DODATEK B - ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO WINDSURFING

Windsurfingové závody musejí být plachtěny podle Závodních pravidel jachtingu, jak jsou změněna tímto dodatkem. Pojem „loď“ kdekoliv v závodních pravidlech znamená „plovák“ nebo „loď“, podle toho co je přiměřené. Termín „souboj“ znamená jednu vyřazovací rozjížďku, „kolo“ se sestává z několika soubojů, a „vyřazovací závod“ se sestává z jednoho nebo více kol. Nicméně v rychlostních soutěžích se „kolo“ sestává z jedné nebo více „jízd“.
Windsurfingový závod může zahrnovat jednu nebo více následujících disciplín nebo jejich formátů:

Disciplina Formáty
Závodní Okruhový, slalom, maratón
Exhibice Jízda na vlně, volný styl
Rychlostní Standardní pobřežní rychlostní dráha, rychlostní přejezdy, rychlostní alfa dráha 

V závodní nebo volné soutěži mohou plováky soutěžit ve vyřazovacím závodě a mezi jednotlivými koly z nich může postoupit jen omezený počet. Maratónová rozjížďka je rozjížďka naplánovaná tak, aby trvala více než hodinu.
V exhibiční soutěži je výkon plováku posuzován podle zručnosti a rozmanitosti spíše než rychlosti a soutěž probíhá jako vyřazovací závod. Pořádá se buď jízda na vlně, nebo volný styl v závislosti na podmínkách vln v místě konání.

V rychlostní soutěži je výkon plováku posuzován podle jeho rychlosti na měřené trati. Plováky se účastní tím, že plují rychle po trati.

ZMĚNY DEFINIC

Definice místa u značky, a na větru, na větru zprava nebo na větru zleva jsou zrušeny a nahrazeny:

Místo u značky: Místo u značky pro plovák je místo k plavbě správným směrem k obeplutí nebo minutí značky. Nicméně, místo u značky pro plovák nezahrnuje místo k obratu, pokud ovšem loď není v krytí na vnitřní pozici a v návětří od lodě, po které je požadováno místo u značky poskytnout a pokud po svém obratu dosáhne značky bez obratu.

Na větru, zprava nebo zleva: Plovák je na větru, zprava nebo zleva, podle ruky závodníka, která by byla blíže stěžni, pokud by byl závodník v normální poloze s oběma rukama na ráhně (wishbone) a bez zkřížených paží. Plovák je na větru zprava, když by závodníkova pravá ruka byla bližší stěžni a je na větru zleva, když by závodníkova levá ruka byla blíže stěžni.

Definice zóny je zrušena.

Jsou doplněny následující definice:

Chystat se obeplout nebo minout: Plovák se chystá obeplout nebo minout značku, když jeho správným směrem je započetí manévru k jejímu obeplutí nebo minutí.

Převržený: Plovák je převržený, když je jeho plachta nebo závodník ve vodě.


B1 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 1

[Žádné změny]


B2 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 2

13    PŘI OBRACENÍ
Pravidlo 13 je změněno na:
Poté co plovák překročí směr proti větru, musí vyhýbat ostatním plo-vákům, dokud se jeho plachta nenaplní větrem. Během této doby ne-platí pravidla 10, 11 a 12. Jestliže jsou dva plováky současně subjek-tem tohoto pravidla, musí vyhýbat ten, který je na levé straně druhého nebo ten, který je vzadu.

16    ZMĚNA SMĚRU
Je doplněno nové pravidlo 16.3:

16.3    Když je při vyzývacím znamení směr na první značku devadesát stupňů nebo více od skutečného větru, plovák s právem plavby nesmí měnit směr během poslední minuty před svým startovním znamením, pokud jako výsledek by jiný plovák musel okamžitě jednat, aby zabránil doteku.

17    NA STEJNÉM VĚTRU; SPRÁVNÝ SMĚR
Pravidlo 17 je zrušeno.

18    MÍSTO U ZNAČKY
Pravidlo 18 je změněno následovně:
První věta pravidla 18.1 je změněna na:
Pravidlo 18 platí mezi plováky, když je po nich vyžadováno minout značku stejnou stranou a jestliže alespoň jeden z nich se chystá značku obeplout nebo minout. Poté co plovák s právem na místo u značky mine značku, toto pravidlo již neplatí.

