40
Pokud není jinak výslovně stanoveno v pravidlech třídy, vypsání závodu nebo plachetních směrnicích, majitel lodě nebo jiná odpovědná osoba (person in charge) může svobodně rozhodnout, kdo bude v rozjížďce loď kormidlovat, za předpokladu, že není porušeno pravidlo 46.

Pravidlo 48, Mlhové signály a světla

PŘÍPAD 109
Pravidla COLREGu nebo státní pravidla plavby (Plavební řád) platí mezi loděmi, která závodí, pouze v případě, jestliže tak plachetní směrnice stanoví. V tomto případě jsou všechna pravidla části 2 změněna. Pravidlo COLREGu nebo Řádu plavební bezpečnosti může platit, pokud je zahrnuto do plachetních směrnic nebo jiného dokumentu, který řídí závod.

Pravidlo 49, Pozice posádky

PŘÍPAD 4
Závodník může držet otěže mimo loď.

PŘÍPAD 36
Pozice členů posádky ve vztahu k lanům zábradlí.

PŘÍPAD 83
Opakované nastavování plachet závodníkem, jehož trup je vně lan zábradlí, není povoleno.

Pravidlo 50.3, Nastavování a ovládání plachet: Užití výložníků

PŘÍPAD 4
Závodník může držet otěže mimo loď.

PŘÍPAD 97
„Jockey pole“ připevněný k návětrné spinakrové otěži není výložník.

ČÁST 5 – PROTESTY, PROJEDNÁVÁNÍ, HRUBÉ JEDNÁNÍ A ODVOLÁNÍ

Sekce A – Protesty, náprava, jednání podle pravidla 69

Pravidlo 60, Právo protestovat, právo žádat o nápravu nebo jednání podle pravidla 69

PŘÍPAD 1
Loď, která závodí a porušila pravidlo, ale dále pokračuje v rozjížďce, může protestovat na základě pozdějšího incidentu, i když je po rozjížďce pro tento přestupek diskvalifikována.

PŘÍPAD 19
Interpretace pojmu „škoda“.

PŘÍPAD 39
Závodní komise nemá povinnost protestovat na loď, kromě případu, kdy obdrží od technického inspektora nebo měřiče závodu zprávu o porušení třídových pravidel nebo pravidla 43. Základní odpovědnost protestovat leží na závodníkovi.

PŘÍPAD 57
Povinností závodní komise je protestovat pouze na základě hlášení technického inspektora nebo měřiče jmenovaného pro závod. Když majitel v dobré víře předloží platný a řádně ověřený certifikát a splní požadavky pravidla 78.1, potom konečné výsledky závodu nebo série závodu musí zůstat, i když je certifikát později zrušen.

PŘÍPAD 80
Projednávání protestu a žádosti o nápravu musí být omezeno na daný incident, jednání nebo opomenutí. Ačkoliv loď může být bodována DNF, pokud nedokončila v souladu s definicí, nemůže být hodnocena jako DNF, když neproplula trať správně.

Pravidlo 61.1, Požadavky protestu: Informování protestovaného

PŘÍPAD 19

Interpretace pojmu „škoda“.

PŘÍPAD 72
Diskuse o slově „vlajka“.

PŘÍPAD 85
Pokud závodní pravidlo není uvedeno v seznamu pravidel v pravidle 86.1(c), třídová pravidla jej nemohou změnit. Pokud se třídové pravidlo pokouší o takovou změnu, je toto třídové pravidlo neplatné.

PŘÍPAD 112
Jestliže loď udělá chybu ohledně plachtění po dráze, druhá loď ji může o svém úmyslu na ni protestovat, když tuto chybu udělala nebo při první rozumné příležitosti po dokončení nebo kdykoliv mezi tím.

Pravidlo 61.2, Požadavky protestu: Obsah protestu

PŘÍPAD 22
Při posuzování platnosti protestu není důležité, zda protestní komise myslí, že údajně porušené pravidlo citované v protestu není velmi pravděpodobně správné.

PŘÍPAD 80
Projednávání protestu a žádosti o nápravu musí být omezeno na daný incident, jednání nebo opomenutí. Ačkoliv loď může být bodována DNF, pokud nedokončila v souladu s definicí, nemůže být hodnocena jako DNF, když neproplula trať správně.

