DODATEK J - VYPSÁNÍ ZÁVODU A PLACHETNÍ SMĚRNICE

Viz pravidla 89.2(a) a 90.2 Termín „závod“ zahrnuje regatu nebo jinou sérii rozjížděk.

J1 OBSAH VYPSÁNÍ ZÁVODU

J1.1 Vypsání závodu musí obsahovat následující informace:

(1) Název, místo a datum závodu a jméno pořadatele;
(2) že závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu;
(3) seznam jakýchkoliv dalších dokumentů, které budou řídit závod (např. Technická pravidla jachtingu, rozsah ve kterém platí), oznamující kde nebo jak je možné se seznámit s kterýmkoliv dokumentem nebo jeho kopií;
(4) závodící třídy, jakýkoliv handicapový nebo přepočtový systém, který bude použit a třídy pro které bude aplikován, podmínky přihlášek a jakákoliv omezení přihlášek;
(5) časy registrace a vyzývacího znamení pro cvičnou rozjížďku, je li na programu a pro první rozjížďku a následující rozjížďky, jestliže jsou známy. 

J1.2 Vypsání závodu musí obsahovat jakékoliv další (budou-li aplikovány) informace, které by mohly pomoci závodníkům rozhodnout se, zda se závodu zúčastní nebo poskytnout další informace, které jsou nezbytné před tím, než budou k dispozici plachetní směrnice:

(1) identifikace všech závodních pravidel, která budou změněna (viz pravidlo 86), souhrn těchto změn, a údaj, že změny se objeví v plném rozsahu v plachetních směrnicích (také, pokud je použito pravidlo 86.2, uvést prohlášení ISAF povolující změny);
(2) že na lodích bude požadováno umístění reklamy vybrané a zabezpečené pořadatelem (viz pravidlo 80 a ISAF Předpis 20, reklamní kód) a další informace vztažené k Předpisu 20;
(3) všechny klasifikační požadavky, kterým musí vyhovět některý nebo všichni závodníci (viz pravidlo 79 a ISAF Předpis 22, Klasifikační kód jachtaře);
(4) pro závod, kde jsou očekávány přihlášky z jiných zemí, všechny národní předpisy, které mohou vyžadovat předchozí přípravu (viz pravidlo 88);
(5) postupy pro registraci nebo přihlášení, včetně poplatků a datum jakékoliv uzávěrky;
(6) přihlášku s místem na podpis majitele lodě nebo zástupce majitele obsahující sousloví jako například „souhlasím s ustanoveními Závodních pravidel jachtingu a všemi dalšími pravidly řídícími tento závod;
(7) kontrolu vybavení, postupy měření nebo požadavky na proměřovací nebo handicapové nebo přepočtové certifikáty;
(8) čas a místo, kde budou k dispozici plachetní směrnice;
(9) změny třídových pravidel, jak dovoluje pravidlo 87, odkazující specificky na každé pravidlo a uvádějící změnu;
(10) dráhy, které budou plachtěny;
(11) tresty pro porušení pravidel části 2 jiné než dvou-otáčkový trest;
(12) odepření práva na odvolání podle pravidla 70.5;
(13) bodovací systém, je li odlišný od nízkobodového systému podle Dodatku A, počet vypsaných rozjížděk a jejich minimální počet, který musí být absolvován pro platnost závodu;
(14) pro pronajaté nebo vypůjčené lodě, zda pravidlo G3 platí;
(15) ceny.

J2 OBSAH PLACHETNÍCH SMĚRNIC

J2.1 Plachetní směrnice musí obsahovat následující informace:
(1) že závod bude řízen podle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu;
(2) seznam všech dalších dokumentů, které budou řídit závod (například Technická pravidla jachtingu s vymezením rozsahu jejich uplatnění);
(3) časový plán rozjížděk, závodící třídy a časy vyzývacích znamení pro každou třídu;
(4) dráhu(y), které budou plachtěny nebo seznam značek, ze kterých budou dráhy vybrány a jestliže je to nutné, jak budou dráhy signalizovány;
(5) popis značek včetně startovních a cílových, stanovení pořadí, ve kterém mají být značky obepluty a strany, kterou musí být každá obepluta, a identifikace všech obeplouvaných značek (viz pravidlo 28.2);
(6) popis startovní a cílové čáry, třídových vlajek a speciálních signálů, které budou užity;
(7) časový limit pro dokončení, jestliže nějaký je;
(8) handicapový nebo přepočtový systém, jestliže bude použit, a třídy, u kterých bude uplatněn;
(9) bodovací systém, je-li odlišný od nízkobodového systému v Dodatku A, obsahující odkaz na pravidla tříd nebo další pravidla řídící závod nebo uvedený v plném znění. Uvést počet vypsaných rozjížděk a minimální počet, který musí být absolvován pro platnost závodu.

