64 ROZHODNUTÍ

64.1 Tresty a zproštění viny

Když protestní komise rozhodne, že loď, která je stranou projednávání, porušila pravidlo a není zproštěna viny, musí ji diskvalifikovat, pokud neplatí jiný trest. Trest musí být uložen, ať již bylo uplatněné pravidlo uvedeno v protestu či nikoliv. Jestliže loď porušila pravidlo, když nezávodila, její trest musí být uplatněn v rozjížďce, která je časově nejblíže k incidentu. Avšak

(a) když následkem porušení pravidla loď přinutila druhou loď porušit pravidlo, druhá loď musí být zproštěna viny.

(b) jestliže loď přijala platný trest, nemůže být dále potrestána podle tohoto pravidla, pokud trest za porušení pravidla je diskvalifikace, která není vylučitelná z bodování lodě v závodu.

(c) když je rozjížďka znovu startována nebo znovu jeta, bude uplatněno pravidlo 36.

64.2 Rozhodnutí o nápravě

Když protestní komise rozhodne, že loď je oprávněna k nápravě podle pravidla 62, musí učinit co nejspravedlivější úpravu pro všechny zúčastněné lodě, ať již o nápravu požádaly či nikoliv. To může znamenat úpravu bodování (viz příklady v pravidle A10) nebo cílových časů lodí, přerušení rozjížďky, ponechání stávajících výsledků nebo jinou úpravu. Když je pochybnost o skutečnostech nebo o pravděpodobných výsledcích úpravy rozjížďky nebo závodu, musí protestní komise přijmout svědectví z vhodných zdrojů, obzvláště před přerušením rozjížďky.

64.3 Rozhodnutí o protestech týkajících se třídových pravidel

(a) Když protestní komise shledá, že odchylka mimo krajní meze specifikované v třídových pravidlech byla způsobena poškozením nebo normálním používáním a nezlepšila výkon lodě, nesmí ji potrestat. Avšak loď nesmí dále závodit, pokud by odchylka nebyla opravena s výjimkou, když protestní komise rozhodne, že nebyla nebo není přiměřená příležitost tak učinit.

(b) Když je protestní komise v pochybnostech o významu třídového pravidla, musí předložit své otázky společně s příslušnými skutečnostmi subjektu, který je odpovědný za výklad pravidla. Při rozhodnutí musí být komise vázána odpovědí tohoto subjektu.

(c) Když loď, která je diskvalifikována podle třídového pravidla, prohlásí písemně, že má v úmyslu se odvolat, může závodit v následujících rozjížďkách beze změn na lodi, ale bude diskvalifikována, jestliže se neodvolá nebo odvolání bude rozhodnuto proti ní.

(d) Měřičské poplatky vzniklé z protestu, který se týká třídového pravidla, musejí být zaplaceny neúspěšnou stranou, pokud protestní komise nerozhodne jinak.Vzorové příklady:

Pří­klad 1, pří­klad 2, pří­klad 3, pří­klad 4, pří­klad 5

Kniha řešených případů:

Pří­pad 3, Pří­pad 10, Pří­pad 45, Pří­pad 66, Pří­pad 76, Pří­pad 93, Pří­pad 95, Pří­pad 99, Pří­pad 107