Pravidlo 62.1(a), Náprava

PŘÍPAD 37
Každá rozjížďka závodu je samostatným závodem; v regatě s více třídami může být vhodné přerušení rozjížďky jen pro některé třídy a ne pro všechny.

PŘÍPAD 44
Loď nemůže protestovat na závodní komisi pro porušení pravidla. Avšak může podat žádost o nápravu a má nárok na její přiznání, když prokáže, že ne vlastním zaviněním, ale nesprávným jednáním nebo opomenutím závodní komise, je její bodové hodnocení výrazně horší.

PŘÍPAD 45
Když loď nedokončí z důvodu chyby závodní komise, ale žádná ze závodících lodí ve výsledku nezíská nebo neztratí, patřičný a spravedlivý způsob nápravy je bodovat lodě podle toho, jak projely cílovou čáru.

PŘÍPAD 68
Opomenutí závodní komise zjistit, že handikapový certifikát je neplatný, nedává lodi nárok na nápravu. Loď, která mohla porušit pravidlo a která pokračuje v závodě, si uchovává svoje práva podle pravidel Části 2 a rovněž své právo na protest nebo odvolání, i když je později diskvalifikována.

PŘÍPAD 71
Zvolání není „zvukový signál“, který je vyžadován, když vlajka X je vztyčena. Odpověď na otázky, které se objevují v žádostech o nápravu při procedurálních chybách závodní komise.

PŘÍPAD 80
Projednávání protestu a žádosti o nápravu musí být omezeno na daný incident, jednání nebo opomenutí. Ačkoliv loď může být bodována DNF, pokud nedokončila v souladu s definicí, nemůže být hodnocena jako DNF, když neproplula trať správně.

PŘÍPAD 82
Když je cílová čára položena shodně se směrem nebo velmi blízko směru posledního úseku dráhy, takže není možné určit, co je správný způsob, jak dokončit ve smyslu definice, může loď proplout cílovou čáru z obou směrů a její dokončení musí být takto zaznamenáno.

Pravidlo 62.1(b), Náprava

PŘÍPAD 19
Interpretace pojmu „škoda“.

PŘÍPAD 110
Loď, která byla fyzicky poškozena kontaktem s jinou lodí, která porušila pravidlo části 2, je oprávněna pro nápravu pouze tehdy, pokud tato škoda významně zhoršila její bodové hodnocení. Kontakt mezi loděmi není nezbytný, aby mohla vzniknout fyzická škoda nebo zranění. Zhoršení bodového hodnocení lodě, které bylo způsobeno manévrem, který udělala, aby zabránila doteku, není sám o sobě důvodem k nápravě. Zranění se vztahuje na tělesné zranění osoby a škoda podle pravidla 62.1(b) se vztahuje pouze na fyzickou škodu na lodi nebo její výstroji.

Pravidlo 62.1(c), Náprava

PŘÍPAD 20
Když je možné, že loď je v nebezpečí, druhá loď, která ji poskytuje pomoc, má nárok na nápravu, i když její pomoc nebyla vyžádána nebo když bylo později zjištěno, že jí nebezpečí nehrozilo.

Pravidlo 62.1(d), Náprava

PŘÍPAD 34
Překážení druhé lodi může být porušením pravidla 2 a základem pro udělení nápravy a pro jednání podle pravidla 69.1.

Pravidlo 62.2, Náprava

PŘÍPAD 102
Když loď požaduje nápravu na základě incidentu, o kterém prohlašuje, že ovlivnil její umístění v rozjížďce a tedy v závodě, je časovým limitem pro podání žádosti o spíše nápravu časový limit pro rozjížďku, než časový limit založený na zveřejnění výsledků závodu.

ČÁST B – PROJEDNÁVÁNÍ A ROZHODNUTÍ

Pravidlo 63.1, Projednávání: Požadavky pro projednávání

PŘÍPAD 1
Loď, která závodí a porušila pravidlo, ale dále pokračuje v rozjížďce, může protestovat na základě pozdějšího incidentu, i když je po rozjížďce pro tento přestupek diskvalifikována.

Pravidlo 63.2, Projednávání: Čas a místo projednávání, čas stranám pro přípravu

PŘÍPAD 48
Část 5 závodních pravidel se snaží chránit loď před chybou při rozhodování komise, nikoliv poskytnout skuliny a kličky pro protestující. Protestující má povinnost se chránit rozumným jednáním před zahájením projednáváním.

