DODATEK E  - ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO RÁDIEM ŘÍZENÉ ZÁVODY

Rádiem plachtěné závody se musejí řídit podle Závodních pravidel jachtingu tak, jak jsou změněny tímto dodatkem.

E1 ZMĚNY DEFINIC, TERMINOLOGIE A PRAVIDEL ČÁSTI 1,2 A 7

E1.1 Definice
Přidejte do definice Zaujatá strana: „nikoli však závodník, když jedná jako pozorovatel“.
V definici Zóna se vzdálenost mění na čtyři délky trupu lodě. 
Přidejte novou definici:
Neovladatelná  Loď je neovladatelná, když není schopna pokračovat v rozplavbě.

E1.2 Terminologie
Odstavec “Terminologie:” v Úvodu je změněn tak, že:
(a)    „Loď“ znamená plachetnici ovládanou radiovými signály, která nemá posádku. Nicméně, v pravidlech Části 1 a Části 5, pravidle E6 a v definicích Strany a Protestu, zahrnuje “loď” i závodníka, který ji ovládá.
(b)    “Závodník” znamená osobu, která ovládá loď pomocí radiových signálů.
(c)    V závodních pravidlech, nikoliv však v jejich dodatcích, nahraďte výraz “rozjížďka” slovem “rozplavba”. V dodatku E rozjížďka sestává z jedné nebo vice rozplaveb a je dokončena, když je dokončena poslední rozplavba rozjížďky.

E1.3 Pravidla Části 1, 2 a 7
(a)    Pravidlo 1.2 je zrušeno.
(b)    V pravidle 20, musí být zvolání a odpovědi provedeny závodníkem ovládající loď.
(c)    Pravidlo 23 je změněno na: “Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je neovladatelná.”
(d)    Pravidlo 90.2(c) je změněno následovně:
Změny plachetních směrnic mohou být sděleny ústně všem zúčastněným závodníkům před vyzývacím znamením příslušné rozjížďky nebo rozplavby. Pokud je to vhodné, musí být změny potvrzeny písemnou formou.

E2 DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA PŘI ZÁVODĚNÍ
Pravidlo E2 platí, jen když lodě závodí.

E2.1 Požadavky na zvolání
(a)    Zvolaní musí být provedeno tak, že závodník, kterému je určeno, by měl takové zvolání, pokud je to rozumně možné, očekávat.
(b)    Musí být volána jednotlivá čísla z čísla plachty lodě; například „jedna pět“, nikoliv „patnáct“. 

E2.2 Dávaní rad
Závodník nesmí dávat taktické ani strategické rady závodníkovi ovládající loď, která závodí

E2.3 Loď mimo radiové řízení
Závodník, který ztratil rádiový kontakt se svou lodí, musí neprodleně volat a opakovat „(číslo plachty lodi) je neovládaná“ a loď musí vzdát.

E2.4 Antény vysílačů
Jestliže je anténa vysílače delší než 200mm ve vytaženém stavu, její konec musí být odpovídajícím způsobem chráněn.

E2.5 Rušení radiových signálů
Vysílání radiových signálů, které ruší ovládání ostatních lodí, je zakázané. Závodník, který porušil toto pravidlo nesmí dále závodit, dokud mu to nepovolí závodní komise.


E3 ŘÍZENÍ ZÁVODU

E3.1 Ovládací prostor
Plachetní směrnice mohou definovat ovládací prostor; jestliže není specifikován, musí být neomezený. Závodníci, kteří řídí závodící lodě, musí být v tomto prostoru,  mimo krátké doby manipulace a následného uvolnění nebo vypuštění lodě.

E3.2 Vypouštěcí prostor
Plachetní směrnice mohou definovat vypouštěcí prostor a jeho užívání; jestliže není specifikován, musí být neomezený.

E3.3 Dráhová tabule
Plachetní směrnice mohou požadovat zobrazení dráhy na tabuli, je-li tomu tak, musí být tabule umístněna v ovládacím prostoru nebo v jeho blízkosti.

