DODATEK D - PRAVIDLA PRO ZÁVOD DRUŽSTEV

Závody družstev se musí řídit Závodními pravidly jachtingu tak, jak jsou změněna tímto dodatkem. 


D1 ZMĚNY ZÁVODNÍCH PRAVIDEL

D1.1 Definice a pravidla Části 2 a Části 4

(a)    V definici zóny je vzdálenost změněna na dvě délky trupu.
(b)    Pravidlo 18.2(b) je změněno na: „Jestliže jsou lodě v krytí, když první z nich vpluje do zóny, loď, která je v tom okamžiku vnější, musí následně poskytnout vnitřní lodi místo u značky. Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne zóny, nebo později získá pozici zcela vpředu tím, že druhá loď překročí směr proti větru, loď, která je v tom okamžiku zcela vzadu, ji musí potom dát místo u značky.“
(c)    Pravidlo 18.4 je zrušeno.
(d)    Když platí pravidlo 20, jsou navíc k volání vyžadovány následující signály rukou kormidelníka:
        (1)    pro „místo k obratu“ opakované a zřetelné ukazování do návětří a
        (2)    pro „obrať ty“ opakované a zřetelné ukázání na druhou loď a mávnutí rukou do návětří.
        Tento požadavek může být zrušen plachetními směrnicemi.
(e)    Přidejte nové pravidlo 24.3: „Loď, která již dokončila, nesmí jednat tak, aby zavazela lodi, která ještě nedokončila.“
(f)    Přidejte nové pravidlo 24.4: „Když se lodě, které závodí v různých rozjížďkách, potkají, musí být jakákoliv změna směru každé z lodí důsledně v souladu s pravidlem nebo snahou zvítězit ve vlastní rozjížďce.“
(g)    Přidejte do pravidla 41:
        (e)    pomoc od jiné lodi svého družstva za předpokladu, že není užito elektronické komunikace.
(h)    Pravidlo 45 je zrušeno.

D1.2 Protesty a žádosti o nápravu

(a)    Pravidlo 60.1 je změněno na: „Loď může:
        (a)    protestovat na jinou loď, ale ne pro údajné porušení pravidla Části 2, pokud nebyla účastníkem incidentu nebo pokud nedošlo k dotyku mezi členy druhého družstva, nebo
        (b)    žádat nápravu.
(b)    Pravidlo 61.1(a) je změněno, že loď může stáhnout svoji červenou vlajku po té, co byla zřetelně ukázána.
(c)    Loď, která zamýšlí žádat o nápravu na základě incidentu v závodním prostoru, musí vztyčit červenou vlajku při první vhodné příležitosti po incidentu. Musí ponechat červenou vlajku vztyčenou, dokud ji nevezme na vědomí závodní komise nebo rozhodčí na vodě.
(d)    Závodní komise nebo protestní komise nesmí protestovat loď za porušení pravidla části 2 nebo pravidla 31 nebo 42 vyjma:
        (1) na základě hlášení podaném rozhodčím na vodě poté, co byla vztyčena černo-bílá vlajka.
        (2) podle pravidla 14 po té, co obdrží zprávu z jakéhokoliv zdroje, který loď obviňuje, že způsobila škodu nebo zranění.
(e)    Protesty a žádosti o nápravu nemusí být písemně. Protestní komise může přijmout svědectví jakýmkoliv způsobem, který považuje za vhodný a své rozhodnutí může vyhlásit ústně.
(f)    Loď není oprávněna k udělení nápravy na základě škody nebo zranění, které ji způsobila loď vlastního týmu.
(g)    Když loď dodaná pořadatelem má závadu, platí pravidlo D5.

D1.3 Tresty

(a)    Pravidlo 44.1 je změněno na: „Loď může přijmout jednootáčkový trest, když mohla porušit jedno nebo více pravidel části 2 nebo pravidlo 31 nebo 42 v incidentu, když závodí. Nicméně když mohla porušit pravidlo části 2 a zároveň pravidlo 31, nemusí přijmout trest za porušení pravidla 31.
(b)    Loď může přijmout trest odstoupením z rozjížďky, v kterémžto případě musí informovat závodní komisi co nejdříve jak je to možné, a k jejímu bodovému hodnocení bude přičteno 6 bodů.
(c)    Žádný trest nebude udělen za porušení pravidla části 2, když k incidentu došlo mezi dvěma loděmi stejného týmu a nebyl mezi nimi dotyk.