Pravidlo 63.3, Projednávání: Právo být přítomen

PŘÍPAD 49
Když dva protesty vycházejí ze stejného incidentu nebo z velmi těsně spojených incidentů, měly by být projednávány společně za přítomnosti všech zúčastněných lodí.

Pravidlo 63.5, Projednávání: Platnost protestu nebo žádosti o nápravu

PŘÍPAD 19
Interpretace pojmu „škoda“.

PŘÍPAD 22
Při posuzování platnosti protestu není důležité, zda protestní komise myslí, že údajně porušené pravidlo citované v protestu není velmi pravděpodobně správné.

Pravidlo 63.6, Projednávání: Přijetí svědectví a zjišťování skutečností

PŘÍPAD 104
Pokus o rozlišení mezi skutečnostmi (fakty) a závěry (výsledek usuzování) ve zjištění protestní komise je někdy neuspokojivý, protože zjištění mohou být založena částečně na skutečnostech a částečně na závěrech. Národní svaz může změnit rozhodnutí protestní komise a jakákoliv další zjištění, která se týkají úvah nebo posudků, ale ne její zjištění skutečností. Národní svaz může odvodit další skutečnosti logickou dedukcí. Písemné skutečnosti ani nakreslené údaje nemají mezi sebou prioritu. Protestní komise musí rozhodnout rozpor mezi zjištěnými skutečnostmi, pokud je to národní svaz požaduje.

Pravidlo 63.7, Projednávání: Konflikt mezi pravidly

PŘÍPAD 98
Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

Pravidlo 64.1(a), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

PŘÍPAD 22

Při posuzování platnosti protestu není důležité, zda protestní komise myslí, že údajně porušené pravidlo citované v protestu není velmi pravděpodobně správné.

PŘÍPAD 66
Závodní komise nemůže změnit nebo odmítnout započítat rozhodnutí protestní komise včetně rozhodnutí, které je založena na hlášení odborného orgánu, který je kvalifikován k rozhodování otázek ohledně měření.

Pravidlo 64.1(b), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

PŘÍPAD 10
Když dvě lodě jsou součástí incidentu a jedna z nich poruší pravidlo, musí být zproštěna viny, pokud třetí loď, která rovněž porušila pravidlo, způsobila tento incident.

PŘÍPAD 99
Skutečnost, že loď, která se má vyhýbat, je neovladatelná, ji nedává právo na zproštění viny pro porušení pravidla Části 2. Když loď s právem plavby je zavázána pravidlem 14 „zabránit doteku jestliže je to rozumně možné“ a jedinou cestou jak to učinit, je převrátit loď, neporuší pravidlo, jestliže loď nepřevrátí. Když loď vzdá, jak je to požadováno pravidlem 44.1, ať už z vlastní vůle nebo z nezbytnosti, nemůže být dále potrestána.

PŘÍPAD 107
Loď, která nesleduje okolí, může tímto nesplnit svoji povinnost činit vše proto, aby zabránila doteku. Zvolání je jeden ze způsobů, jak loď může jednat, aby zabránila doteku. Pokud porušení pravidla části 2 způsobí vážnou škodu a loď poté vzdá, přijala patřičný trest a nemůže být za toto porušení diskvalifikována.

Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

PŘÍPAD 3
Závětrná loď na větru zleva, která volá o místo k obratu, když se přibližuje k lodi na větru zprava, která je pro ni překážkou, nemusí předpokládat, že návětrná loď nesplní svoji povinnost neprodleně obrátit nebo jinak poskytnout místo.

PŘÍPAD 10
Když dvě lodě jsou součástí incidentu a jedna z nich poruší pravidlo, musí být zproštěna viny, pokud třetí loď, která rovněž porušila pravidlo, způsobila tento incident.

PŘÍPAD 11
Když jsou lodě u překážky v krytí včetně případu, kdy překážkou je loď s právem plavby, vnější loď musí dát vnitřní lodi místo k proplutí mezi ní a překážkou.

PŘÍPAD 28
Když jedna loď poruší pravidlo a v důsledku toho se druhá loď dotkne značky, je tato druhá loď zbavena viny. Skutečnost, že startovní značka byla z jakéhokoliv důvodu posunuta, nezprošťuje loď povinnosti správně odstartovat. Závodní komise může přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d) pouze, když je pozice značky změněna tak, že přímo ovlivní bezpečnost nebo spravedlivost závodu.