Pravidlo 18.2(b) je změněno na:
(b)    Jestliže jsou plováky v krytí, když se první z nich začne chystat obeplout nebo minout značku, musí plovák, který je v ten moment vnější, následně poskytnout vnitřnímu plováku místo u značky. Jestliže je plovák zcela vpředu, když se začne chystat obeplout nebo minout značku, musí mu ten, který je v tomto momentu zcela vzadu následně poskytnout místo u značky.

Pravidlo 18.2(c) je změněno na:
(c)    Když je po plováku pravidlem 18.2(b) požadováno poskytnout místo u značky, musí v tomto pokračovat, i když je později krytí přerušeno nebo vznikne krytí nové. Nicméně když plovák s právem na místo u značky přejde přes směr proti větru pravidlo 18.2(b) přestává platit.

18.3    Obracení v zóně
Pravidlo 18.3 je zrušeno.

18.4    Přehození nebo odpadnutí
Pravidlo 18.4 je změněno na:
Pokud musí plovák s vnitřním krytím a právem plavby u značky pře-hodit nebo odpadnout, aby plul svým správným směrem, nesmí před přehozením nebo odpadnutím plout dále od značky, než je pro plutí tímto směrem potřeba. Pravidlo 18.4 neplatí u značky, která je bránou.

23    PŘEVRŽENÍ; UVÍZNUTÍ NA MĚLČINĚ; ZÁCHRANA
Pravidlo 23 je změněno na:
23.1    Jestliže je to možné, plovák se musí vyhnout plováku, který je převržený nebo dosud nezískal ovladatelnost po převržení, je uvízlý na mělčině, nebo se snaží pomoci osobě nebo plavidlu v nebezpečí.
23.2    Jestliže je to možné, plovák, který je převržený nebo uvízlý na mělčině nesmí překážet jinému plováku.

24    PŘEKÁŽENÍ JINÉMU PLOVÁKU; VYTAŽENÍ Z VODY
Je doplněno nové pravidlo 24.3:
24.3    Během poslední minuty před svým startovním znamením musí mít plovák svoji plachtu vytaženu z vody a v normální poloze, vyjma náhodného převržení.


B3 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 3

31    DOTEK SE ZNAČKOU
Pravidlo 31 je zrušeno.


B4 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 4

42    POHON
Pravidlo 42 je změněno na:
Plovák musí závodit pouze užitím působení větru na plachtu, působe-ním vody na trup plováku a samostatně prováděné činnosti závodníka. Nicméně významný postup kupředu nesmí být prováděn pádlováním, plaváním nebo chůzí.

43    OBLEČENÍ A VÝSTROJ ZÁVODNÍKA
Pravidlo 43.1(a) je změněno na:
(a)     Závodníci nesmějí mít oblečeno nebo nést oblečení nebo výstroj za účelem zvýšení své váhy. Nicméně závodníci mohou mít na sobě nádobu na pití s kapacitou nejméně jednoho litru a váhou ne větší než 1,5 kilogramu, když je plná.

44    TRESTY V OKAMŽIKU INCIDENTU
Pravidlo 44 je změněno na:
44.1    Přijetí trestu
Plovák může přijmout trest otáčkou 360°, pokud mohl porušit jedno nebo více pravidel Části 2 při incidentu, když závodil. Plachetní směrnice mohou určit použití nějakého jiného trestu. Nicméně pokud plovák způsobil zranění nebo vážnou škodu, nebo tímto porušením získal významnou výhodu v rozjížďce nebo závodu i přes přijetí trestu, musí odstoupit.

44.2    Trest otáčkou 360°
Po té, co se plovák co nejdříve po incidentu odpoutá od ostatních plováků, přijme trest otáčkou 360° okamžitým vykonáním 360° otáčky bez požadavků na obrat nebo přehození. Když plovák přijímá trest na cílové čáře nebo blízko ní, musí se před dokončením zcela vrátit na dráhovou stranu cílové čáry.

ZRUŠENÁ PRAVIDLA ČÁSTI 5
Pravidla 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48.1, 49, 50, 51, 52 a 54 jsou zrušena.


