ČÁST C - HRUBÉ JEDNÁNÍ

69 OBVINĚNÍ Z HRUBÉHO JEDNÁNÍ

69.1 Povinnost nedopustit se hrubého jednání

(a) Závodník se nesmí dopustit hrubého jednání, včetně hrubého porušení pravidla, dobrých mravů nebo sportovního chování, nebo poškození dobrého jména sportu. V celém pravidle 69, "závodník" se rozumí člen posádky nebo vlastník lodi.

(b) Obvinění z porušení pravidla 69.1 (a) musí být řešeno v souladu s ustanoveními pravidla 69.

69.2 Jednání protestní komise

(a) Když se protestní komise ze svého vlastního pozorování nebo z hlášení přijatého od jakéhokoliv zdroje domnívá, že závodník mohl porušit pravidlo 69.1(a), může zahájit projednávání. Jestliže protestní komise rozhodne o zahájení projednávání, musí neprodleně písemně informovat závodníka o údajném nesprávném jednání a o času a místě projednávání. Jestliže závodník poskytne dobrý důvod, na základě kterého se nemůže projednávání zúčastnit, protestní komise musí toto jednání přeložit na jiný termín.

(b) Nejméně tříčlenná protestní komise musí vést projednávání podle postupů v pravidlech 63.2, 63.3(a), 63.4 a 63.6.

(c) Pokud se zjistí, k dostatečné spokojenosti protestní komise, s ohledem na závažnost údajného hrubého jednání, že závodník porušil pravidlo 69.1(a), musí buď

        (1) varovat závodníka; nebo

       (2) uložit trest vyloučením závodníka, a když je to přiměřené, diskvalifikovat loď z rozjížďky, ze zbylých rozjížděk nebo ze všech rozjížděk závodu, nebo přijetím jiného rozhodnutí v její pravomoci. Diskvalifikace podle tohoto pravidla nesmí být vyloučena z bodování lodě v závodu.  

Pokud  postupy získávání důkazů v tomto článku, jsou v rozporu s právními předpisy země, může národní svaz, se souhlasem ISAF, změnit předpis tohoto pravidla.

(d) Protestní komise musí neprodleně ohlásit trest, ale ne varování, národnímu svazu místa konání závodu, závodníka a majitele lodi. Jestliže je protestní komise mezinárodní jury jmenovaná ISAF podle pravidla 89.2(b), musí poslat kopii zprávy na ISAF.

(e) Jestliže závodník neposkytne dobrý důvod, na základě kterého se nemůže zúčastnit projednávání a nedostaví se na něj, protestní komise může jednat bez účasti závodníka. Jestliže tak komise učiní a penalizuje závodníka, musí zahrnout do zprávy, kterou vyhotoví podle pravidla 69.2(d), zjištěné skutečnosti, rozhodnutí a důvody pro něj.

(f) Jestliže protestní komise zvolí možnost neprojednávat bez účasti závodníka nebo jestliže projednávání nemůže být naplánováno na čas a místo, které by mohlo být přijatelné pro závodníkovu účast, musí protestní komise shromáždit všechny dostupné informace, a když se obvinění jeví jako oprávněné, musí vyhotovit zprávu pro příslušný národní svaz. Jestliže je protestní komise mezinárodní jury jmenovaná ISAF podle pravidla 89.2(b), musí poslat kopii zprávy na ISAF.

(g) Když protestní komise již opustila závod a hlášení obviňující z porušení pravidla 69.1(a) bylo přijato, může závodní komise nebo pořadatel ustanovit novou protestní komisi pro další jednání podle tohoto pravidla.

69.3 Jednání národního svazu a výchozí jednání ISAF

(a) Když národní svaz nebo ISAF přijme hlášení obviňující z porušení pravidla 69.1(a) nebo hlášení vyžadované pravidlem 69.2(d) nebo 69.2(f), musí vést šetření v souladu se svými zavedenými postupy, a když je to vhodné, musí vést projednávání. Může také ve své pravomoci udělit závodníkovi nebo lodi nebo jiným zúčastněným osobám disciplinární trest, včetně stálého nebo časově omezeného odebrání oprávnění k závodění v jakémkoliv závodě pod jeho pravomocí a odebrání oprávnění  ISAF podle Směrnice 19 ISAF. Národní svaz musí neprodleně informovat ostatní zúčastněné národní svazy a ISAF o svém rozhodnutí a důvodu, i když jeho rozhodnutí nevyžaduje žádnou další činnost.

(b) Národní svaz závodníka musí také odebrat závodníkovo oprávnění ISAF, jak je to vyžadováno Směrnicí 19 ISAF.

(c) Národní svaz musí neprodleně ohlásit odebrání oprávnění podle pravidla 69.3(a) ISAF a národním svazům osoby nebo vlastníka suspendované lodě, jestliže nejsou členy suspendujícího národního svazu.

69.4 Následné jednání ISAF

Po přijetí hlášení vyžadovaného podle pravidlem 69.3(c) nebo Směrnicí 19 ISAF nebo na základě vlastního jednání podle pravidla 69.3(a) musí ISAF informovat všechny národní svazy, které mohou také odebrat oprávnění pro závody pod jejich pravomocí. Výkonný výbor ISAF musí odebrat závodníkovi oprávnění ISAF, jak je to vyžadováno Směrnicí 19 ISAF, jestliže to neučinil národní svaz závodníka.

Kniha řešených případů:

Pří­pad 67