ÚVOD

Závodní pravidla jachtingu obsahují dva hlavní oddíly. První, části 1–7, obsahuje pravidla, která ovlivňují všechny závodníky. Druhá část, Dodatky, poskytují detaily pravidel, které platí pro konkrétní druhy závodů a které se týkají pouze malého počtu závodníků nebo funkcionářů.

Revize: Závodní pravidla jachtingu jsou Mezinárodní jachetní federací (ISAF), mezinárodním svazem pro sport revidována a publikována každé čtyři roky. Toto vydání vstupuje v platnost 1. ledna 2013 mimo závodů, které začínají již v roce 2012, kde datum platnosti může být posunuto vypsáním závodu a plachetními směrnicemi. Značky po stranách textu ukazují významné změny v částech 1-7 a v definicích oproti edici pravidel 2009-2012 (platí pouze pro originální anglickou verzi). Před rokem 2017 nejsou plánovány žádné změny, ale pokud budou stanoveny jako naléhavé, mohou být před tímto datem oznámeny cestou národních svazů a zveřejněny na webových stránkách ISAF
(www.sailing.org).

Kodexy ISAF: Kodex oprávnění, reklamní kodex, antidopingový kodex a kodex klasifikace jachtařů (ISAF Směrnice 19, 20, 21 a 22) jsou zmíněny v definici pravidla, ale nejsou zahrnuty do této knihy, protože mohou být změněny kdykoliv. Aktuální verze kodexů jsou k dispozici na webových stránkách ISAF; nové verze budou oznámeny cestou národních svazů.    

Případy: ISAF vydává interpretaci závodních pravidel v Knize případů 2013–2016 a uznává je jako autorizovaný výklad a vysvětlení pravidel. Vydává také Knihu případů pro souboj 2013–2016 a Knihu případů pro závod družstev 2013–2016 a uznává je jako autorizované pouze pro rozhodování souboje nebo závodu družstev. Tyto publikace jsou k dispozici na webových stránkách ISAF.

Terminologie: Výrazy užité ve smyslu stanoveném v Definicích jsou tištěny kurzívou nebo v preambulích tučnou kurzívou (např. závoditzávodit). „Závodní pravidlo“ znamená pravidlo v Závodních pravidlech jachtingu. „Loď“ znamená plachetnici a posádku na palubě. „Závodní komise“ zahrnuje jakoukoliv osobu nebo komisi vykonávající funkci závodní komise. „Změna“ pravidla zahrnuje jeho rozšíření, zrušení celého pravidla nebo jeho části. „Národní svaz“ znamená členský národní svaz ISAFu. Další slova a výrazy jsou užity ve významu obvykle srozumitelném v nautickém nebo všeobecném použití.

Dodatky: Když platí pravidla některého dodatku, mají přednost před jakýmikoliv pravidly částí 1–7 a definicemi, které jsou s ním v rozporu. Každý dodatek je identifikován písmenem. Odkaz na pravidlo dodatku bude obsahovat písmeno dodatku a číslo pravidla (např. „pravidlo A1“). Dodatky I, O a Q se jako označení dodatků v této knize nepoužívají.

Změny pravidel: Předpisy národního svazu, pravidla tříd nebo plachetní směrnice mohou měnit závodní pravidla pouze, jak je povoleno pravidlem 86.

Změny předpisů národního svazu: Národní svaz může omezit změny svých předpisů tak, jak je určeno v pravidle 88.2.