D2 ROZJÍŽĎKY ROZHODOVANÉ NA VODĚ

D2.1 Kdy pravidlo D2 platí

Pravidlo D2 platí pro rozjížďky, které jsou rozhodovány na vodě. Rozjížďky, které budou rozhodovány na vodě, musí být určeny v Plachetních směrnicích nebo vztyčením vlajky “U” ne později než s vyzývacím znamením.

D2.2 Protest lodě

Když loď protestuje podle pravidla části 2 nebo pravidla 31 nebo 42 na základě incidentu v závodním prostoru, není oprávněna k projednání a platí následující:
(a)    Musí zvolat „Protest“ a zřetelně vztyčit červenou vlajku, obojí  při první rozumné příležitosti.
(b)    Lodě musí mít dostatek času k reakci. Loď, která je účastníkem incidentu, může reagovat okamžitým přijmutím příslušného trestu nebo jasně ukázat, že tak učiní, jak nejdříve to bude možné.
(c)    Pokud žádná loď nepřijme trest, rozhodčí musí rozhodnout, zda udělí trest některé lodi.
(d)    Když více než jedna loď porušily pravidlo a nebyly zproštěny viny, rozhodčí může udělit trest jakékoliv lodi, která porušila pravidlo a nepřijala příslušný trest.
(e)    Rozhodčí musí signalizovat rozhodnutí v souladu s pravidlem D2.4
(f)    Loď potrestaná rozhodčím musí vykonat dvouotáčkový trest.

D2.3 Tresty udělované rozhodčími

Rozhodčí může uložit lodi trest, aniž by jiná loď protestovala, nebo podat zprávu Protestní komisi, nebo obojí, když loď:
(a)     poruší pravidlo 31 nebo 42 a nevykoná trest;
(b)    poruší pravidlo Části 2 dotekem s jinou lodí svého družstva nebo s lodí jiné rozjížďky a žádná loď nevykoná trest;
(c)    poruší pravidlo a její tým získá výhodu i přes to, že ona nebo jiná loď z jejího týmu trest vykonala;
(d)    poruší pravidlo 14 a došlo ke škodě nebo zranění;
(e)    zřetelně ukázala, že přijme jednootáčkový trest a neučiní tak
(f)    nevykoná trest signalizovaný rozhodčím;
(g)    dopustí se porušení čestného sportovního chování;
Rozhodčí musí signalizovat rozhodnutí v souladu s pravidlem D2.4. Loď potrestaná rozhodčím musí vykonat dvouotáčkový trest mimo případu, kdy rozhodčí zvolá počet otáček a loď poté musí vykonat příslušný počet jednootáčkových trestů.

D2.4 Signály dané rozhodčím 

Rozhodčí musí signalizovat rozhodnutí jedním dlouhým zvukem a vztyčením vlajky následovně:
(a)    Žádný trest“ „zeleno – bílá“ vlajka.
(b)    Trest pro jednu nebo více lodí: „červená“ vlajka. Rozhodčí musí zvolat nebo označit každou loď, která je potrestaná
(c)    Oznámit incident protestní komisi „černo – bílou“ vlajkou.

D2.5 Dvou-vlajková protestní procedura

Toto pravidlo platí pouze tehdy, pokud tak stanoví Plachetní plachetnice, a v tomto případě nahrazuje pravidlo D2.2.
Když loď protestuje podle pravidla Části 2 nebo pravidla 31 nebo 42 na základě incidentu v závodním prostoru, není oprávněna k projednání a platí následující:
(a)    Musí zvolat „Protest“ a zřetelně vztyčit červenou vlajku při první rozumné příležitosti.
(b)    Lodě musí mít dostatek času k reakci. Loď, která je účastníkem incidentu, může reagovat okamžitým přijmutím příslušného trestu nebo jasně ukázat, že tak učiní, jak nejdříve to bude možné.
(c)    Pokud protestovaná loď nereaguje, protestující loď může požadovat rozhodnutí zřetelným vztyčením žluté vlajky a zvolením „rozhodčí (umpire)“
(d)    Rozhodčí poté rozhodce, zda potrestat nějakou loď.    
(e)    Rozhodčí musí signalizovat rozhodnutí v souladu s pravidlem D2.4
(f)    Pokud loď volá o rozhodnutí rozhodčího, aniž by splnila protestní proceduru, rozhodčí musí signalizovat „žádný trest“.
(g)    Loď potrestaná rozhodčím musí vykonat dvouotáčkový trest.

