DODATEK K  - PRŮVODCE VYPSÁNÍM ZÁVODU

Tento průvodce poskytuje vypsání závodu navržené především pro větší mistrovské regaty pro jednu nebo více tříd. Proto bude zejména užitečný pro světová, kontinentální a národní mistrovství a další závody podobné důležitosti. Může být stažen z webové stránky ISAF jako základní text pro vytvoření vypsání závodu pro jakoukoliv jednotlivou soutěž. 

Průvodce může být také užitečný pro další soutěže. Avšak pro takové soutěže budou některé z odstavců zbytečné nebo nežádoucí. Pořadatelé by proto měli být opatrní při provádění jejich výběru.

Tento průvodce se těsně vztahuje k Dodatku L, průvodce plachetními směrnicemi a k jeho rozšířené verzi Dodatek LE na webové stránce ISAF, jehož úvod obsahuje principy, které se uplatní také na vypsání závodu.

K použití tohoto průvodce nejdříve prohlédněte pravidlo J1 a rozhodněte, které odstavce budou potřeba. Odstavce, které jsou požadovány pravidlem J1.1 jsou označeny hvězdičkou (*). Vymažte všechny nepoužitelné nebo zbytečné odstavce. Pokud je na výběr, vyberte vhodnější verzi. Sledujte pokyny k vyplnění na levém okraji, a pokud se objeví plná čára (_______ ), vyberte vhodnou stylizaci, jestliže je výběr nebo variantu ukázanou v závorkách ([..........]).

Po vymazání nepoužitých odstavců všechny odstavce přečíslujte ve vzestupném pořadí. Zkontrolujte, zda čísla odstavců jsou správná, kdekoliv jeden odstavec odkazuje na jiný.

Pokud jsou položky uvedené níže použitelné, měly by být distribuovány spolu s vypsáním závodu, ale neměly by být obsaženy ve vypsání jako číslované odstavce.

1 Formulář přihlášky, k podepsání vlastníkem lodi nebo jeho zástupcem, obsahující slova jako ´Souhlasím s ustanoveními Závodních pravidel jachtingu a všemi dalšími pravidly řídícími tento závod

2 Pro soutěž, kde se předpokládají přihlášky z jiných zemí, použitelné národní předpisy v angličtině.

3 Seznam sponzorů, je li to vhodné.

4 Informace o ubytování a kempování.

5 Popis možností stravování­.

6 Seznam členů závodní a protestní komise.

7 Speciální požadavky ohledně kotvení a skladování.

8 Možnosti oprav plachet a lodí a lodních prodejen.

9 Dostupnost pronajatých nebo vypůjčených lodí, a zda bude uplatněno pravidlo G3.­

Na zvláštní řádky vložte celé jméno regaty, včetně data od měření nebo cvičné rozjížďky až do poslední rozjížďky nebo závěrečného ceremoniálu, jméno pořadatele, město a stát.

VYPSÁNÍ ZÁVODU

1

PRAVIDLA

1.1*

Závod bude řízen pravidly, jak jsou definována v Závodních pravidlech jachtingu.

Použijte první větu, je li to vhodné. Vložte jméno. Napište počet a název předpisů, které nebudou uplatněny (viz pravidlo 88). Použijte druhou větu, je-li to použitelné, a jestliže se předpokládají přihlášky z jiných zemí a uveďte v plném rozsahu příslušné předpisy..

1.2

[Následující předpisy_____  národního svazu nebudou uplatněny: ________.] [Předpisy, které mohou vyžadovat předběžnou přípravu, jsou v plném znění uvedeny dále.]

 

(NEBO)

 

Použijte, pokud je to vhodné, ale pouze v případě, že národní svaz místa závodu nepřijal předpisy k pravidlu 88.

1.2

Žádné národní předpisy nebudou uplatněny.

Jmenný seznam jakýchkoliv jiných dokumentů řídících závod, například Technická pravidla jachtingu, s vyznačením jejich uplatnění.

1.3*

_____ bude uplatněn.

Viz pravidlo 86. Vložte číslo (a) pravidla (del) a sumarizujte změny.

1.4

Závodní pravidlo (a) ____ je (jsou) změněno (a) následovně: _____. Změny budou uvedeny v plném rozsahu v plachetních směrnicích. Plachetní směrnice mohou změnit také jiná závodní pravidla.