PŘÍPAD 30
Loď zcela vzadu, která je povinna vyhýbat, ale střetne se s lodí zcela vpředu, poruší pravidlo práva plavby, které platilo již před kolizí. Loď, která ztratila právo plavby změnou větru (obratem nebo přehozením), kterou neměla v úmyslu, je povinna taktéž vyhýbat.

PŘÍPAD 49
Když dva protesty vycházejí ze stejného incidentu nebo z velmi těsně spojených incidentů, měly by být projednávány společně za přítomnosti všech zúčastněných lodí.

PŘÍPAD 51
Protestní komise musí zprostit viny loď, když následek porušení pravidla jinou lodí byla donucena porušit pravidlo.

PŘÍPAD 76
Když loď mění směr do nového správného směru, může se jednat o porušení pravidla 16.

PŘÍPAD 93
Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

PŘÍPAD 95
Když dvě lodě plují na stoupačce v krytí na stejném větru a jsou subjektem pravidla 18.2(b), pravidlo 18 přestane platit, když jedna z lodí přejde přes směr přídí proti větru. Když loď s právem plavby je donucena se dotknout značky jako výsledek toho, že druhá loď se jí nevyhýbá, je pro porušení pravidla 31 zproštěna viny.

Pravidlo 64.2, Rozhodnutí: Rozhodnutí o nápravě

PŘÍPAD 31
Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

PŘÍPAD 45
Když loď nedokončí z důvodu chyby závodní komise, ale žádná ze závodících lodí ve výsledku nezíská nebo neztratí, patřičný a spravedlivý způsob nápravy je bodovat lodě podle toho, jak projely cílovou čáru.

PŘÍPAD 71
Zvolání není „zvukový signál“, který je vyžadován, když vlajka X je vztyčena. Odpověď na otázky, které se objevují v žádostech o nápravu při procedurálních chybách závodní komise.

Pravidlo 64.3(a) Rozhodnutí: Rozhodnutí ohledně měřičského protestu

PŘÍPAD 19
Interpretace pojmu „škoda“.

ČÁST C – HRUBÉ JEDNÁNÍ

Pravidlo 69.1, Obvinění z hrubého jednání: Jednání protestní komise

PŘÍPAD 34
Překážení druhé lodi může být porušením pravidla 2 a základem pro udělení nápravy a pro jednání podle pravidla 69.1.

PŘÍPAD 65
Když loď ví, že porušila pravidlo černé vlajky, je povinna neprodleně vzdát. Když tak neučiní a úmyslně překáží jiné lodi v závodě, dopouští se hrubého porušení sportovního chování a pravidla 2 a její kormidelník se dopouští hrubého jednání.

PŘÍPAD 67
Když se loď, která závodí, potká s lodí, která nezávodí, obě jsou povinny se řídit státními pravidly plavby. Když podle těchto pravidel je závodící loď povinna vyhýbat a úmyslně narazí do druhé, může být potrestána pro hrubé jednání.

ČÁST D - ODVOLÁNÍ

Pravidlo 70.1, Odvolání: Potvrzení nebo oprava rozhodnutí, interpretace pravidla

PŘÍPAD 55
Loď nemůže protestovat závodní nebo protestní komisi. Avšak loď může žádat o nápravu nebo, když je stranou protestu, žádat o její znovuotevření. Loď nemá právo na odvolání ohledně rozhodnutí o nápravě, když nebyla stranou projednávání. Když se domnívá, že její hodnocení bylo významně horší díky přijatým opatřením, které vyplynulo z tohoto rozhodnutí, musí požádat o nápravu. Potom se může odvolat na rozhodnutí tohoto projednávání.

PŘÍPAD 104
Pokus o rozlišení mezi skutečnostmi (fakty) a závěry (výsledek usuzování) ve zjištění protestní komise je někdy neuspokojivý, protože zjištění mohou být založena částečně na skutečnostech a částečně na závěrech. Národní svaz může změnit rozhodnutí protestní komise a jakákoliv další zjištění, která se týkají úvah nebo posudků, ale ne její zjištění skutečností. Národní svaz může odvodit další skutečnosti logickou dedukcí. Písemné skutečnosti ani nakreslené údaje nemají mezi sebou prioritu. Protestní komise musí rozhodnout rozpor mezi zjištěnými skutečnostmi, pokud je to národní svaz požaduje.

