61 POŽADAVKY PROTESTU

61.1 Informování protestovaného

(a) Loď zamýšlející protestovat musí vždy informovat druhou loď při první vhodné příležitosti. Když se její protest bude týkat incidentu v závodním prostoru, kterého byla účastníkem nebo jej viděla, musí zvolat „Protest“ a zřetelně vyvěsit červenou vlajku obojí při první rozumné příležitosti. Vlajka musí být vyvěšena až do doby, kdy loď již nezávodí. Avšak

       (1) jestliže je druhá loď mimo slyšitelnou vzdálenost, nemusí protestující loď volat, ale musí druhou loď informovat při první rozumné příležitosti;

       (2) jestliže je délka trupu protestující lodi kratší než 6 m, nemusí vyvěsit červenou vlajku;

    (3) pokud byl incident chyba jiné lodě proplout dráhu, nemusí zvolat nebo zobrazit červenou vlajku, ale musí o tom informovat druhou loď před tím, než tato loď dokončí, nebo při první rozumné příležitosti po jejím dokončení;

      (4) jestliže je výsledkem incidentu škoda nebo zranění, které je lodím zúčastněným v incidentu zřejmé a jedna z lodí hodlá protestovat, požadavky tohoto pravidla pro ni neplatí, ale musí se pokusit informovat druhou loď v časovém limitu stanoveném pravidlem 61.3.

(b) Pokud závodní komise nebo protestní komise zamýšlí protestovat na loď pro incident, který komise zpozorovala v závodním prostoru, musí informovat loď po rozjížďce v časovém limitu stanoveném pravidlem 61.3. V ostatních případech komise musí informovat loď o svém záměru protestovat hned, jak je to rozumně možné.

(c) Jestliže se protestní komise rozhodne protestovat loď podle pravidla 60.3(a)(2), musí ji informovat hned, jak je to jen rozumně možné, uzavřít probíhající projednávání, postupovat tak, jak je to vyžadováno pravidlem 61.2 a 63, a projednat původní a nový protest společně.

61.2 Obsah protestu

Protest musí být písemný a určit:

(a) protestujícího a protestovaného;

(b) incident, včetně toho kde a kdy se vyskytl;

(c) pravidlo, o němž se protestující domnívá, že bylo porušeno; a 

(d) jméno zástupce protestujícího.

Jestliže je požadavek (b) splněn, požadavek (a) může být splněn kdykoliv před projednáváním a požadavky (c) a (d) mohou být splněny před nebo v průběhu projednávání.

61.3 Protestní časový limit

Protest lodě nebo protest závodní komise nebo protestní komise ohledně incidentu, který komise zpozorovala v závodním prostoru, musí být doručen do kanceláře závodu během časového limitu stanoveného plachetními směrnicemi. Jestliže není stanoven, jsou časovým limitem dvě hodiny po dokončení poslední lodě v rozjížďce. Jiné protesty závodní komise nebo protestní komise musejí být doručeny do kanceláře závodu ne později, než dvě hodiny po tom, co komise získala odpovídající informaci. Protestní komise musí tento čas prodloužit, jestliže existují dobré důvody, aby tak učinila.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3

Kniha řešených případů:

Pří­pad 22, Pří­pad 72, Pří­pad 85, Pří­pad 112