Vložte číslo (a) pravidla (del) a jméno třídy. Udělejte zvláštní ustanovení pro pravidla každé třídy.

1.5

Podle pravidla 87, pravidlo (a) _____ pravidel třídy ______ [nebude (ou) uplatněno (a)] [je (jsou) změněno (a) následovně: _____].

 

1.6

Jestliže je rozpor mezi jazyky, anglický text má přednost.

 

2

REKLAMA

Viz  ISAF Předpis 20, reklamní kód. Vložte jinou použitelnou informaci k Předpisu 20.

2.1

Závodníkova reklama bude omezena takto: _____.
.

Viz ISAF Předpis 20.

2.2

Na lodích [musí] [může] být požadováno umístění reklamy vybrané a zabezpečené pořadatelem.

3*

KVALIFIKACE A PŘIHLÁŠKA

Vložte třídu (y).

3.1

Závod je otevřen pro všechny lodě třídy (tříd) _____.

 

(NEBO)

 

Vložte třídu (y) a kvalifikační požadavky.

3.1

Závod je otevřen pro všechny lodě třídy (tříd) _____.

Vložte poštovní, faxové nebo
e-mailové adresy a datum uzávěrky přihlášek.

3.2

Kvalifikované lodě se mohou přihlásit vyplněním přiloženého formuláře a jeho zasláním do ____ do _____ společně s požadovaným poplatkem.

Vložte jakoukoliv podmínku.

3.3

Pozdější přihlášky budou akceptovány za následujících podmínek: _____.

Vložte jakákoliv omezení.

3.4

Bude použito následující omezení počtu lodí: ____.

Vložte jakékoliv požadavky.

 

4

KLASIFIKACE

Budou použity následující klasifikační požadavky (viz pravidlo 79): ______.

5

POPLATKY

Vložte všechny poplatky požadované pro závodění.

5.1

Požadované poplatky jsou následující:

Třída     Poplatek

____     _____

____     _____

____     _____

Vložte doplňkové poplatky (např. pro kulturní programy).

5.2

Další poplatky:

_____

_____

Použijte jen tehdy, bude-li třída rozdělena do skupin pro kvalifikační a finálové rozjížďky.

6

KVALIFIKAČNÍ A FINÁLOVÉ ROZJÍŽĎKY

Závod se bude skládat z kvalifikačních a finálových rozjížděk.

7

PROGRAM

Vložte den, datum a časy.

7.1*

Registrace:

Den a datum _____

Od _____ Do _____

Vložte den, datum a časy.

7.2

Technická inspekce:

Den a datum _____

Od _____ Do _____

Upravte podle potřeby a vložte data a třídy včetně cvičné rozjížďky pokud je. Jestliže se závod skládá z kvalifikačních a finálových rozjížděk, specifikujte je. Program může být také jako příloha.

7.3*

Závodní dny:

Datum      Třída ____     Třída _____

____         závodí             závodí

____         závodí             rezervní den

____         rezervní den     závodí

____         závodí             závodí

____         závodí             závodí

Vložte třídy a počty.

7.4

Počet rozjížděk:

Třída      Počet      Rozjížděk za den

_____     _____     _____

_____     _____     _____

Vložte čas.

7.5*

Předpokládaný čas vyzývacího znamení pro [cvičnou rozjížďku] [první rozjížďku] [každý den] je ______.

 

8

TECHNICKÁ INSPEKCE

Každá loď musí předložit platný [proměřovací] [handicapový] certifikát.

 

(NEBO)

 

Uveďte technickou inspekci s příslušným odkazem na pravidla třídy.

 

Každá loď musí předložit platný [proměřovací] [handicapový] certifikát. Kromě toho [mohou být] [budou] provedeny následující technické inspekce: ______.

Vložte čas, datum a umístění.

9

PLACHETNÍ SMĚRNICE

Plachetní směrnice budou k dispozici po ____ dne _____ v ______.

10

MÍSTO KONÁNÍ

Vložte číslo nebo písmeno. Opatřete značenou mapu s pokyny pro cestu.

10.1

Příloha _____ ukazuje polohu přístavu závodu.

Vložte číslo nebo písmeno. Opatřete značenou mapu nebo nákres.

10.2

Příloha _____ ukazuje polohu závodních prostorů.
v.

Vložte popis.

