DODATEK C - ZÁVODNÍ PRAVIDLA SOUBOJE (MATCH RACING)

Závody souboje se musejí řídit Závodními pravidly jachtingu tak, jak jsou změněna tímto dodatkem. Souboje musejí být rozhodovány na vodě, pokud vypsání závodu a plachetní směrnice nestanoví jinak.
Poznámka: Standardní Vypsání závodu, Standardní Plachetní směrnice a Pravidla souboje pro nevidomé jsou k dispozici na webových stránkách ISAF.

C1 TERMINOLOGIE

„Závodník“ znamená kormidelník, tým nebo loď, jak je to vhodné pro závod. „Rozjezd“ znamená dva nebo více soubojů, které jsou startovány ve stejné startovní sekvenci.


C2 ZMĚNY DEFINIC A PRAVIDEL ČÁSTI 2 A 4

C2.1 Definice Dokončit se mění na: 

Loď dokončí, když jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje v normální poloze protne cílovou čáru ve směru dráhy od poslední značky po splnění jakéhokoliv trestu. Pokud jsou ale tresty zrušeny podle pravidla C7.2(d) poté, co jedna nebo obě lodě dokončily, musí být každá zaznamenána, že dokončila, když protla cílovou čáru.

C2.2 Přidejte k definici Správný směr: „Loď, která provádí trest nebo manévruje, aby provedla trest, neplachtí  správným směrem.“

C2.3 V definici Zóna je vzdálenost změněna na dvě délky trupu.

C2.4 Pravidlo 13 se mění na:­

13 PŘI OBRATU NEBO PŘI PŘEHOZENÍ
13.1 Poté, co loď překročí směr přímo proti větru, musí vyhýbat ostatním lodím, dokud není na směru ostře proti větru.
13.2 Poté, co spodní lem plachty lodě, která plachtí po větru, protne osu lodě, musí se tato loď vyhýbat ostatním lodím, dokud její plachta není naplněna nebo pokud již nepluje na kurzu po větru.
13.3 Když platí pravidlo 13.1 nebo 13.2, pravidla 10, 11 a 12 neplatí. Nicméně pokud jsou ve stejném okamžiku dvě lodě subjektem pravidla 13.1 nebo 13.2, musí vyhýbat ta, která je nalevo od druhé, nebo ta, která je vzadu.

C2.5 Pravidlo 16.2 je zrušeno.­

C2.6 Pravidlo 18.2(e) je změněno na: „Jestliže loď získala vnitřní krytí a od okamžiku, kdy krytí začalo, vnější loď není schopna místo u značky poskytnout, potom není povinna jej poskytnout.“

C2.7 Pravidlo 18.3 je změněno na:
Jestliže loď v zóně přejde přídí přes směr proti větru a poté je na stejném větru jako loď, která dosahuje značky bez obratu, potom pravidlo 18.2 mezi nimi neplatí. Jestliže poté, kdy loď dokončila svůj obrat,
(a)    druhá loď nemůže vyostřením zabránit tomu, aby se dostala do vnitřního krytí, potom má právo na místo u značky;
(b)    druhá loď může vyostřením zabránit tomu, aby se dostala do vnitřního krytí, potom loď, která změnila bok na větru, má právo na místo u značky

C2.8 Když platí pravidlo 20, jsou jako doplněk ke zvolání od kormidelníka vyžadovány následující signály rukou:
(a)    pro „Místo k obratu“ opakované a zřetelné ukazování do návětří; a
(b)    pro „Obrať ty“, opakované a zřetelné ukázání na druhou loď a mávnutí rukou do návětří.

C2.9 Pravidlo 22.3  je změněno na: „Loď, která se pohybuje vzad vzhledem k vodě, se musí vyhýbat lodi, která tak nečiní.