E3.4 Start a dokončení
(a)     Pravidlo 26 je změněno následovně:
Rozplavby musejí být startovány pomocí vyzývacích, přípravných a startovních zněmení v jednominutových intervalech. Během minuty před startem musí být dávány dodatečné zvukové nebo ústní signály v desetisekundových intervalech a během posledních deseti sekund v jednosekundových intervalech. Každý signál je časován od počátku jeho zvuku.
(b)    Startovní a cílová čára musí být mezi startovními a cílovými značkami z jejich dráhové strany.
   
E3.5 Individuální odvolání
Pravidlo 29.1 je změněno takto:
Závodní komise musí neprodleně zvolat a přiměřeně opakovat "Odvolání (číslo plachty)", pokud je jakákoliv část trupu lodě na dráhové straně startovní čáry při startovním znamení, nebo když loď musí vyhovět pravidlu 30.1.

E3.6 Všeobecné odvolání
Pravidlo 29.2 je změněno následovně:
Když závodní komise není při startovním znamení schopna identifikovat lodě, které jsou na dráhové straně startovní čáry, nebo které podléhají pravidlu 30, nebo jestliže se stala chyba ve startovní proceduře, může závodní komise zvolat a přiměřeně opakovat "Všeobecné odvolání" s dvěma hlasitými zvuky. Přípravné znamení nového startu bude obvykle dáno krátce poté.

E3.7 Pravidlo černé vlajky
Když závodní komise informuje loď, že porušila pravidlo 30.3, musí loď okamžitě opustit trať.

E3.8 Další změny pravidel Části 3
(a)    Pravidla 30.2 a 33 jsou zrušena.
(b)    Všechna znamení závodní komise musí být dávána ústně nebo jinými zvuky. Vizuální znamení nejsou požadovány, pokud není v plachetních směrnicích stanoveno jinak.
(c)    Tratě nesmí být zkracovány.
(d)    Pravidlo 32.1(b) je změněno následovně: "protože je špatné počasí nebo bouřka,".­

E4 PRAVIDLA ČÁSTI 4
E4.1 Zrušená pravidla v Části 4
Pravidla 40, 43, 44.3, 45, 47, 48, 49, 50, 52 a 54 jsou zrušená.

E4.2 Vnější pomoc
Pravidlo 41 se mění na:
Loď nebo závodník, který ji ovládá, nesmí přijmout pomoc z jakéhokoliv vnějšího zdroje, s výjimkou:
(a)    když je závodník nemocný, zraněný nebo v nebezpečí;
(b)    když jsou její trup, lanoví nebo doplňky zapleteny s jinou lodí, pomoci od jiného závodníka;
(c)    pomoc v podobě informace volně dostupné všem závodníkům.

E4.3 Přijetí trestu
Pravidlo 44.1. je změněno následovně:
Loď, která mohla porušit jedno nebo více pravidel Části 2, nebo pravidlo 31, když závodila, může přijmout jednootáčkový trest. Avšak,
(a)    pokud loď mohla porušit pravidlo Části 2 a pravidlo 31 při stejném incidentu, nemusí přijmout trest za porušení pravidla 31;
(b)    jestliže loď získala významnou výhodu v rozplavbě nebo rozjížďce i přes přijetí trestu, jejím trestem musí být přijetí dalšího jednootáčkového trestu;
(c)    jestliže loď způsobila vážnou škodu, nebo v důsledku porušení pravidla Části 2 způsobila, že jiná loď se stala neovladatelnou a vzdala, jejím trestem musí být vzdání.

E4.4 Odpovědná osoba
V pravidle 46 se mění: „Člen nebo organizace, která přihlásila loď, určí závodníka. Viz. pravidlo 75.“

E5 ZÁVODY S POZOROVATELI A ROZHODČÍMI
E5.1 Pozorovatelé

(a)    Závodní komise může určit pozorovatele závodu, kterými mohou být závodníci.
(b)    Pozorovatelé musí zvolat čísla plachet lodí, které se dotkly značky nebo jiné lodi a musí zvolání přiměřeně opakovat.
(c)    Na konci rozplavby pozorovatelé nahlásí závodní komisi všechny nevyřešené incidenty a každou chybu v plachtění po dráze, jak vyžaduje pravidlo 28.

