DODATEK A - BODOVANÍ

Viz pravidlo 90.3.

A1 POČET ROZJÍŽDĚK

Počet vypsaných rozjížděk a počet dokončených rozjížděk požadovaný pro platný závod musejí být stanoveny v plachetních směrnicích.

A2 BODOVÁNÍ ZÁVODU

Bodový výsledek každé lodě v závodu musí být součtem jejích bodů z rozjížděk s vyškrtnutím jejího nejhoršího výsledku. (Plachetní směrnice mohou stanovit rozdílnou úpravu předpokládající například, že žádné bodové hodnocení nebude vyškrtnuto, že dvě nebo více bodových hodnocení budou vyškrtnuta nebo že určitý počet bodových hodnocení bude vyškrtnut, jestliže bude dokončen určitý počet rozjížděk. Rozjížďka je dokončena, je li bodována, viz pravidlo 90.3(a)). Jestliže má loď dvě nebo více stejných nejhorších bodových hodnocení, musejí být vyškrtnuty body za rozjížďku(y) plachtěnou(é) v závodě dříve. Loď s nejnižším bodovým výsledkem v závodě vítězí a ostatní musejí být seřazeny následně podle bodů.

A3 STARTOVNÍ ČASY A UMÍSTĚNÍ V CÍLI

Čas startovního znamení lodě musí být jejím startovním časem a pořadí, ve kterém lodě dokončí, musí určit jejich umístění v cíli. Když je použit handicapový nebo přepočtový systém, umístění v cíli určuje upravený čas lodě.

A4 NÍZKOBODOVÝ SYSTÉM

Nízkobodový systém se použije, pokud plachetní směrnice nestanoví jiný systém, viz pravidlo 90.3(a).

A4.1 Každá loď, která odstartovala a dokončila a která poté nevzdala, nebyla potrestána nebo jí nebyla přiznána náprava, musí být bodována následovně:

Umístění v cíli

Body

První místo

1

Druhé místo

2

Třetí místo

3

Čtvrté místo

4

Páté místo

5

Šesté místo

6

Sedmé místo

7

Každé další místo

připočti jeden bod

A4.2 Loď, která neodstartovala, nedokončila, vzdala  nebo byla diskvalifikována, musí dostat za umístění v cíli počet bodů o jeden vyšší než je počet lodí přihlášených do závodu. Loď, která je potrestána podle pravidla 30.2 nebo penalizována podle pravidla 44.3(a) musí dostat body, jak je stanoveno v pravidle 44.3(c).

A5 BODY STANOVENÉ ZÁVODNÍ KOMISÍ

Loď, která neodstartovala, nesplnila podmínky pravidla 30.2 nebo 30.3, nedokončila, přijala trest podle pravidla 44.3(a) nebo vzdala, musí být podle toho bodována závodní komisí bez projednávání. Pouze protestní komise může jednat tak, že zhorší bodový výsledek lodě.

A6 ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ A BODOVÁNÍ DALŠÍCH LODÍ

A6.1 Jestliže je loď diskvalifikována z rozjížďky nebo vzdá po dokončení, každá loď s horším umístěním v cíli se musí posunout o jedno místo vpřed.

A6.2 Jestliže protestní komise rozhodne o přiznání nápravy úpravou bodování lodě, bodové hodnocení dalších lodí se nemění, pokud protestní komise nerozhodne jinak.

A7 SHODY V ROZJÍŽĎCE

Jestliže mají lodě shodu na cílové čáře, nebo je li použit handicapový nebo přepočtový systém a lodě mají stejné upravené časy, body za umístění, na kterém mají lodě shodu, a za místo(a) bezprostředně nižší musejí být sečteny a rozděleny rovným dílem. Lodě se shodou v závodě s cenami se o ně musejí rozdělit nebo dostat stejné ceny.

A8 SHODY V ZÁVODU

A8.1 Jestliže je v bodovém hodnocení závodu shoda mezi dvěma nebo více loděmi, bodové hodnocení jednotlivých rozjížděk každé lodi musí být seřazeno od nejlepšího k     nejhoršímu a tam, kde je rozdíl, musí být shoda rozhodnuta ve prospěch lodi (lodí) s nejlepším bodovým umístěním (umístěními). Vyškrtnuté bodové hodnocení nesmí být použito.

A8.2 Jestliže shoda mezi dvěma nebo více loděmi trvá, musejí být lodě seřazeny v pořadí jejich bodového hodnocení v poslední rozjížďce. Jakékoliv přetrvávající shody musejí být rozhodnuty užitím bodového hodnocení lodí ve shodě v předposlední rozjížďce a tak dále, dokud nejsou všechny shody rozhodnuty. Tato bodová hodnocení musejí být použita, i když některá z nich jsou vyškrtnuta.

A9 BODY V SOUTĚŽÍCH DELŠÍCH NEŽ REGATA

V soutěžích, které jsou pořádány v delším časovém období než regata, musí dostat loď, která připlula do startovního prostoru, ale neodstartovala, nedokončila, vzdala nebo byla diskvalifikována, počet bodů za umístění v cíli o jeden vyšší než je počet lodí, které připluly do startovního prostoru. Loď, která nepřiplula do startovního prostoru, musí dostat počet bodů za umístění v cíli o jeden bod vyšší, než je počet lodí přihlášených do závodu.

A10 ŘÍZENÍ O NÁPRAVĚ

Jestliže protestní komise rozhodne, že přizná lodi nápravu úpravou bodů v rozjížďce, je doporučeno hodnotit ji následně:

(a) body rovnými průměru z jejích bodů ve všech rozjížďkách v závodě s výjimkou projednávané rozjížďky zaokrouhlenému na desetiny bodu (od 0.05 zaokrouhleno nahoru),

(b) body rovnými průměru z jejích bodů ve všech rozjížďkách před projednávanou rozjížďkou zaokrouhlenému na desetiny bodu (od 0.05 zaokrouhleno nahoru), nebo

(c) body odvozenými z polohy lodě v rozjížďce v okamžiku události, která ospravedlnila nápravu.

A11 ZKRATKY PRO BODOVÁNÍ

Pro záznam popsaných okolností musí být použity tyto zkratky:

­

DNC     Neodstartovala, nepřiplula do startovního prostoru
DNS     Neodstartovala (jiné než DNC a OCS)
OCS     Neodstartovala, na dráhové straně startovní čáry při svém startovním znamení a neodstartovala, nebo porušila pravidlo 30.1
ZFP      20 % trest podle pravidla 30.2
BFD     Diskvalifikace podle pravidla 30.3
SCP      Přijetí bodového trestu podle pravidla 44.3(a)
DNF     Nedokončila
RET     Vzdala
DSQ     Diskvalifikace
DNE     Diskvalifikace (jiná než DGM), nevylučitelná podle pravidla 90.3(b)
DGM    Diskvalifikace za závažné porušení dobrých mravů a sportovního chování, nevylučitelná podle pravidla 90.3(b)
RDG    Přiznání nápravy
DPI      Trest dle volného uvážení