B5 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 5

60    PRÁVO PROTESTOVAT; PRÁVO ŽÁDAT O NÁPRAVU NEBO JEDNÁNÍ PODLE PRAVIDLA 69
Pravidlo 60.1(a) je změněno zrušením „nebo neviděla“.

61    POŽADAVKY PROTESTU
První tři věty pravidla 61.1(a) jsou změněny následovně:
Plovák zamýšlející protestovat musí informovat druhý plovák při první vhodné příležitosti. Když se jeho protest bude týkat incidentu v závodním prostoru, kterého byl účastníkem nebo jej viděl, musí při první rozumné příležitosti zvolat „Protest“. Musí také o svém úmyslu protestovat informovat závodní komisi a to co nejdříve je to prakticky proveditelné poté, co dokončí nebo odstoupí.

62    NÁPRAVA
Je doplněno nové pravidlo 62.1(e):
(e)    převržením, jako důsledek činnosti plováku, který porušil pravi-dlo Části 2.

64    ROZHODNUTÍ
Pravidlo 64.3(b) je změněno na:
(b)     Když je protestní komise v pochybnostech ve věci, která se týká technické inspekce plováku, významu pravidla třídy, nebo po-škození plováku musí předložit své otázky společně s příslušný-mi skutečnostmi subjektu, který je odpovědný za výklad pravidla. Při rozhodnutí musí být komise vázána odpovědí tohoto subjektu.


B6 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 6

78    SOUHLAS S PRAVIDLY TŘÍDY; CERTIFIKÁTY
Do pravidla 78.1 je přidáno: „Pokud je to předepsáno ISAF, tak jako Proměřovací certifikát musí sloužit zařízení s číslem a datem umístěné na plováku a jeho ploutvi, křidélku a výstroji.“


B7 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 7

90    ZÁVODNÍ KOMISE; PLACHETNÍ SMĚRNICE; BODOVÁNÍ
Poslední věta pravidla 90.2(c) je změněna na: „Ústní změny mohou být dávány pouze, pokud je tento postup stanoven v plachetních směrnicích.“

B8    ZMĚNY DODATKU A
A1    POČET ROZJÍŽDĚK; CELKOVÉ VÝSLEDKY
Pravidlo A1 je změněno na:
Počet vypsaných rozjížděk a počet rozjížděk, kolik jich musí být dokončeno, aby byl závod platný, musejí být stanoveny v plachetních směrnicích. Jestliže závod zahrnuje více než jednu disciplínu nebo formát, potom plachetní směrnice musejí stanovit, jak bude vypočítáno celkové pořadí.

A2    BODOVÁNÍ ZÁVODU
Pravidlo A2 je změněno na:
Bodový výsledek každého plováku v závodu musí být součtem jeho bodů z rozjížděk s vyškrtnutím jeho
(a)    nejhoršího bodového hodnocení, když bylo dokončeno 5 až 11 rozjížděk, nebo
(b)    dvě nejhorší bodové hodnocení, když bylo dokončeno 12 nebo více rozjížděk.
(Plachetní směrnice mohou stanovit rozdílnou úpravu. Rozjížďka je dokončena, je li bodována, viz pravidlo 90.3(a)). Jestliže má plovák dvě nebo více stejných nejhorších bodových hodnocení, musejí být vyškrtnuty body za rozjížďku(y) jetou(é) v závodě dříve. Plovák s nejnižším bodovým výsledkem v závodě vítězí a ostatní musejí být seřazeny následně podle bodů.

A8    SHODY V ZÁVODU
Pravidlo A8 je změněno na:
A8.1    Jestliže je v bodovém hodnocení závodu shoda mezi dvěma nebo více plováky, musejí být seřazeni podle svých nejlepších vyškrtnutých bodových hodnocení.
A8.2    Jestliže shoda mezi dvěma nebo více plováky trvá, bodové hodnocení jednotlivých rozjížděk každého plováku musí být seřazeno od nejlepšího k nejhoršímu a tam, kde je rozdíl, musí být shoda rozhodnuta ve prospěch plováku(ů) s nejlepším bodovým umístěním (umístěními). Bodová hodnocení musejí být použita, i když některá z nich jsou vyškrtnuta.
A8.3    Jestliže shoda mezi dvěma nebo více plováky trvá, musejí být plováky seřazeny v pořadí jejich bodového hodnocení v poslední rozjížďce. Jakékoliv přetrvávající shody musejí být rozhodnuty užitím bodového hodnocení lodí ve shodě v předposlední rozjížďce a tak dále, dokud nejsou všechny shody rozhodnuty. Bodová hodnocení musejí být použita, i když některá z nich jsou vyškrtnuta.


