DODATEK F - ZÁVODNÍ PRAVIDLA KITEBOARDŮ

Okruhové závody kiteboardů podléhají „Závodním pravidlům jachtingu“ a změnám, uvedeným v této příloze. Termín „loď“ dále v pravidlech znamená „kiteboard“ či „loď“ podle toho, co je vhodnější.

Poznámka: Pravidla ostatních kiteboardových soutěžních formátů (jako je Kitecross,Slalom, Boarder X) či ostatní soutěžní disciplíny (jako Freestyle, Wave, Speed) tato příloha nezahrnuje. Aktuální verze pravidel těchto disciplín jsou vystaveny na webových stránkách ISAF.

ZMĚNY DEFINIC

Definice Dokončení, Vyhýbání, Závětrná a Návětrná, Místo u značky, Překážka, Start, a Obrat, Na větru zprava či Na větru zleva se mění následovně:

Dokončení  Kiteboard dokončí, pokud je závodník v kontaktu s plovákem a jakákoliv část plováku či závodníka v normální poloze protne cílovou čáru ze strany od poslední značky. Nicméně nedokončil, pokud po protnutí cílové čáry
(a)    přijme trest podle pravidla 44.2,
(b)    napravuje porušení pravidla 28.2, které se stalo na cílové čáře, nebo
(c)    pokračuje v závodění po dráze

Vyhýbání  Kiteboard vyhýbá kiteboardu s právem plavby
(a)    pokud kiteboard s právem plavby může pokračovat, aniž by musel podniknout jakoukoliv akci k vyhýbání, a
(b)    když jsou kiteboardy v krytí, tak kiteboard s právem plavby může, aniž by přitom způsobil kolizi, měnit směr na obě strany, nebo pohnout kitem v jakémkoliv směru.

Závětrná a Návětrná  Závětrná strana kiteboardu je ta strana, která je, nebo pokud stojí proti větru, byla odvrácená od větru. Nicméně pokud plachtí způsobem „by the lee“ či přímo po větru, její závětrná strana je ta strana, na které je kite. Druhá strana k závětrné je návětrná strana. Pokud jsou dva kiteboardy na stejném boku v krytí, tak ten, jehož plovák je na závětrné straně od druhého plováku je závětrný kiteboard. Druhý je návětrný.

Místo u značky  Místo u značky pro kiteboard je místo, potřebné pro kiteboard, aby plachtil správným směrem za účelem otočení nebo minutí značky dráhy. Avšak místo u značky nezahrnuje místo k obratu, pokud kiteboard není ve vnitřním krytí a nevyžaduje po návětrném kiteboardu místo u značky tak, aby mohl po obratu dosáhnout značku dráhy.

Překážka  Překážka je objekt, který kiteboard nemůže minout tak, aniž by významně změnil směr, pokud plachtí k němu či do 10 metrů od něj. Objekt, který může být míjen pouze z jedné strany a závodní prostor jej tak definuje plachetními směrnicemi, je také překážkou. Kiteboard který závodí, není překážkou druhému závodícímu kiteboardu, pokud mu pravidla neukládají vyhýbat, nebo pokud mu podle pravidla 23 je povinen vyhnout. Plující plavidlo, zahrnující závodící kiteboard nikdy není souvislou překážkou.

Start  Kiteboard startuje, pokud plovák a závodník byl zcela na předstartovní straně startovní čáry v čase startu nebo před ním a splnil podmínku pravidla 30.1, pokud je aplikováno, jakoukoliv částí plováku, nebo pokud závodník protnul startovní čáru ve směru na první značku.

Křižování, „Na větru zprava“ /„zleva“  Kiteboard je „na větru zprava“ či „na větru zleva“ podle toho, která ruka závodníka by byla vpředu, pokud by byl závodník v normální jízdní poloze (jízda na zadní hraně plováku s oběma rukama na hrazdě, a ruce nepřekřížené). Kiteboard je „na větru zprava“, pokud by závodníkova pravá ruka byla vpředu a „na větru zleva“, pokud by byla vpředu jeho levá ruka.

Definice Zóny je zrušena. 