D2.6 Omezené rozhodování 

Toto pravidlo platí pouze tehdy, pokud tak stanoví Plachetní plachetnice, a v tomto případě mění pravidla D2.2 a D2.5.
Když loď protestuje a buďto není signalizováno žádné rozhodnutí nebo rozhodčí vztyčí žlutou vlajku společně s dlouhým zvukem, čímž sděluje, že nemá dostatek údajů, aby rozhodl. Protestující loď má právo na projednání.

D2.7 Omezení dalších procedur

Rozhodnutí, činnost nebo nečinnost rozhodčího nesmí být
(a)    důvodem pro nápravu
(b)    předmětem odvolání podle pravidla 70, nebo
(c)    důvodem pro přerušení rozjížďky poté, co byla odstartována.
Protestní komise může rozhodnout o možnosti přiznat nápravu, když je přesvědčena, že úřední loď včetně lodi rozhodčího mohla vážně překážet závodící lodi.


D3 BODOVÁNÍ ROZJÍŽĎKY 

D3.1 (a)    Každá loď, která dokončí rozjížďku, musí dostat body rovny jejímu umístění v cíli. Všechny ostatní lodě musejí dostat body rovné počtu lodí oprávněných závodit.
(b)     Když je loď hodnocena jako OCS, k jejímu bodovému hodnocení musí být přičteno 10 bodů, ledaže by odstoupila z rozjížďky jak nejdříve je to možné po startovním znamení.
(c)    Když loď nevykoná trest uložený rozhodčím na nebo poblíž cílové čáry, potom bude hodnocena jako na posledním místě a umístění dalších lodí bude posunuto.
(d)     Pokud protestní komise rozhodne, že loď, která je stranou protestního jednání, porušila pravidlo a není zproštěna viny,
         (1)    když loď nevykonala trest, k jejímu bodovému hodnocení bude přičteno 6 bodů;
        (2)    když tým lodě získal výhodu navzdory přijatému nebo uloženému trestu, bodové hodnocení lodě může být navýšeno;
        (3)    když loď porušila pravidlo 1, 2, nebo 14, když způsobila škodu nebo zranění, nebo porušila pravidlo, když nebyla závodící, může potrestat tým lodě odebráním poloviny nebo více vítězství v rozjížďkách, nebo nemusí udělit žádný trest. Takto odečtená vítězství rozjížděk nesmí být přidělena druhému týmu.

D3.2 Když všechny lodě jednoho družstva dokončily, vzdaly nebo neodstartovaly, lodě druhého družstva, které v tom okamžiku závodí, musí dostat body, které by získaly, jako kdyby dokončily.

D3.3 V rozjížďce vítězí družstvo s nižším součtem bodů. Pokud je součet stejný, vítězí družstvo, které nemá první místo.


D4 BODOVÁNÍ ČÁSTÍ ZÁVODU

D4.1 Terminologie
V části závodu “každý s každým” jsou týmy rozděleny do jedné nebo vice skupin, kde se každý s každým utká jednou nebo vícekrát. Ve vyřazovací části se družstva utkají v soubojích; souboj je jedna nebo více rozjížděk mezi dvěma týmy.

D4.2 Předčasné ukončení části závodu
(a)    Poté co vezme v úvahu počet účastníků, počasí, časová omezení a další relevantní faktory, závodní komise může kdykoliv ukončit část závodu.
(b)    Jestliže je předčasně ukončena část závodu„každý s každým“, potom každé kolo této části, ve kterém se uskutečnilo 80% nebo více plánovaných rozjížděk, musí být hodnoceno jako dokončené; pokud bylo dokončeno méně rozjížděk, potom výsledky tohoto kola musí být vyškrtnuty, ale mohou být použity pro řešení shod.