C2.10 Pravidlo 24.1 se mění na: „Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí nesmí překážet lodi, která závodí, nebo člunu rozhodčích.“

C2.11 Doplňte nové pravidlo 24.3: „Když se potkají lodě v různých soubojích, jakákoliv změna dráhy každé z lodí musí být důsledně v souladu s pravidlem nebo se snahou zvítězit ve svém vlastním souboji.“

C2.12 Přidejte do úvodu Části 4: „Pravidlo 42 platí také mezi vyzývacím a přípravným znamením.“

C2.13 Pravidlo 42.2(d) je změněno na: „Rudlování: opakované pohyby kormidlem za účelem pohonu lodě vpřed.“


C3 ZNAMENÍ ZÁVODU A ZMĚNY PŘÍBUZNÝCH PRAVIDEL 

C3.1 Startovní znamení

Pro startování soubojů musejí být použita následující znamení. Časy musejí být brány podle vizuálních znamení, na nepřítomnost zvukového znamení se nebere zřetel. Jestliže bude plachtěn více než jeden souboj, musí být startovní znamení jednoho souboje vyzývacím znamením pro souboj následující.

Čas v minutách

Vizuální znamení

Zvukové znamení

Význam

10

Vztyčena vlajka F

jedno

Upozornění

6

Vlajka F spuštěna

žádné

 

5

Vztyčen číselný plamenec*

jedno

Vyzývací znamení

4

Vztyčena vlajka P

jedno

Přípravné znamení

2

Vztyčena modrá nebo žlutá vlajka nebo obě**

jedno**

Konec předstartovního vstupního času

1

Vlajka P spuštěna

jedno dlouhé

0

Znamení výzvy a přípravy spuštěno

jedno

Startovní znamení

* Číselný plamenec 1 znamená v rozjezdu souboj 1, plamenec 2 znamená souboj 2 atd., pokud plachetní směrnice nestanoví jinak.

** Tato znamení musejí být dána pouze, pokud jedna nebo obě lodě nevyhověly pravidlu C4.2. Vlajka(ky) musí(ejí) být vztyčena(ny), dokud rozhodčí nesignalizoval trest nebo po dobu jedné minuty podle toho, co nastane dříve.

C3.2 Změny příbuzných pravidel

(a) Pravidlo 29.1 se mění na: 
         (1)     Když je při startovním znamení lodě jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje na dráhové straně startovní čáry nebo jejího prodloužení, musí závodní komise označit loď vztyčením modré nebo žluté vlajky společně s jedním zvukem. Vlajka musí být vztyčena, dokud loď není zcela na předstartovní straně startovní čáry nebo jejího prodloužení, nebo dvě minuty po svém startovním znamení podle toho, co nastane dříve.
         (2)     Když při startovním znamení lodě není žádná část jejího trupu, posádky nebo výstroje na dráhové straně startovní čáry nebo jejího prodloužení, ale před tím, než odstartovala, proplula přes jedno z prodloužení na dráhovou stranu čáry, musí závodní komise označit loď vztyčením modré nebo žluté vlajky společně s jedním zvukem. Vlajka musí být vztyčena, dokud není tato loď zcela na předstartovní straně startovní čáry nebo jejího prodloužení, nebo dvě minuty po svém startovním znamení podle toho, co nastane dříve.
(b) Ve znamení závodu AP je poslední věta změněna na: „Znamení upozornění bude dáno 1 minutu po stažení, pokud v této době nebude rozjížďka opět přerušena nebo odložena“.
(c) Ve znamení závodu N je poslední věta změněna na: „Znamení upozornění bude dáno 1 minutu po stažení, pokud v této době nebude rozjížďka opět přerušena nebo odložena“.

C3.3 Znamení cílové čáry
Závodní znamení Modrá vlajka nebo plamenec nesmějí být použita.


C4 POŽADAVKY PŘED STARTEM

C4.1 Při svém přípravném znamení musí být každá loď vně čáry, která je vedena v úhlu 90° ke startovní čáře ze startovní značky určené strany pro danou loď. V rozpise rozjížděk je lodi napsané na levé straně přidělen levý konec a musí, když závodí, vztyčit na zádi lodi modrou vlajku. Druhé lodi je přidělen pravý konec a musí, když závodí, vztyčit na zádi lodi žlutou vlajku.

C4.2 Během dvouminutového intervalu následujícího po přípravném znamení musí loď protnout a přejet startovní čáru poprvé z dráhové strany na předstartovní stranu.


C5 ZNAMENÍ DÁVANÁ ROZHODČÍM NA VODĚ

C5.1 Zelená a bílá vlajka s jedním dlouhým zvukovým signálem znamená „Žádný trest“.