J2.2 Plachetní směrnice musí dále obsahovat následující údaje, pokud budou použity:

(1) že na lodích bude požadováno umístění reklamy vybrané a zabezpečené pořadatelem (viz pravidlo 80 a ISAF Předpis 20, reklamní kód) a další informace vztažené k Předpisu 20;
(2) nahrazení pravidel části 2 za právem plavby podle Mezinárodních předpisů pro zabránění srážky na moři nebo státních pravidel práva plavby, čas (y) nebo místo (a), kde budou platit a všechny noční signály, které budou užity závodní komisí;
(3) změny závodních pravidel povolené pravidlem 86 se speciálním odkazem na každé pravidlo a stanovenou změnu (také, pokud je použito pravidlo 86.2, uvést prohlášení ISAF povolující změny);
(4) změny národních předpisů (viz pravidlo 88.2);
(5) předpisy, které se použijí v případě, že lodě projedou vodami více než jednoho národního orgánu, zatímco závodí, a kdy se použijí (viz pravidlo 88.1);
(6) je-li to přiměřené, pro závod, kde jsou očekávány přihlášky z jiných zemí, anglickou kopii národních předpisů, které budou použity;
(7) změny pravidel tříd, jak dovoluje pravidlo 87, se speciálním odkazem na každé pravidlo a uvádějící změnu;
(8) omezení úprav na lodích, pokud jsou dodány pořadatelem, včetně kontroly;
(9) postupy technické inspekce a měření;
(10) umístění oficiální vývěsní tabule (tabulí);
(11) postup pro změnu plachetních směrnic;
(12) postup pro dávání ústních změn plachetních směrnic na vodě (viz pravidlo 90.2 (c));
(13) bezpečnostní požadavky jako jsou požadavky a znamení pro osobní záchranné prostředky, kontroly ve startovním prostoru a kontrola na břehu při vyplutí a přistání;
(14) požadovaná prohlášení;
(15) znamení dávaná na břehu a umístění signálního místa (míst);
(16) závodní prostor (nákres je doporučen);
(17) přibližná délka dráhy a přibližná délka úseku proti větru;
(18) popis každého prostoru, který závodní komise určila jako překážku (viz definici Překážka);
(19) časový limit, pokud je nějaký, pro první loď aby dokončila a časový limit, pokud je nějaký, pro lodě jiné než loď, která první dokončila;
(20) přepočty časů;
(21) umístění startovního prostoru a jakákoliv omezení vstupu do něho;
(22) jakékoliv speciální procedury nebo znamení pro individuální nebo všeobecné odvolání;
(23) lodě označující umístění značky;
(24) jakékoliv speciální procedury nebo znamení pro změnu úseku dráhy (viz pravidlo 33);
(25) jakékoliv speciální procedury pro zkrácení dráhy nebo pro dokončení zkrácené dráhy;
(26) omezení pro použití podpůrných lodí, vnějších plastových krytů lodí, radiostanic atd.; na vlečení; a na vnější pomoc za předpokladu, že loď není závodící;
(27) tresty pro porušení pravidel části 2 jiné než dvou-otáčkový trest;
(28) zda bude uplatněn dodatek P;
(29) kdy a za jakých podmínek je povolen pohon podle pravidla 42.3 (i);
(30) časy, místo projednávání a speciální procedury pro protesty, žádosti o nápravu nebo žádosti o znovuotevření;
(31) jestliže bude uplatněno pravidlo N1.4(b), časový limit pro žádost o projednání podle tohoto pravidla;
(32) odepření práva na odvolání v závislosti na pravidle 70.5;
(33) je-li to vyžadováno pravidlem 70.3, národní svaz, kterému mají být poslána odvolání a žádosti;
(34) souhlas národního svazu pro ustanovení mezinárodní jury, je li to vyžadováno podle pravidla 91(b);
(35) změny závodníků;
(36) minimální počet lodí přítomných ve startovním prostoru požadovaný pro odstartování rozjížďky;
(37) kdy a kde budou odložené nebo přerušené rozjížďky daného dne plachtěny;
(38) přílivy a proudy;
(39) ceny;
(40) další závazky závodní komise a povinnosti lodí.