Pravidlo 71.4, Rozhodnutí národního svazu

PŘÍPAD 61
Když je na základě odvolání upraveno nebo změněno rozhodnutí protestní komise, musí být podle toho upravena konečná umístění a ceny.

ČÁST 6 – PŘIHLÁŠKY A KVALIFIKACE

Pravidlo 78.3, Souhlas s třídovými pravidly, certifikáty

PŘÍPAD 57
Povinností závodní komise je protestovat pouze na základě hlášení technického inspektora nebo měřiče jmenovaného pro závod. Když majitel v dobré víře předloží platný a řádně ověřený certifikát a splní požadavky pravidla 78.1, potom konečné výsledky závodu nebo série závodu musí zůstat, i když je certifikát později zrušen.

ČÁST 7 – ORGANIZACE ZÁVODU

Pravidlo 85, Řízení se pravidly

PŘÍPAD 44
Loď nemůže protestovat na závodní komisi pro porušení pravidla. Avšak může podat žádost o nápravu a má nárok na její přiznání, když prokáže, že ne vlastním zaviněním, ale nesprávným jednáním nebo opomenutím závodní komise, je její bodové hodnocení výrazně horší.

PŘÍPAD 66
Závodní komise nemůže změnit nebo odmítnout započítat rozhodnutí protestní komise včetně rozhodnutí, které je založena na hlášení odborného orgánu, který je kvalifikován k rozhodování otázek ohledně měření.

PŘÍPAD 98
Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

Pravidlo 86.1(c), Změna Závodních pravidel

PŘÍPAD 85
Pokud závodní pravidlo není uvedeno v seznamu pravidel v pravidle 86.1(c), třídová pravidla jej nemohou změnit. Pokud se třídové pravidlo pokouší o takovou změnu, je toto třídové pravidlo neplatné.

Pravidlo 87, Změna předpisů národního svazu

Pravidlo 88.2, Předpisy národního svazu

PŘÍPAD 98
Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

Pravidlo 90.2(c), Závodní komise; Plachetní směrnice; Bodování

PŘÍPAD 32
Závodník má výhradní právo shlédnout psané plachetní směrnice a všechny psané dodatky, aby získal všechny podrobnosti, které se vztahují k trati, kterou má plout.

DODATEK A - BODOVÁNÍ

Pravidlo A2, Bodování závodu

PŘÍPAD 78
Loď může zaujmout taktickou pozice, kdy má kontrolu nad druhou lodí a když tato loď zpomaluje tak, že další lodě je předjedou, za předpokladu, že, když je na základě tohoto jednání protestována podle pravidla 2, protestní komise shledá, že existovala rozumná možnost, že tato její taktika zlepší její vlastní výsledek v závodě. Avšak pokud úmyslně poruší jiné pravidlo, aby tak zvýšila naději na svůj úspěch, poruší pravidlo 2.

Pravidlo A5, Bodování určené závodní komisí

PŘÍPAD 28
Když jedna loď poruší pravidlo a v důsledku toho se druhá loď dotkne značky, je tato druhá loď zbavena viny. Skutečnost, že startovní značka byla z jakéhokoliv důvodu posunuta, nezprošťuje loď povinnosti správně odstartovat. Závodní komise může přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d) pouze, když je pozice značky změněna tak, že přímo ovlivní bezpečnost nebo spravedlivost závodu.

PŘÍPAD 80
Když jedna loď poruší pravidlo a v důsledku toho se druhá loď dotkne značky, je tato druhá loď zbavena viny. Skutečnost, že startovní značka byla z jakéhokoliv důvodu posunuta, nezprošťuje loď povinnosti správně odstartovat. Závodní komise může přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d) pouze, když je pozice značky změněna tak, že přímo ovlivní bezpečnost nebo spravedlivost závodu.

DODATEK F – ODVOLACÍ PROCEDURA

Pravidlo F5, Nepostačující skutečnosti, znovuotevření

PŘÍPAD 104
Pokus o rozlišení mezi skutečnostmi (fakty) a závěry (výsledek usuzování) ve zjištění protestní komise je někdy neuspokojivý, protože zjištění mohou být založena částečně na skutečnostech a částečně na závěrech. Národní svaz může změnit rozhodnutí protestní komise a jakákoliv další zjištění, která se týkají úvah nebo posudků, ale ne její zjištění skutečností. Národní svaz může odvodit další skutečnosti logickou dedukcí. Písemné skutečnosti ani nakreslené údaje nemají mezi sebou prioritu. Protestní komise musí rozhodnout rozpor mezi zjištěnými skutečnostmi, pokud je to národní svaz požaduje.