C5.2 Modrá nebo žlutá vlajka, která označuje loď, s jedním dlouhým zvukovým znamením znamená „Označená loď musí provést trest v souladu s pravidlem C7.“

C5.3 Červená vlajka společně nebo brzy po modré nebo žluté vlajce s dlouhým zvukovým znamením znamená: „Označená loď musí provést trest v souladu s pravidlem C7.3(d).“

C5.4 Černá vlajka společně s modrou nebo žlutou vlajkou s dlouhým zvukovým znamením znamená: „Označená loď je diskvalifikována, souboj je ukončen ve prospěch druhé lodě.“

C5.5 Jedno krátké zvukové znamení znamená: „Trest je nyní splněn.“

C5.6 Opakovaná krátká zvuková znamení znamenají: „Loď již neprovádí trest a trest zůstává.“

C5.7 Modrá nebo barevná vlajka nebo tvar vztyčený na lodi rozhodčích znamená: „Označená loď má pozdržený trest.“


C6 PROTESTY A POŽADAVKY LODÍ PRO NÁPRAVU

C6.1 Loď může protestovat na jinou loď
(a) podle pravidla Části 2, kromě pravidla 14, zřetelným vztyčením vlajky „Y“ okamžitě po incidentu, kterého byla účastníkem;
(b) podle pravidla, které není vyjmenováno v pravidle C6.1(a) nebo C6.2,  zřetelným vztyčením červené vlajky co možná nejdříve po incidentu.

C6.2 Loď nemůže protestovat na jinou loď podle
(a)     pravidla 14, pokud nevznikla škoda nebo zranění,
(b)     pravidla části 2, pokud nebyla účastníkem incidentu,
(c)     pravidla 31 nebo 42, nebo
(d)     pravidla C4 nebo C7.

C6.3 Loď, která má v úmyslu žádat o nápravu z důvodů založených na okolnostech, které vznikly před tím, než dokončila nebo vzdala, musí zřetelně vztyčit červenou vlajku, jak nejrychleji je to možné po té, co si tyto okolnosti uvědomí, ale ne později než 2 minuty po dokončení nebo vzdání.­

C6.4 (a) Loď, která protestuje podle pravidla C6.1(a), musí spustit vlajku Y před nebo, jak nejrychleji je to možné, po znamení daném rozhodčím.
(b) Loď, která protestuje podle pravidla C6.1(b) nebo žádá o nápravu podle pravidla C6.3, musí, aby její protest byl platný, ponechat svoji červenou vlajku vztyčenou, dokud neinformovala rozhodčí po dokončení nebo vzdání. Protest nebo žádost o nápravu nemusí být písemně.

C6.5 Rozhodnutí rozhodčího na vodě
(a) Poté, co je vztyčena vlajka Y, rozhodčí na vodě musí rozhodnout, zda potrestají některou z lodí. Své rozhodnutí musejí signalizovat v souladu s pravidlem C5.1, C5.2 nebo C5.3. Avšak, když rozhodčí penalizuje loď podle pravidla C8.2 a na stejný incident vztyčí druhá loď vlajku Y, potom mohou rozhodčí tuto vlajku ignorovat.
(b) Trest červenou vlajkou podle pravidla C5.3 musí být použit, když loď získala kontrolující pozici jako důsledek porušení pravidla, ale rozhodčí si nejsou jisti, zda byly splněny podmínky pro dodatečný trest iniciovaný rozhodčími.

C6.6 Rozhodnutí protestní komise
(a) Protestní komise může přijmout svědectví jakýmkoliv způsobem, který považuje za vhodný, a své rozhodnutí může sdělit ústně.
(b) Jestliže protestní komise rozhodne, že porušení pravidla nemělo významný vliv na výsledek souboje, může:
         (1)     uložit trest jednoho bodu nebo část jednoho bodu,
         (2)     přikázat opakování souboje nebo
         (3)     učinit jinou úpravu, o které rozhodne, že je spravedlivá. Tím může být neuložení žádného trestu.
(c) Trest pro porušení pravidla 14 v případě vzniku škody nebo zranění bude určen podle rozhodnutí protestní komise. Trestem může být vyloučení z dalších rozjížděk závodu.

C7 SYSTÉM TRESTŮ

C7.1 Zrušení  pravidla
Pravidlo 44 je zrušeno.