11

DRÁHY

Plachtěné dráhy budou následující: _____..

(NEBO)

Vložte číslo nebo písmeno. Metoda nákresu různých drah je ukázána v Doplňku A Dodatku L nebo LE. Vložte délku dráhy, pokud je to vhodné.

Nákresy v příloze ______ ukazují dráhy včetně přibližných úhlů mezi úseky, pořadí, ve kterém mají být značky míjeny a stranu každé značky, kterou má být obepluta. [Přibližná délka dráhy bude _____ ]

12

SYSTÉM TRESTŮ

Odstavec 12.1 vložte pouze tehdy, nebude-li použit dvou-otáčkový trest. Vložte počet míst nebo popište tresty.

12.1

Bude uplatněn bodový trest podle pravidla 44.3. Trest je _____ míst.

(NEBO)

12.1

Tresty jsou následující: ______.

Vložte třídu (y).

12.2

Pro třídu (y) ______ je pravidlo 44.1 změněno tak, že dvou-otáčkový trest je nahrazen trestem jedno-otáčkovým.

Vložte jen tehdy, pokud je protestní komise mezinárodní jury nebo pokud se použije jiné opatření pravidla 70.5.

12.3

Rozhodnutí [protestní komise] [mezinárodní jury] jsou konečná, jak předpokládá pravidlo 70.5.

13

BODOVANÍ

Vložte jen tehdy, nebude-li použit nízkobodový systém podle Dodatku A. Popište ho.

13.1

Bodovací systém je následující: _____.

Vložte počet.

13.2

Pro platnost závodu je vyžadováno_____ dokončených rozjížděk.

Vložte čísla.

  

13.3

(a) Pokud bude dokončeno méně než ____ rozjížděk, body lodi z těchto rozjížděk budou jejími celkovými body ze závodu.

 

(b) Pokud bude dokončeno od _____ do _____ rozjížděk, body lodi z těchto rozjížděk budou, po vyloučení jejího nejhoršího bodového výsledku, jejími celkovými body ze závodu.

 

(c) Pokud bude dokončeno _____ nebo více rozjížděk, body lodi z těchto rozjížděk budou, po vyloučení dvou nejhorších bodových výsledků, jejími celkovými body ze závodu.

Vložte identifikační označení. Při mezinárodních závodech jsou doporučena národní písmena.

 

14

PODPŮRNÉ LODĚ

Podpůrné lodě budou označeny _____.

15

KOTVENÍ

Lodě se musejí zdržovat na svých přidělených místech, když jsou v [lodním parku] [přístavu].

16

OMEZENÍ VYTAŽENÍ

Kýlové lodě nesmějí být během regaty vytaženy s výjimkou toho, jestliže je udělen předchozí písemný souhlas závodní komise a podle tohoto souhlasu.

17

POTÁPĚČSKÁ VÝSTROJ A PLASTOVÉ KRYTY

Potápěčské dýchací přístroje a plastové kryty nebo jejich ekvivalenty nesmějí být okolo kýlových lodí použity mezi přípravným znamením první rozjížďky a koncem regaty.

Vložte jakýkoliv alternativní text, který bude použit. Popište radiokomunikační pásma nebo frekvence, které budou použity nebo jsou povoleny.

18

RADIOVÉ SPOJENÍ

S výjimkou nouze, loď nesmí při závodění vysílat ani přijímat radiové zprávy, které nejsou dosažitelné pro všechny lodě. Toto omezení platí také pro mobilní telefony.

Jestliže budou uděleny putovní ceny, uveďte jejich úplná jména.

19

CENY

Ceny budou uděleny následovně: ____.

Zákony použitelné na místo, kde se soutěž koná, mohou omezit zřeknutí se (odpovědnosti). Každé zřeknutí se, by mělo být navrženo tak, aby bylo ve shodě s těmito zákony.

20

ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI

Závodníci se účastní závodu na vlastní zodpovědnost.  Viz pravidlo 4, rozhodnutí o závodění. Pořadatel nepřijme jakoukoliv zodpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí utrpěné ve spojení se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

Vložte měnu a částku.

21

POJIŠTĚNÍ

Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti třetí stranou s minimálním plněním ______ na událost nebo jeho ekvivalent.

Vložte potřebné kontaktní informace.

22

DALŠÍ INFORMACE

Pro další informace kontaktujte prosím _____.