DODATEK J – VYPSÁNÍ ZÁVODU A PLACHETNÍ SMĚRNICE

Pravidlo J1.2(9), Obsah vypsání závodu

Pravidlo J2.2(7), Obsah plachetních směrnic

PŘÍPAD 98
Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

DEFINICE

Definice, zcela vzadu, zcela vpředu, krytí 

PŘÍPAD 12
Pro určení práva vnitřní lodě na místo u značky podle pravidla 18.2(b) není podstatné, že lodě se přibližují na velice rozdílných kurzech, pokud, když první z nich vpluje do zóny, je mezi nimi krytí.

PŘÍPAD 23
Při kurzu na zadní vítr pravidlo 19 neplatí pro loď na větru zprava, která proplouvá mezi dvěma loděmi na větru zleva, které byly před ní. Pravidlo 10 vyžaduje od obou lodí na větru zleva, aby se vyhýbaly.

PŘÍPAD 33
Loď, která zvolá o místo k obratu dříve, než to bezpečnost vyžaduje, má na místo právo podle pravidla 20.1(b), ale tímto zvolání poruší pravidlo 20.3. Vnitřní loď v krytí má právo na místo mezi vnější lodí a překážkou podle pravidla 19.2(b), i když do této vnitřní pozice sama obrátila.

PŘÍPAD 43
Loď na větru zleva na kurzu ostře proti větru, která plachtí souběžně a v blízkosti souvislé překážky, musí vyhýbat lodi, která dokončila svůj obrat na vítr zprava a blíží se na kolizním směru.

PŘÍPAD 91
Loď, po které je požadováno vyhýbat, musí vyhýbat výstroji druhé lodě, která je mimo normální pozici, jestliže výstroj byla mimo normální pozici dostatečně dlouho, aby byla zpozorována a aby se jí mohlo vyhnout.

Vyhýbání

PŘÍPAD 30
Loď zcela vzadu, která je povinna vyhýbat, ale střetne se s lodí zcela vpředu, poruší pravidlo práva plavby, které platilo již před kolizí. Loď, která ztratila právo plavby změnou větru (obratem nebo přehozením), kterou neměla v úmyslu, je povinna taktéž vyhýbat.

PŘÍPAD 50
Když protestní komise shledá, že v incidentu lodí na opačném větru loď S nezměnila směr nebo že loď S nemohla mít upřímnou a rozumnou obavu z kolize, musí zamítnout její protest. Když však komise shledá, že S změnila směr a že mohla mít důvodnou pochybnost, zda P by proplula před S, kdyby S nezměnila směr, potom P musí být diskvalifikována.

PŘÍPAD 60
Když loď s právem plavby mění směr takovým způsobem, že vyhýbající loď navzdory tomu, že se vyhýbá neprodleně, nemůže s jachtařskou dovedností vyhnout, loď s právem plavby poruší pravidlo 16.1.

PŘÍPAD 77
Dotek výstroje lodě se značkou znamená dotek s ní. Loď, která musí vyhýbat, neporuší pravidlo, když se dotkne části výstroje lodě s právem plavby, která je neočekávaně mimo svoji normální pozici.

PŘÍPAD 87
Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá.

PŘÍPAD 88
Loď, která se sice vyhnula doteku, může ale porušit pravidlo, které ji přikazuje vyhýbat.

PŘÍPAD 91
Loď, po které je požadováno vyhýbat, musí vyhýbat výstroji druhé lodě, která je mimo normální pozici, jestliže výstroj byla mimo normální pozici dostatečně dlouho, aby byla zpozorována a aby se jí mohlo vyhnout.

Dokončení

PŘÍPAD 45
Když loď nedokončí z důvodu chyby závodní komise, ale žádná ze závodících lodí ve výsledku nezíská nebo neztratí, patřičný a spravedlivý způsob nápravy je bodovat lodě podle toho, jak projely cílovou čáru.