C7.2 Všechny tresty
(a) Potrestaná loď může pozdržet provedení trestu v rozsahu omezení pravidlem C7.3 a musí jej provést následovně:
       (1)     Pokud je na úseku dráhy k návětrné značce, musí provést přehození a, jakmile je to rozumně možné, vyostřit na směr ostře proti větru.
      (2)     Pokud je na úseku k závětrné značce nebo cílové čáře, musí provést obrat a, jakmile je to rozumně možné, odpadnout na směr, který je více než devadesát stupňů od skutečného větru.
(b) Doplňte do pravidla 2: „Když závodí, loď nemusí přijmout trest, pokud tak nesignalizuje rozhodčí.“
(c) Loď ukončí úsek dráhy, když její příď protne prodloužení spojnice mezi předchozí značkou a značkou, kterou obeplouvá, nebo na posledním úseku, když dokončí.
(d) Potrestaná loď nesmí být zaznamenána jako, když dokončila, dokud neprovede svůj trest a nepluje zcela na dráhovou stranu cílové čáry a potom nedokončí, s výjimkou, že trest je zrušen dříve nebo potom, co protne cílovou čáru.
(e) Jestliže má loď jeden nebo dva pozdržené tresty a druhá loď v jejím souboji je potrestána, jeden trest pro každou loď musí být vymazán s tou výjimkou, že trest „červenou vlajkou“ nesmí vymazat nebo být vymazán jiným trestem.
(f) Jestliže má loď více než dva pozdržené tresty, musí rozhodčí signalizovat její diskvalifikaci podle pravidla C5.4

C7.3 Omezení trestů
(a) Loď, která přijímá trest, který obsahuje obrat, musí mít hlavu spinakru pod kováním hlavního ráhna od okamžiku, když je přídí proti větru, dokud není na směru ostře proti větru.
(b) Žádná část trestu nemůže být provedena uvnitř zóny obeplouvané značky, která začíná, ohraničuje nebo ukončuje úsek dráhy, na kterém se loď nachází. 
(c) Pokud má loď jeden pozdržený trest, může provést trest kdykoliv po odstartování a před dokončením. Pokud má loď dva pozdržené tresty, musí provést jeden z nich jak nejrychleji je to rozumně možné, ale ne před odstartováním
(d) Když rozhodčí vztyčí červenou vlajku společně s vlajkou potrestané lodě nebo krátce po jejím vztyčení, potrestaná loď musí provést trest jak nejrychleji je to rozumně možné, ale ne před odstartováním

C7.4 Přijetí a doplnění trestů
(a) Když je loď s pozdrženým trestem na úseku dráhy k návětrné značce a přehazuje, nebo, když je na úseku dráhy k závětrné značce nebo k cílové čáře a přechází přes směr přídí proti větru, tak provádí trest.
(b) Pokud loď, která vykonává trest, jej neprovádí správně nebo ho nedokončí tak, jak nejrychleji je to rozumně možné, tak již nevykonává trest. Rozhodčí to musejí signalizovat tak, jak je vyžadováno pravidlem C5.6.
(c) Loď rozhodčích musí pro každý souboj vztyčovat barevné vlajky nebo tvary, každá vlajka nebo tvar určuje jeden pozdržený trest. Když loď provedla trest nebo byl trest zrušen, jedna vlajka nebo tvar musí být spuštěn. Chyba rozhodčích signalizovat toto správně, nemění počet pozdržených trestů.

.
C8 TRESTY ULOŽENÉ ROZHODČÍMI NA VODĚ

C8.1 Změny pravidel
(a) Pravidla 60.2(a) a 60.3(a) neplatí pro pravidla, podle kterých může být trest uložen rozhodčími na vodě.
(b) Pravidlo 64.1(b) se mění tak, že ustanovení pro zproštění viny lodě může být rozhodčím uplatněno bez projednání a je nadřazeno všem případným rozporům s pravidly tohoto dodatku.

C8.2 Když rozhodčí na vodě rozhodnou, že loď porušila pravidla 31, 42, C4, C7.3(c) nebo C7.3(d), musí jí být signalizován trest podle pravidla C5.2 nebo C5.3. Avšak, pokud je loď potrestána pro porušení pravidla části 2 a při stejném incidentu poruší pravidlo 31, nesmí být pro porušení pravidla 31 potrestána. Loď, která vyvěsila chybnou vlajku, musí být ústně varována a musí jí být dána příležitost chybu odstranit před tím, než bude penalizována.