B9    ZMĚNY DODATKU G

G1    PLOVÁKOVÉ TŘÍDY ISAF
Pravidlo G1.1(a) je změněno na:
(a)    znaky označující její třídu. Znak nesmí odkazovat na nic jiného než na výrobce nebo třídu a, pokud se nejedná o abstraktní design, nesmí se skládat z více než dvou písmen a tří číslic.

Pravidlo G1.3(a) je změněno na:
(a)    Znak třídy musí být vyobrazen na obou stranách plachty v pro-storu nad čárou promítnutou kolmo z bodu na předním lemu plachty v jedné třetině vzdálenosti od hlavy plachty k ráhnu. Národní písmena a čísla plachty musejí být ve střední třetině části plachty nad ráhnem, zřetelně oddělena od jakékoliv reklamy. Musí být černé, umístěné zády k sobě na obou stranách plachty a na bílém neprůhledném podkladu. Podklad musí přesahovat minimálně 30 mm okolo znaků. Mezi národními znaky a číslem plachty musí být vložen znak „–“ a mezery mezi znaky musejí být přiměřené pro čitelnost.

První věta 61.3(b) je zrušena. Pravidla 61.3(c). 61.3(d) a 61.3(e) jsou zrušeny.


B10    ZMĚNY PRAVIDEL PRO SOUTĚŽE, KTERÉ ZAHRNUJÍ VYŘAZOVACÍ ČÁST ZÁVODU
29    ODVOLÁNÍ

Pro rozjížďku vyřazovací části, která kvalifikuje plovák do další etapy závodu je pravidlo 29 změněno na:
(a) Když je při svém startovním znamení jakákoliv část trupu posádky nebo výstroje plováku na dráhové straně startovní čáry, závodní komise musí signalizovat všeobecné odvolání.
(b) Jedná-li závodní komise podle pravidla 29.1(a) a plovák je identifikován, musí být diskvalifikován bez projednání, i když je rozjížďka nebo souboj přerušen. Závodní komise musí zavolat nebo vyvěsit jeho číslo plachty a plovák musí okamžitě opustit závodní prostor. Jsou-li rozjížďka znovu odstartována nebo znovu jeta, nesmí v ní jet.
(c) Jestliže byla rozjížďka dokončena, ale později byla přerušena protestní komisí, a jestliže je rozjížďka znovu jeta, plovák diskvalifikovaný dle pravidla 29.1(b) se jí může zúčastnit


37    VYŘAZOVACÍ ZÁVODY ZAHRNUJÍCÍ SOUBOJE
Je přidáno nové pravidlo 37:
Pravidlo 37 platí pro vyřazovací závody, v kterých plováky závodí v soubojích.

37.1    Procedura vylučovacího závodu
(a)    Soutěž musí mít podobu jednoho nebo více vyřazovacích částí závodu. Každý z nich se musí skládat buď z kol v jediném vyřazovacím závodě, kde postupuje pouze určitý počet nejlépe bodově hodnocených, nebo kol ve dvojitém vyřazovacím závodě, kde plováky mají více než jednu příležitost k postupu.
(b)    Plováky musejí plachtit jeden proti druhému v párech nebo ve skupinách určených podle vyřazovacího žebříčku. Zvolená podoba soutěže nesmí být měněna dokud je kolo neúplné.

37.2    Rozřazovací seznamy a žebříčky
(a)    Když je použit rozřazovací seznam nebo žebříček pro stanovení soubojů prvního kola, místa 1 - 8 (čtyři souboje) nebo 1 - 16 (osm soubojů) musejí být rozdělena stejnoměrně mezi souboje.
(b)    Pro následující vylučovací závod, je-li nějaký, musejí být plováky znovu rozděleny k novým soubojům podle umístění v předchozích vyřazovacích částech.
(c)    Rozhodnutí pořadatele o rozřazení jsou konečná a nemohou být důvodem k žádosti o nápravu.

