ČÁST B - PROJEDNÁVÁNÍ A ROZHODNUTÍ

63 PROJEDNÁVÁNÍ

63.1 Požadavky pro projednávání

Loď nebo závodník nesmějí být potrestáni bez projednávání protestu s výjimkou předpokládanou v pravidlech 30.2, 30.3, 69, A5 a P2. Rozhodnutí o nápravě nesmí být učiněno bez projednávání. Protestní komise musí projednat všechny protesty a žádosti o nápravu, které byly doručeny do kanceláře závodu, pokud nedovolí vzít protest nebo žádost o nápravu zpět.

63.2 Čas a místo projednávání; Čas stranám pro přípravu

Všechny strany projednávání musejí být seznámeny s časem a místem projednávání, informace o protestu nebo o nápravě musejí být stranám dostupné a strany musejí dostat přiměřený čas pro přípravu na projednávání.

63.3 Právo být přítomen

(a) Strany projednávání nebo zástupci každé z nich mají právo být přítomni při projednávání veškerých svědectví. Když protest prohlašuje porušení pravidla části 2, 3 nebo 4, museli být zástupci lodí v čase incidentu na palubě, pokud protestní komise nemá dobrý důvod rozhodnout jinak. Jiný svědek než člen protestní komise musí být vyloučen z projednávání s výjimkou toho, když podává svědectví.

(b) Jestliže se strana projednávání protestu nebo žádosti o nápravu k projednávání nedostaví, může protestní komise protest nebo žádost rozhodnout. Jestliže strana nebyla přítomna z neodkladných příčin, může komise projednávání znovu otevřít.

63.4 Zaujatá strana

Člen protestní komise, který je zaujatou stranou se nesmí zúčastnit žádné další části projednávání, ale může vystoupit jako svědek. Členové protestní komise musí oznámit všechny možné vlastní zájmy ihned, jakmile si je uvědomí. Strana projednávání, která se domnívá, že člen protestní komise je zaujatou stranou, musí vznést námitku, jak je to jen nejdříve možné.

63.5 Platnost protestu nebo žádosti o nápravu

Na počátku projednávání musí protestní komise přijmout všechna svědectví, která považuje za důležitá k rozhodnutí, zda byly splněny všechny požadavky protestu nebo žádosti o nápravu. Jestliže byly splněny, protest nebo žádost je platný a projednávání musí pokračovat. Jestliže nebyly, musí komise prohlásit protest nebo žádost za neplatnou a ukončit projednávání. Jestliže byl protest podán podle pravidla 60.3(a)(1), musí komise také stanovit, zda výsledkem projednávaného incidentu bylo nebo nebylo zranění nebo vážná škoda. Jestliže ne, projednávání musí být zastaveno.

63.6 Přijetí svědectví a zjišťování skutečností

Protestní komise musí přijmout svědectví stran přítomných projednávání a jejich svědků a další svědectví, která považuje za nezbytná. Člen protestní komise, který viděl incident, musí, když jsou strany přítomny, uvést tuto skutečnost a může podat svědectví. Strana přítomná projednávání může klást otázky jakékoliv osobě, která podává svědectví. Komise pak musí nalézt skutečnosti a založit na nich své rozhodnutí.

63.7 Rozpor mezi vypsáním závodu a plachetními směrnicemi

Jestliže je rozpor mezi pravidlem ve vypsání závodu a v plachetních směrnicích, musí být rozhodnuto před tím, než protestní komise může rozhodnout protest nebo žádost o nápravu. Komise musí použít pravidlo, o kterém je přesvědčena, že zajistí spravedlivé výsledky pro všechny ovlivněné lodě.

63.8 Protest mezi loděmi v rozdílných závodech

Protest mezi loděmi plachtícími v rozdílných závodech, které jsou řízeny různými pořadateli, musí být projednán protestní komisí, která je pro tyto pořadatele přijatelná.


Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2

Kniha řešených případů:

Pří­pad 48, Pří­pad 98, Pří­pad 104