E5.2 Rozplavby rozhodované na vodě
Při rozplavbách rozhodovaných na vodě musí být uplatněn Dodatek Q Mezinárodní asociace radiového jachtingu. Rozplavby rozhodované na vodě musí být určeny v plachetních směrnicích nebo ústně před vyzývacím znamením.
Poznámka: Dodatek je dostupný na webové stránce: radiosailing.org.

E5.3 Pravidla pro pozorovatele a rozhodčí
Pozorovatelé a rozhodčí musí být v ovládacím prostoru. Nesmí používat žádnou pomůcku nebo zařízení, které jim dává vizuální výhodu před závodníky.


E6 PROTESTY A ŽÁDOSTI O NÁPRAVU
E6.1    Právo protestovat
Pravidlo 60.1. je změněno takto:
Loď může
(a)    protestovat na jinou loď, ale ne pro porušení pravidla Části 2, 3 nebo 4 pokud loď neplachtila v dané rozplavbě; nebo
(b)    žádat o nápravu.   
Avšak loď nebo závodník nemůže protestovat na porušení pravidel E2 či E3, 7.

E6.2 Protesty, když závodník poruší pravidlo
Když závodní komise nebo protestní komise zjistí, že závodník mohl porušit pravidlo, může protestovat na loď, kterou tento závodník ovládá.

E6.3 Informování protestovaného
Pravidlo 61.1(a) je změněno na:
Loď, která chce protestovat, musí druhou loď informovat při nejbližší rozumné příležitosti. Jestliže se její protest týká incidentu v závodním prostoru, kterého se účastnila nebo viděla, musí zvolat dvakrát „(své číslo plachty) protestuje na (číslo plachty druhé lodě)“.

E6.4 Informování závodní komise
Loď, která chce protestovat nebo žádat o nápravu ohledně incidentu v závodním nebo ovládacím prostoru, musí informovat rozhodčího co nejdříve je to rozumně možné po dokončení nebo odstoupení.

E6.5 Časové limity
Protest, žádost o nápravu nebo žádost o znovuotevření musejí být doručeny do kanceláře závodu ne později než 10 minut po té, co poslední loď rozplavby dokončí nebo po příslušném incidentu, pozdější čas platí.

E6.6 Náprava
Doplň do pravidla 62.1:
(e)     rušení externím rádiovým signálem, které bylo potvrzeno závodní  komisí, nebo
(f)     když se následkem jednání lodě, která porušila pravidlo 2, nebo jednání plavidla, které nezávodilo a mělo vyhýbat, loď stane neovladatelnou a díky tomu odstoupí.

E6.7 Právo být přítomen
V pravidle 63.3.(a) nahraďte původní text „zástupci lodí museli být na palubě“ novým textem „zástupce každé lodi musí být závodník, který ji ovládá“.

E6.8 Přijetí svědectví a hledání skutečností
Doplňte do pravidla 63.6:
Když se protest týká porušení pravidla části 2, 3 nebo 4, každý svědek musel být v době incidentu v ovládacím prostoru. Jestliže je svědkem závodník, který nepůsobil jako pozorovatel, tak musel být účastníkem příslušné rozplavby.

E6.9 Rozhodnutí o nápravě
Doplňte do pravidla 64.2:
Jestliže je lodi přiznána náprava z důvodu poškození, tato náprava musí obsahovat rozumný čas k provedení oprav před její další rozplavbou, ale ne více než 30 minut.


E7 TRESTY

Když protestní komise rozhodne, že loď, která byla stranou protestního projednání, porušila jiné pravidlo než pravidlo části 2, 3 nebo 4, musí ji buďto
(a)     diskvalifikovat nebo přidat jakýkoliv počet bodů (včetně nuly a zlomku bodů) k jejímu bodovému hodnocení. Trest musí být uplatněn, pokud je to možné, v rozplavbě nebo v rozjížďce, v které bylo pravidlo porušeno; jinak musí být uplatněn v další rozplavbě nebo rozjížďce této lodě; nebo
(b)     uložit jeden nebo více jednootáčkových trestů, které musí vykonat co nejdříve po startovním znamení své další rozplavby, která je odstartovaná a není následně odvolána nebo přerušena.
Nicméně pokud loď porušila pravidlo z dodatku G nebo pravidlo E8, protestní komise musí jednat v souladu s pravidlem G4.