37.3    Rozpis soubojů
Rozpis soubojů musí být vyvěšen na oficiální vývěsní tabuli ne později než 30 minut před startovním znamením prvního souboje.

37.4    Postup a vyřazení
(a)    V závodních a v exhibičních soutěžích musí závodní komise oznámit závodníky postupující do dalšího kola ne později než 10 minut před startovním znamením pro první souboj. Počet postupujících může být změněn protestní komisí v důsledku rozhodnutí o nápravě.
(b)    V exhibiční soutěži musejí být závodníci vyřazení v prvním kole zařazeni proti nejvýše nasazeným plovákům.
(c)    V soutěži jízdy na vlně musí postoupit do dalšího kola pouze vítěz každého souboje.
(d)    V soutěži volného stylu postoupí plováky do příštího kola následujícím způsobem: Ze souboje o osmi plovácích postoupí nejlepší čtyři, vítěz se utká se čtvrtým a druhý utká se třetím; ze souboje o čtyřech plovácích postoupí nejlepší dva a vzájemně se utkají.

37.5    Finále
(a)    Finále se skládá nejvýše ze tří rozjížděk. Závodní komise musí oznámit počet rozjížděk, které mají být uskutečněny ve finále ne později než 5 minut před vyzývacím znamením pro první finálovou rozjížďku.
(b)    Malé finále může být plachtěno po finále. V něm mohou závodit všechny plováky, které se nekvalifikovaly do finále v semifinálových soubojích.


63    PROJEDNÁVÁNÍ

Pro rozjížďku vyřazovací části, která kvalifikuje plovák do další etapy závodu, pravidla 61.2 a 65.2 jsou smazána a pravidlo 63.6 je změněno na:

63.5. Protesty a žádosti o nápravu nemusí být písemně, musí být podány ústně členu protestní komise, jak je to nejrychleji možné po rozjížďce. Protestní komise může získat důkazy jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a může sdělit své rozhodnutí ústně.


70    ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI K NÁRODNÍMU SVAZU
Pravidlo 70.5(a) je změněno na:
(a) je nezbytné určit rychle výsledek rozjížďky vyzařovací části, která kvalifikuje plovák do další etapy závodu.

A2    BODOVÁNÍ ZÁVODU
Pravidlo A2 je změněno na:
Bodový výsledek každého plováku ve vyřazovací části závodu musí být součtem jeho výsledků z rozjížděk s vyškrtnutím
(a)    nejhoršího bodového hodnocení, když byly dokončeny 3 nebo 4 rozjížďky,
(b)    dvou nejhorších bodových hodnocení, když bylo dokončeno 5 až 7 rozjížděk,
(c)    tři nejhorší bodová hodnocení, když bylo dokončeno 8 nebo ví-ce rozjížděk.
Bodový výsledek každého plováku ve finálové části závodu musí být součtem jeho výsledků z rozjížděk s vyškrtnutím nejhoršího, když byly dokončeny 3 rozjížďky.
(Plachetní směrnice mohou stanovit rozdílnou úpravu. Rozjížďka je dokončena, je li bodována, viz pravidlo 90.3(a)). Jestliže má plovák dvě nebo více stejných nejhorších bodových hodnocení, musejí být vyškrtnuty body za rozjížďku(y) jetou(é) v závodě dříve. Plovák s nejnižším bodovým výsledkem v závodě vítězí a ostatní musejí být seřazeny následně podle bodů.

A4    NÍZKOBODOVÝ SYSTÉM
Doplňte na konec první věty pravidla A4.2: „nebo, v rozjížďce z vyřa-zovací části, počet plováků v tomto souboji“.

Je přidáno nové pravidlo A4.3:
Pokud nemůže být souboj dokončen, body za nehodnocená umístění musejí být sečtena a vydělena počtem umístění v tomto souboji. Vý-sledný počet bodů, zaokrouhlený na nejbližší desetinu bodu (0,05 se zaokrouhluje nahoru), musí být udělen každému plováku, který byl do tohoto souboje zapsán.


Poznámka: Úpravy pravidel pro exhibiční (B11) a rychlostní (B12) soutěže jsou k dispozici v originálních závodních pravidlech dostupných na internetových stránkách ISAF.