Přidány jsou následující definice:

Příprava na otočení, či minutí značky  Kiteboard se připravuje na otočení či minutí značky pokud jeho správný směr vyžaduje začít manévr k obeplutí či minutí značky.

Převrácení / zvržení – Kiteboard je převrácen pokud
(a)    má kite ve vodě
(b)    jeho ovládací lana jsou propletena s lany jiného kiteboardu, nebo
(c)    závodník zcela jasně a po významný časový úsek
        (1)    spadl do vody nebo
        (2)    ztratil kontakt s plovákem

Skoky  Kiteboard je ve skoku, pokud jeho plovák, jeho příslušenství a závodník jsou jasně bez kontaktu s vodou.

„Looping“  Kiteboard provádí „looping“, pokud je jeho kite veden do jedné nebo více otoček po nebo proti směru hodinových ručiček nebo střídaním obou.

F1 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 1
[žádné změny]


F2 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 2

13   VÝJIMKY Z PRAVIDEL 10,11 A 12
Pravidlo 13 je změněno následovně:
13.1
Pokud kiteboard provádí obrat během jízdy proti větru, musí vyhýbat ostatním kiteboardům do chvíle, než je opět na kurzu ostře proti větru. V tomto čase pravidla 10,11 a 12 neplatí. Pokud jsou předmětem tohoto pravidla dva kiteboardy v témže čase pak ten, který je na levé straně nebo vzadu od druhého musí vyhýbat.

13.2  Pokud mají dva kiteboardy kolizní kurz během jízdy na zadní vítr a není možné podle pravidel 10,11 či 12 posoudit který z nich má právo plavby, tak
(a)    pokud jsou v krytí, ten který je na pravé straně, musí vyhýbat.
(b)    pokud nejsou v krytí, ten který je zcela vzadu, musí vyhýbat.

16 ZMĚNA SMĚRU ČI POZICE KITU
pravidlo 16 je změněno následovně:
16.1
Pokud kiteboard s právem plavby mění směr nebo pozici kitu, musí dát ostatním kiteboardům dostatek místa k vyhýbání.

16.2 Navíc pokud po startovním znamení kiteboard na větru zleva vyhýbá tak, že pluje za záď kiteboardu plujícího na větru zprava, potom  kiteboard na větru zprava nesmí měnit směr nebo pozici kitu, pokud by výsledkem bylo, že kiteboard na větru zleva by musel měnit směr nebo pozici kitu, aby tak pokračoval ve vyhýbání.

17 NA STEJNÉM BOKU: SPRÁVNÝ SMĚR
Pravidlo 17 je zrušeno.

18 MÍSTO U ZNAČKY
Pravidlo 18 je změněno následovně:
První věta pravidla 18.1 je změněna následovně:
Pravidlo 18 začíná platit mezi kiteboardy, pokud je požadováno, aby minuly značku dráhy stejnou stranou a minimálně jeden z nich je v přípravě na otočení či minutí značky. Pravidlo přestává platit poté, co kiteboard s právem na místo u značky mine značku dráhy.

Pravidlo 18.2(b) je změněno následovně:
(b)    Pokud jsou kiteboardy v krytí když první z nich začne přípravu na otočení či minutí značky, poté vnější musí dát vnitřnímu kiteboardu místo u značky. Pokud je kiteboard zcela vpředu ve chvíli, kdy se připravuje na otočení či minutí značky, potom kiteboard, který je v ten moment zcela vzadu musí poskytnout místo u značky.

Pravidlo 18.2(c) je změněno následovně:
(c)    Pokud je po kiteboardu vyžadováno poskytnutí místa u značky pravidlem 18.2(b), musí v tom pokračovat i poté co je krytí přerušeno nebo nastalo krytí nové.

18.3 Obrat v Zóně
Pravidlo 18.3 je zrušeno.

18.4 Halzování či odpadání
Pravidlo 18.4 je změněno následovně:
Pokud kiteboard s vnitřním krytím a s právem plavby musí provést halzu nebo odpadnout u značky, aby plul správným směrem, nesmí plout dále od značky než je nezbytně nutné pro provedení halzy či odpadnutí. Pravidlo 18.4 se neuplatní v případě, že značkou je brána.