C8.3 Když rozhodčí na vodě rozhodnou, že loď
(a) získala porušením pravidla výhodu, i když trest vykonala,
(b) záměrně porušila pravidlo, nebo
(c) porušila zásady sportovního jednání
musí být potrestána podle pravidla C5.2, C5.3 nebo C5.4.

C8.4 Jestliže rozhodčí na vodě nebo členové protestní komise rozhodnou, že loď mohla porušit pravidlo jiné, než které je vyjmenováno v pravidle C6.1(a) nebo C6.2, musí o tom informovat protestní komisi, aby ta jednala podle pravidla 60.3 a pravidla C6.6, pokud je to přiměřené.

C8.5 Když jsou rozhodčí na vodě po odstartování jedné lodě přesvědčeni, že druhá loď neodstartuje, mohou podle pravidla C5.4 signalizovat, že loď, která neodstartovala, je diskvalifikována a souboj je ukončen.

C8.6 Když rozhodčí souboje společně s nejméně jedním dalším rozhodčím rozhodnou, že loď porušila pravidlo 14 a vznikla škoda, mohou bez projednání uložit půlbodový trest. Závodník musí být informován, jakmile je to proveditelné, a ten může v tom okamžiku, kdy byl informován, vyžadovat projednání. Protestní komise musí takový případ projednat podle C6.6. Trest uložený protestní komisí může být více než trest uložený rozhodčími na vodě. Pokud rozhodčí na vodě rozhodnou, že je vhodný trest větší než jeden bod, musí jednat podle C8.4. 


C9 ŽÁDOST O NÁPRAVU NEBO ZNOVUOTEVŘENÍ, ODVOLÁNÍ, JINÉ POSTUPY

C9.1 Na rozhodnutí, které bylo provedeno podle pravidla C5, C6, C7 nebo C8, není možnost podat žádost o nápravu nebo odvolání. V pravidle 66 se třetí věta mění na: „Strana projednávání nemůže žádat o znovuotevření.“

C9.2 Závodník nemůže založit žádost o nápravu na tvrzení, že činnost lodě pořadatele byla nesprávná. Protestní komise může rozhodnout, že zváží udělení nápravy při těchto okolnostech, ale pouze, pokud věří, že loď pořadatele, včetně lodě rozhodčích, mohla vážně překážet závodící lodi.

C9.3 Žádné postupy jakéhokoliv druhu nemohou být uplatněny v souvislosti s činností nebo nečinností rozhodčích, mimo toho, jak je dovoleno v pravidle C9.2.


C10 BODOVÁNÍ

C10.1 Vítězný závodník každého souboje získá jeden bod (při nerozhodné jízdě každý polovinu bodu). Poražený nezíská žádný bod.

C10.2 Když závodník odstoupí z části závodu, výsledky všech dokončených soubojů musejí zůstat.

C10.3 Když je část závodu „jedenkrát každý s každým“ ukončena před její dokončením, nebo „několikrát každý s každým“ je ukončen v průběhu prvního kola, závodníkovo skóre bude poměr získaných bodů k počtu soubojů,  které jel. Jestliže jakýkoliv závodník dokončil méně než jednu třetinu vypsaných rozjížděk, potom, musí být celé toto kolo anulováno a pokud je to nutné, závod prohlášen za neplatný. Pro účely řešení shody dle C11.1(a), závodníkovo skóre bude poměr vítězných bodů a odjetých soubojů mezi závodníky se shodou. 

C10.4 Když je část závodu „několikrát každý s každým“ ukončena s nedokončeným kolem, potom bude přidělen pouze jeden bod pro všechny souboje mezi kterýmikoli dvěma závodníky následovně:

Počet soubojů uskutečněných mezi kterýmikoli dvěma závodníky

Body za každé vítězství

1

jeden bod

2

polovina bodu

3

třetina bodu

(atd.)

 

C10.5 V části závodu „každý s každým“
(a) musí být závodníci seřazeni podle celkového počtu bodů. Ten, který získal nejvíce bodů, je první,
(b) musí závodník, který zvítězil v souboji, ale byl diskvalifikován za porušení pravidla proti závodníkovi v jiném souboji, ztratit bod za tento souboj (ale poražený závodník nesmí bod získat), a
(c) musí být celkové umístění mezi závodníky, kteří plachtili v rozdílných skupinách, rozhodnuto podle nejvyššího počtu bodů.