PŘÍPAD 58
Jestliže bóje nebo jiný objekt, který je v plachetních směrnicích určen jako omezovací značka cílové čáry, se nachází na cílové straně cílové čáry, není značkou.

PŘÍPAD 82
Když je cílová čára položena shodně se směrem nebo velmi blízko směru posledního úseku dráhy, takže není možné určit, co je správný způsob, jak dokončit ve smyslu definice, může loď proplout cílovou čáru z obou směrů a její dokončení musí být takto zaznamenáno.

PŘÍPAD 112
Jestliže loď udělá chybu ohledně plachtění po dráze, druhá loď ji může o svém úmyslu na ni protestovat, když tuto chybu udělala nebo při první rozumné příležitosti po dokončení nebo kdykoliv mezi tím.

Místo

PŘÍPAD 21
Když vnější loď s právem plavby musí dát místo u značky vnitřní lodi, která je s ní v krytí, závisí velikost nutného prostoru na správném směru vnitřní lodi v daných podmínkách.

PŘÍPAD 60
Když loď s právem plavby mění směr takovým způsobem, že vyhýbající loď navzdory tomu, že se vyhýbá neprodleně, nemůže s jachtařskou dovedností vyhnout, loď s právem plavby poruší pravidlo 16.1.

PŘÍPAD 93
Pokud loď okamžitě vyostří, když získá závětrné krytí vůči druhé lodi, a pokud tato loď se nemůže s jachtařskou dovedností vyhýbat, loď, která vyostřila, porušila pravidlo 15 a 16.1. Druhá loď porušila pravidlo 11, ale je zproštěna viny podle pravidla 64.1(c).

PŘÍPAD 103
Výraz „s jachtařskou dovedností“ v definici Místo poukazuje na ovládání lodi, které může být očekáváno od způsobilé, ale ne špičkové posádky, která má přiměřený počet členů pro daný typ lodi.

PŘÍPAD 114
Když loď má nárok na místo, prostor, na který má nárok, zahrnuje prostor, aby mohla vyhýbat jiným lodím nebo jim poskytnout místo, pokud to po ní pravidla požadují.

Místo u značky

PŘÍPAD 15
Loď zcela vpředu, která obrací, aby obeplula značku, musí vyhovět pravidlu 13; Loď zcela vzadu má právo zachovat svůj směr a tím bránit druhé lodi v obratu.

PŘÍPAD 21
Když vnější loď s právem plavby musí dát místo u značky vnitřní lodi, která je s ní v krytí, závisí velikost nutného prostoru na správném směru vnitřní lodi v daných podmínkách.

PŘÍPAD 63
Když je u značky k dispozici místo pro loď, která na něj nemá právo, může jej na své vlastní riziko využít.

PŘÍPAD 70
Vnitřní loď v krytí, která má právo na místo u značky a dostává jej, musí vyhýbat jako návětrná loď.

Pravidlo

PŘÍPAD 85
Pokud závodní pravidlo není uvedeno v seznamu pravidel v pravidle 86.1(c), třídová pravidla jej nemohou změnit. Pokud se třídové pravidlo pokouší o takovou změnu, je toto třídové pravidlo neplatné.

PŘÍPAD 98
Pravidla uvedená v definici Pravidla platí v závodech řízených Závodními pravidly jachtingu bez ohledu na to, zda vypsání závodu nebo plachetní směrnice jasně stanoví, že platí. Avšak plachetní směrnice za předpokladu, že jsou v souladu se všemi nařízeními pravidla 88.2, mohou měnit některé nebo všechny předpisy národního svazu. Všeobecně: ani vypsání závodu ani plachetní směrnice nemohou měnit třídová pravidla. Když loď závodí podle handikapového nebo koeficientového systému, platí pravidla tohoto sytému a některá nebo všechna její třídová pravidla mohou platit také. Když je vypsání závodu v konfliktu s plachetními směrnicemi, ani jedno ani druhé nemá přednost.

Prekážka

PŘÍPAD 10
Když dvě lodě jsou součástí incidentu a jedna z nich poruší pravidlo, musí být zproštěna viny, pokud třetí loď, která rovněž porušila pravidlo, způsobila tento incident.

PŘÍPAD 23
Při kurzu na zadní vítr pravidlo 19 neplatí pro loď na větru zprava, která proplouvá mezi dvěma loděmi na větru zleva, které byly před ní. Pravidlo 10 vyžaduje od obou lodí na větru zleva, aby se vyhýbaly.