22 CHYBY BĚHEM STARTU, PŘIJETÍ TRESTU, SKOKY
Pravidlo 22.3 je změněno a nová pravidla 22.4 a 22.5 jsou přidána:

22.3 Během poslední minuty před startovním znamením kiteboard, který zastaví, výrazně zpomalí nebo se nepohybuje vpřed, musí vyhýbat ostatním do chvíle, kdy dojde k převržení.

22.4 Kiteboard který provádí skok, musí vyhýbat ostatním, kteří ve skoku nejsou.

22.5 Během jízdy na zadní vítr, pokud jeden kiteboard provádí „looping“ a druhý ne, kiteboard, který provádí „looping“ kitu, musí vyhýbat tomu, který „looping“ neprovádí.

23 PŘEVRŽENÍ NEBO NAJETÍ NA PEVNINU, ZÁCHRANA
Pravidlo 23 je změněno následovně:
23.1 Pokud je to možné, kiteboard musí vyhýbat kiteboardu, který je převržen nebo zatím nenabyl kontrolu po převržení, je na mělčině nebo se snaží pomoci jinému plavidlu v nebezpečí.

23.2 Kiteboard který je převržen nebo na mělčině nesmí překážet ostatním.


F3 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 3

30 STARTOVNÍ PENALIZACE
V pravidle 30.3 formulace „číslo plachty“ je změněna na „číslo závodníka“.

31 DOTEK SE ZNAČKOU
Pravidlo 31 je zrušeno.


F4 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 4

41 VNĚJŠÍ POMOC
Přidána nová pravidla 41(e) a 41(f);
(e)    pomoc od jiného závodníka ve stejné rozjížďce na pomoc při vzletu kitu.
(f)    pomoc změnit vybavení, ale pouze v prostoru, vyhrazeném pro vzlet kitů a vyplutí kiteboardů

42 POHON
Pravidlo 42 je změněno následovně:
Kiteboard smí být poháněn pouze pomocí proudu vzduchu působícího na kite, pohybem vody působící na plovák a samostatnou činností závodníka. Nicméně závodník nesmí vyvíjet pohyb pádlováním, plaváním nebo chůzí.

43 OBLEČENÍ A VÝSTROJ ZÁVODNÍKA
Pravidlo 43.1(a) je změněno následovně:
(a)    Závodníci nesmí oblékat či nést výstroj za účelem zvýšení jejich váhy. Nicméně závodník smí mít u sebe nádobu na pití s kapacitou alespoň 1 litr, která nesmí přesáhnout hmotnost 1,5 kg v naplněném stavu.

44 PENALIZACE V DOBĚ INCIDENTU
Pravidlo 44 je změněno následovně:
44.1 Přijetí trestné otáčky
Kiteboard může přijmout trestnou otáčku 360°, pokud porušil jedno nebo více pravidel části 2 nedopatřením během závodění. Plachetní směrnice mohou však specifikovat užití jiného druhu trestu. Pokud však kiteboard způsobil zranění nebo vážnou škodu, nebo přesto že odčinil trestnou otáčkou, získal porušením pravidel výraznou výhodu v závodě nebo sérii rozjížděk, musí vzdát.

44.2 Trestná otáčka 360°
Po získání bezpečné vzdálenosti od ostatních kiteboardů, může kiteboard odčinit trest otáčkou 360° v co nejkratší době po incidentu tak, že učiní otáčku svého plováku o 360° ve vodě a není vyžadováno provedení obratu ani halzy. Pokud přijme trest na cílové čáře či poblíž cílové čáry, musí plachtit na dráhovou stranu cílové čáry a poté dokončit.

ZRUŠENÁ PRAVIDLA ČÁSTI 4
Pravidla 43.2, 44.3, 45, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 a 54 jsou zrušena.