E8 ZMĚNY V DODATKU G, IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH

(a)     první odstavec pravidla G1.1 změňte na:
Každá loď třídy uznané Mezinárodní asociací rádiem řízených lodí musí nést číslo na obou stranách každé plachty. Znak třídy a národní písmena musejí být zobrazeny na hlavní plachtě tak, jak je stanoveno v pravidlech G1.1(a), G1.1(b), E8(d) a E8(e).
(b)     Pravidlo G1.1(c) je změněno na:
         (1)    číslo plachty, které se skládá z posledních dvou číslic registračního čísla lodě nebo závodníkova nebo vlastníkova osobního čísla, přiřazeného příslušnou organizací.
         (2)     Když je to možné, musí být před číslem plachty vynecháno místo pro číselnou předponu.
         (3)     Pokud je číslo plachty z intervalu „00“ až „09“, uvozující „0“ musí být vynechána a zbývající číslice umístěna tak, aby bylo možno přidat předponu a příponu.
         (4)     „0“ nesmí být použita jako předpona.
         (5)     Jestliže je shoda čísel plachet nebo je číslo špatně čitelné, závodní komise může vyžadovat, aby čísla plachet jedné nebo více lodí byla změněna.
         (6)     Každé změněné číslo plachty se stává číslem plachty pro celý závod.
(c)    Smažte větu za pravidlem G1.1(c).
(d)    Pravidlo G1.2(b) se mění na:
Výška znaků a vzdálenost mezi nimi na jedné a druhé straně musejí být následující:

 

Minimum

Maximum

Třídové znaky:

S výjimkou, jsou-li umístěny zády k sobě, nejkratší vzdálenost mezi znaky na opačných stranách plachty

20 mm

 

Čísla plachet::

Výška znaků

Nejkratší vzdálenost mezi souse-dícími znaky na stejné straně plachty

Nejkratší vzdálenost mezi čísly plachty na opačných stranách plachty a mezi číslem plachty a další identifikací

 

100 mm


20 mm

60 mm

 

110 mm


30 mm

Národní znaky:

Výška znaků

Nejkratší vzdálenost mezi souse-dícími znaky na stejné straně plachty

Nejkratší vzdálenost mezi národ-ními znaky na opačných stranách plachty

 

60 mm


13 mm


40 mm

 

70 mm


23 mm

(e)     Pravidlo G1.3 je změněno na:
         (1)     Znaky třídy mohou být na opačných stranách plachty umístěny zády k sobě, když se tvar shoduje. Jinak musejí být znaky třídy, čísla plachet a národní znaky umístěny v rozdílných výškách s tím, že na pravé straně musí být výše.
         (2)    Na hlavní plachtě musí být čísla plachty umístěna nad národními znaky a pod znakem třídy.
         (3)    Čísla plachty musejí být umístěna na hlavní plachtě nad čarou, která je kolmá k přednímu lemu plachty a zároveň prochází přes bod ve čtvrtině zadního lemu.
(f)    Když rozměr plachty neumožňuje vyhovět požadavků pravidla E8(b), minimálním rozměrům v pravidle E8(d) nebo požadavkům na umístění v pravidle E8(e)(3), jsou povoleny výjimky s následujícím pořadím priorit:
         (1)    vynechání národních písmen;
         (2)    pozice čísla hlavní plachty níže než na linii kolmé k přednímu lemu přes čtvrtinový bod zadního lemu;
         (3)    zmenšení nejkratší vzdálenosti mezi čísly plachty na opačných stranách plachty za předpokladu, že nejkratší vzdálenost není menší než 20 mm;
         (4)     snížení výšky čísla plachty.