PŘÍPAD 29
Závětrná loď je překážkou pro návětrnou loď v krytí a pro třetí loď, která je zcela vzadu. Loď zcela vzadu může vplout mezi první dvě lodě v krytí a mít nárok na místo od návětrné lodě, aby mohla proplout mezi ní a závětrnou lodí, za předpokladu, že návětrná loď je schopna místo poskytnout od okamžiku, kdy krytí začalo.

PŘÍPAD 41
Jestliže překážka může být minuta dvěma loděmi v krytí jednou nebo druhou stranou, loď s právem plavby, jestliže si zvolí minout překážku v závětří, musí dát druhé lodi místo. Jestliže si loď s právem plavby zvolí minout překážku v návětří, má nárok na místo, aby tak mohla učinit, a druhá loď musí vyhýbat. U značky nebo překážky neexistuje povinnost volat o místo.

PŘÍPAD 114
Když loď má nárok na místo, prostor, na který má nárok, zahrnuje prostor, aby mohla vyhýbat jiným lodím nebo jim poskytnout místo, pokud to po ní pravidla požadují.

Závodit 

PŘÍPAD 68
Opomenutí závodní komise zjistit, že handikapový certifikát je neplatný, nedává lodi nárok na nápravu. Loď, která mohla porušit pravidlo a která pokračuje v závodě, si uchovává svoje práva podle pravidel Části 2 a rovněž své právo na protest nebo odvolání, i když je později diskvalifikována.

Správný směr

PŘÍPAD 9
Když si loď na větru zprava zvolí směr od návětrné značky, loď na větru zleva musí vyhýbat. V tomto případě neexistuje pravidlo, které by vyžadovalo po lodi, aby plula správným směrem.

PŘÍPAD 13
Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

PŘÍPAD 14
Když následkem rozdílného mínění o správném směru závětrné lodě se dvě lodě na stejném větru přibližují, návětrná loď musí vyhýbat. Dvě lodě, které plují na stejném úseku blízko sebe, mohou mít odlišné správné směry.

PŘÍPAD 21
Když vnější loď s právem plavby musí dát místo u značky vnitřní lodi, která je s ní v krytí, závisí velikost nutného prostoru na správném směru vnitřní lodi v daných podmínkách.

PŘÍPAD 46
Závětrná plachetnice má právo vyostřovat až do výše svého správného směru, i když získala závětrné krytí z pozice zcela vzadu a ve vzdálenosti menší než dvě délky trupu od návětrné lodě.

Strana

PŘÍPAD 55
Loď nemůže protestovat závodní nebo protestní komisi. Avšak loď může žádat o nápravu nebo, když je stranou protestu, žádat o její znovuotevření. Loď nemá právo na odvolání ohledně rozhodnutí o nápravě, když nebyla stranou projednávání. Když se domnívá, že její hodnocení bylo významně horší díky přijatým opatřením, které vyplynulo z tohoto rozhodnutí, musí požádat o nápravu. Potom se může odvolat na rozhodnutí tohoto projednávání.

Značka

PŘÍPAD 58
Jestliže bóje nebo jiný objekt, který je v plachetních směrnicích určen jako omezovací značka cílové čáry, se nachází na cílové straně cílové čáry, není značkou.

ZNAMENÍ ZÁVODU

CASE 31
Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY PRO ZABRÁNĚNÍ SRÁŽKY NA MOŘI

PŘÍPAD 38
Mezinárodní předpisy pro zabránění srážky na moři (COLREG) jsou určeny pro zajištění bezpečnosti plavidel na moři a vyloučení situací, které by mohly vést ke kolizi. Když pravidla pro práva plavby COLREG nahrazují pravidla části 2, účinně zakazují lodi s právem plavby měnit směr, když je blízko lodi, která má vyhýbat.

PŘÍPAD 109
Pravidla COLREGu nebo státní pravidla plavby (Plavební řád) platí mezi loděmi, která závodí, pouze v případě, jestliže tak plachetní směrnice stanoví. V tomto případě jsou všechna pravidla části 2 změněna. Pravidlo COLREGu nebo Řádu plavební bezpečnosti může platit, pokud je zahrnuto do plachetních směrnic nebo jiného dokumentu, který řídí závod.