F5 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 5

61 NÁLEŽITOSTI PROTESTU
Pravidlo 61.1(a) je změněno následovně:
(a)    Kiteboard který hodlá protestovat, musí informovat druhý kiteboard při první vhodné příležitosti. Pokud se protest týká incidentu v závodním prostoru, kterého byl účasten nebo jej viděl, musí zvolat slovo „Protest“. Dále musí informovat závodní komisi o svém záměru protestovat neprodleně po dokončení rozjížďky nebo po odstoupení/vzdání rozjížďky.

62 NÁPRAVA
Přidáno nové pravidlo 62.1(e):
(e)    převržení v důsledku jednání kiteboardu, který porušil pravidlo části 2

63 PROTESTNÍ ŘÍZENÍ
Pro rozjížďku z vyřazovací série, která je kvalifikací kiteboardu pro další části soutěže jsou pravidla 61.2 a 65.2 zrušena a pravidlo 63.6 je změněno následovně:
63.6 Protesty a žádosti o nápravu nemusí být podány písemnou formou, mohou být podány ústně členovi protestní komise v co nejkratším možném čase po skončení rozjížďky. Protestní komise může zjišťovat skutečnosti jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a může sdělovat rozhodnutí ústně.

70 ODVOLÁNÍ A ŽÁDOSTI NÁRODNÍMU SVAZU
Pravidlo 70.5(a) je změněno následovně:
(a)    je nezbytně nutné zjistit včas výsledek rozjížďky vyřazovací série, která kvalifikuje kiteboard pro pokračování v dalších částech závodu


F6 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 6

[žádné změny]


F7 ZMĚNY PRAVIDEL ČÁSTI 7

90 ZÁVODNÍ KOMISE, PLACHETNÍ SMĚRNICE; BODOVÁNÍ
Poslední věta pravidla 90.2(c) je změněna následovně: „Ústní pokyny mohou být sdělovány pouze v případech, kdy je to uvedeno v plachetních směrnicích.“

F8 ZMĚNY DODATKU A

A1 POČET ROZJÍŽDĚK, CELKOVÉ VÝSLEDKY
Pravidlo A1 je změněno následovně:
Počet plánovaných a počet požadovaných dokončených rozjížděk, nutných k uznání závodu, musí být uveden v plachetních směrnicích. Pokud závod zahrnuje více než jednu disciplínu či formát, plachetní směrnice musí specifikovat, jak budou vypočteny celkové výsledky.

A8 ROZHODOVÁNÍ SHODY V SÉRII ROZJÍŽDĚK
Pravidlo A8 je změněno následovně:
A8.1
Pokud je po sérii rozjížděk shoda mezi dvěma či více kiteboardy, musí být rozhodnuta ve prospěch kiteboardu(ů) s lepším škrtaným výsledkem.

A8.2 Pokud shoda zůstává mezi dvěma či více kiteboardy, skoré každého z nich musí být seřazeno v pořadí od nejlepšího k nejhoršímu výsledku a první rozdíl umístění rozhodne shodu ve prospěch nejlepšího výsledku. Pořadí výsledků zahrnuje i ty, které jsou označeny jako škrtané.

A8.3 Pokud shoda stále zůstává mezi dvěma či více kiteboardy, pak musejí být hodnoceny podle výsledku z poslední rozjížďky. Každé další shody musejí být rozhodnuty z výsledků kiteboardů se shodou v předposlední rozjížďce a tak dále, dokud není shoda rozhodnuta. Pro rozhodnutí shody jsou započítávány i škrtané rozjížďky.


F9 ZMĚNY DODATKU G

Dodatek G je změněn následovně:
Dodatek G – Identifikace závodníků

G1 Každý kiteboard musí být identifikován následovně:
(a)    Každý závodník musí být vybaven a mít oblečen trikot s osobním číslem závodníka s maximálně třemi ciframi.
(b)    Čísla musí být umístěna na přední i zadní straně trikotu a musí být minimálně 15cm vysoká.
(c)    Čísla musí být arabské cifry, stejné barvy, jasně čitelná a s použitím komerčně dostupného řezu písma, poskytující stejnou nebo lepší čitelnost jako Helvetica. Barva čísel musí být v kontrastu s barvou trikotu.