C10.6 Ve vyřazovacím části musí plachetní směrnice předepsat minimální počet bodů požadovaných pro vítězství v zápase mezi dvěma závodníky. Když je vyřazovací souboj ukončen, musí být rozhodnut ve prospěch závodníka s vyšším bodovým výsledkem.


C11 SHODY

C11.1 Část závodu „každý s každým“
V části závodu „každý s každým“ jsou závodníci rozřazeni do jedné nebo více skupin, kde každý jednou nebo vícekrát závodí proti každému. Každá samostatná úroveň závodu určená ve formátu závodu musí být samostatná část „každý s každým“ bez ohledu na to, kolikrát každý závodník v této úrovni závodí proti dalším závodníkům.

Shoda mezi dvěma nebo více závodníky v části „každý s každým“ musí být rozhodnuta užitím následujících metod v daném pořadí, dokud nejsou všechny shody rozhodnuty. Pokud jsou jedna nebo více shod rozhodnuty pouze částečně, musí být na zbývající shody znovu uplatněna pravidla C11.1(a) až C11.1(e). Shody musejí být rozhodnuty ve prospěch závodníka, který:
(a) po seřazení získal nejvíce bodů v soubojích mezi závodníky se shodou bodů.
(b) když je shoda mezi dvěma závodníky v části závodu o několika kolech „každý s každým“, zvítězil v posledním souboji mezi těmito dvěma závodníky.
(c) má nejvíce bodů oproti závodníkovi, který je umístěn nejvýše v této části závodu „každý s každým“, nebo, pokud je to nutné, druhý nejvyšší a tak dále, dokud není shoda rozhodnuta. Když musejí být rozhodnuty dvě rozdílné shody, ale rozhodnutí každé z nich závisí na rozhodnutí té druhé, musejí být použity následující principy v postupu podle pravidla C11.1(c):
         (1)     shoda na lepším umístění musí být rozhodnuta dříve, než shoda na horším umístění, a
     (2)    všichni závodníci ve shodě na horším umístění musejí být pro účely pravidla C11.1(c) uvažováni jako jeden samostatný závodník.
(d) po uplatnění pravidla C10.5(c) obsadil nejlepší umístění v rozdílných skupinách bez ohledu na počet závodníků v každé skupině.
(e) obsadil nejlepší umístění v předchozí úrovni závodu (fleet race, „každý s každým“, atd.).

C11.2 Část závodu „knockout“
Shoda (včetně 0-0) mezi dvěma závodníky v části závodu „knockout“ musí být rozhodnuta použitím následujících metod v daném pořadí, dokud není rozhodnuta. Shoda musí být rozhodnuta ve prospěch závodníka, který
(a) obsadil nejlepší umístění v poslední části „každý s každým“, při použití C11.1, pokud je to nutné.
(b) zvítězil v posledním vzájemném souboji mezi závodníky se shodou.

C11.3 Zbývající shody
Pokud pravidlo C11.1 nebo C11.2 nerozhodlo shodu:
(
a) pokud je potřeba shodu rozhodnout kvůli následující úrovni závodu (nebo dalšímu závodu, pro který je toto přímá kvalifikace), shoda musí být rozhodnuta, pokud je to možné, vyřazovací rozjížďkou. Pokud závodní komise rozhodne, že vyřazovací rozjížďku není možné uskutečnit, shoda musí být rozhodnuta ve prospěch závodníka, který má nejvyšší bodový zisk v části „každý s každým“ po vymazání první rozjížďky každého závodníka se shodou, nebo, pokud není rozhodnuto, druhá rozjížďka mezi závodníky se shodou, a tak dále, dokud shoda není rozhodnuta. Pokud je shoda částečně vyřešena, zbývající shoda musí být rozhodnuta za opětovného použití pravidel C11.1 a C11.2.
(b) pro rozhodnutí o vítězi závodu, který není přímou kvalifikací pro další závod, nebo o celkovém pořadí mezi závodníky vyřazenými v jednom kole části závodu „knockout“, může být jeta nová rozjížďka (ale ne losování).
(c) pokud shoda není rozhodnuta, jakékoliv peněžní ceny nebo body do žebříčků za umístění se shodou musejí být sečteny a rozděleny rovným dílem mezi závodníky se shodou.