D4.3 Bodování části závodu „každý s každým“
V části závodu „každý s každým“ budou týmy seřazeny v pořadí podle počtu vítězství v rozjížďkách, od nejvyššího k nejnižšímu. Jestliže týmy ve skupině „každý s každým“ nedokončily shodný počet rozjížděk, potom budou seřazeny podle procenta vítězství v rozjížďkách.

D4.4 Shody v dokončené části závodu „každý s každým“
Shody v dokončené části závodu „každý s každým“ musí být vyřešeny pouze pomocí výsledků této části, v pořadí:
(a)    počet vítězství ve všech rozjížďkách, ve kterých se družstva se shodou setkala;
(b)    nejnižší součet bodových hodnocení ve všech rozjížďkách, ve kterých se družstva setkala;
(c)    jestliže zůstává shoda mezi dvěma družstvy, rozhoduje poslední rozjížďka mezi nimi;
(d)    nejnižší průměrné bodové hodnocení ve všech rozjížďkách proti společným soupeřům;
(e)    nová vzájemná rozjížďka je-li to možné, jinak losování.
Je-li shoda vyřešena jednou z těchto možností částečně, potom zbývající shoda musí být vyřešena tím, že se opět začne u pravidla D4.4(a).

D4.5 Shody v nedokončené části závodu „každý s každým“
Pokud část závodu „každý s každým“ není dokončena, potom družstva musí být seřazena podle výsledků ze všech dokončených kol „každý s každým“. Kdykoliv je to možné musejí být shody řešeny pomocí výsledků rozjížděk z nedokončeného kola „každý s každým“, ve kterých se družstva se shodou sekala. Další shody budou řešeny podle pravidla D4.4.

D4.6 Shody v nedokončené části závodu „každý s každým“
Vítěz souboje je první tým, který dosáhne počtu vítězných rozjížděk, který je stanoven v plachetních směrnicích.

D4.7 Nedokončená vyřazovací část závodu
Pokud není dokončen souboj ve vyřazovací části závodu (včetně 0-0), potom o výsledku souboje rozhoduje, v pořadí,
(a)    vyšší počet vítězství v rozjížďkách v nedokončeném souboji;
(b)    vyšší počet vítězství ve všech rozjížďkách mezi těmito týmy během celého závodu;
(c)    lepší umístění v poslední části „každý s každým“, za použití D4.4(a), pokud je to potřeba;
(d)    vítěz poslední vzájemné rozjížďky mezi těmito týmy.
Jestliže nelze výsledek rozhodnout pomocí tohoto pravidla, potom musí v této části závodu shoda zůstat, ledaže by plachetní směrnice stanovily jiné řešení.


D5 ZÁVADY, KDYŽ JSOU LODĚ DODÁNY POŘADATELEM

D5.1 Pravidlo D5 platí, když jsou lodě dodány pořadatelem.

D5.2 Když je loď postižena závadou v závodním prostoru, může žádat o změnu hodnocení tím, že při nejbližší možné příležitosti po závadě vztyčí červenou vlajku a ponechá ji vztyčenou, dokud ji nevezme na vědomí závodní komise nebo rozhodčí na vodě. Pokud je to možné musí pokračovat v závodění.

D5.3 Závodní komise musí o žádosti o změnu hodnocení rozhodnout v souladu s pravidly D5.4 a D5.5. Může přijmout svědectví jakýmkoliv způsobem, který považuje za vhodný a své rozhodnuté může vyhlásit ústně.

D5.4 Když závodní komise rozhodne, že umístění družstva v cíli bylo výrazně horší, že závada nebyla způsobena vinou posádky a že za stejných podmínek by přiměřeně schopná posádka nebyla schopna závadě předejít, musí učinit co možná nejspravedlivější rozhodnutí. Tím může být přerušení rozjížďky a její zopakování, nebo pokud bylo možno předpovědět umístění lodě v cíli, přidělit jí body za toto umístění. Jakákoliv pochybnost o umístění lodě v době vzniku závady musí být rozhodnuta v její neprospěch.

D5.5 Závada způsobená vadou na dodané výstrojí nebo protivníkovým porušením pravidla nesmí být normálně posouzena jako vina posádky, ale závada způsobená neopatrným zacházením, převržením nebo přestupkem lodě stejného družstva tak být posouzena musí. Pokud existuje pochybnost, potom se musí předpokládat, že posádka není vinna.